[Debconf-devel] Bug#376139: small typo in ca.po

Robert Millan rmh at aybabtu.com
Fri Jun 30 13:03:47 UTC 2006


Package: debconf
Version: 1.5.2
Severity: minor
Tags: patch l10n

--- debconf-1.5.2/debian/po/ca.po~   2005-12-31 20:10:33.000000000 +0100
+++ debconf-1.5.2/debian/po/ca.po    2006-06-30 14:55:35.111484152 +0200
@@ -84,7 +84,7 @@
 "Debconf priorititza les preguntes que vos pregunta. Escolliu la prioritat "
 "més baixa per a les preguntes que voleu veure:\n"
 " - «crítica» només pregunta si es pot trencar el sistema. Escolliu-la si sou "
-"novells, o teniu presa.\n"
+"novells, o teniu pressa.\n"
 " - «alta» és per a preguntes prou importants.\n"
 " - «mitjana� és per a preguntes normals.\n"
 " - «baixa» és per als bojos pel control que ho volen veure tot."

-- System Information:
Debian Release: testing/unstable
 APT prefers testing
 APT policy: (500, 'testing'), (500, 'stable'), (1, 'experimental')
Architecture: amd64 (x86_64)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash
Kernel: Linux 2.6.8-12-amd64-k8
Locale: LANG=en_US.UTF-8, LC_CTYPE=en_US.UTF-8 (charmap=UTF-8) (ignored: LC_ALL set to en_US.UTF-8)

Versions of packages debconf depends on:
ii debconf-i18n         1.5.2   full internationalization support 
ii perl-base           5.8.8-4  The Pathologically Eclectic Rubbis

Versions of packages debconf recommends:
ii apt-utils           0.6.44.2  APT utility programs

-- debconf information excluded
More information about the Debconf-devel mailing list