[Debconf-devel] Bug#485756: debconf-i18n incorrect man

Сергей ixt at nm.ru
Wed Jun 11 08:30:17 UTC 2008


Package: debconf-i18n
Version: 1.5.22

I found man coding problem. I use russian i18n and found for this package non russian and non english text:

# man dpkg-reconfigure
DPKG-RECONFIGURE.RU.8(8)                              Debconf                              DPKG-RECONFIGURE.RU.8(8)

iauXaieaa
    dpkg-reconfigure - AaOAaIAOOOAEXAAaO UAIIeXIe O~OeAa O~OOAIIeXIAaIIUE AEeAaO

oeioaeeoeo
    dpkg-reconfigure [AOAIAaOOU] AEeAaOU

ieeoaieaa
    dpkg-reconfigure AaOAaIAOOOAEXAAaO O~OeAa O~OOAIIeXIAaIIUAa AEeAaOU. X EeAPAaOOXAa AOAIAaOOIeX O~EeAUUXAAOON~ IeAeIIe E AIeIAaAa IAUXAIEE AEeAaOIeX, EeIeOIeOUAa
    IO~OeIIe AaOAaIAOOOIeEOO. aO~AeO~O UAAeAIU XIeOIeOU Ie EeIeIECO~OAA~EE, EE AO~AeAaO AIeIOUAa PAaI OE IAPAIOIIeE O~OOAIIeXEeAa AEeAaOA.
...

I am using Debian GNU/Linux 4.0 (testing)
# uname -r
2.6.24-1-686

More information about the Debconf-devel mailing list