<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML XMLNS:ST1 XMLNS:O><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<META content="MSHTML 6.00.2900.6148" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<DIV>
<DIV><STRONG>尊敬的客户:</STRONG></DIV>
<DIV><STRONG>     您好!</STRONG></DIV>
<DIV><STRONG>     
感谢您对我工作的支持,附件是“2011年最畅销课程清单”请查收,相信对您一定非常有价值!</STRONG></DIV>
<DIV>     <FONT 
color=#808080>---------------------------------------------------------------------</FONT>  

<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.57"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt">我公司管理视频课程共分为超值版与实用版两个版本,具体说明如下:</SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.57"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt"></SPAN><B 
style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-US 
style="BACKGROUND: red; COLOR: white; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt; mso-highlight: red">2011</SPAN></B><B 
style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN 
style="BACKGROUND: red; COLOR: white; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt; mso-highlight: red">年超值版</SPAN></B><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt">:集合了郭凡生、刘一秒、郎咸平、余世维、姜汝祥等目前培训市场上最受追捧的近百位讲师,囊括《股权激励》、《领导智慧》《黄埔执行力》等近<SPAN 
lang=EN-US>700</SPAN>门最畅销名家课程,全部存储在<st1:chmetcnv tcsc="0" numbertype="1" 
negative="False" hasspace="False" sourcevalue="1000" unitname="g" 
w:st="on"><SPAN 
lang=EN-US>1000G</SPAN></st1:chmetcnv>品牌移动硬盘中,由培训界专家进行系统的分类,方便您用做个人能力提升、企业内部学习来使用。<SPAN 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.57" 
align=left><SPAN 
style="COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt">优点:此版本整合的讲师多、课程多,少量的投入就拥有了海量课程资源。<SPAN 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.57" 
align=left><SPAN 
style="COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt">缺点:视频经过压缩处理,适合在个人电脑上进行观看学习,如经投影仪、大屏幕电视播放时,视频效果无法保障。<SPAN 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.1pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.57" 
align=left><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN 
style="BACKGROUND: silver; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt; mso-highlight: silver">简要说明:<SPAN 
lang=EN-US>100</SPAN>位名师的<SPAN lang=EN-US>700</SPAN>多门最畅销课程<SPAN 
lang=EN-US>+5</SPAN>万文档资料<SPAN lang=EN-US>+1000G</SPAN>品牌移动硬盘<SPAN 
lang=EN-US>=2800</SPAN>元(内部课程经过视频压缩处理)</SPAN></B><B 
style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.1pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.57" 
align=left><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.1pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.57" 
align=left><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-US 
style="BACKGROUND: red; COLOR: white; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt; mso-highlight: red">2011</SPAN></B><B 
style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN 
style="BACKGROUND: red; COLOR: white; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt; mso-highlight: red">年实用版</SPAN></B><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt">:由管理咨询界专家根据企业经营过程中培训的需求,选材于市场上最新最畅销的管理课程,整理出<SPAN 
lang=EN-US>1</SPAN>、最适合总经理及管理层用来增强领导力、管理素质来使用的(总经理工作版),<SPAN 
lang=EN-US>2</SPAN>、最适合总经理及管理层用来丰富知识、优质生活来使用的(总经理生活版),<SPAN 
lang=EN-US>3</SPAN>、最适合企业的财务部门、生产部门、人事部门用来企业内训来使用的(自主培训版),<SPAN 
lang=EN-US>4</SPAN>、最适合直销、营销等内部销售团队用来销售能力提升来使用的(精英销售版),被业内称为搭配、选材最为合理的“企业内训黄金<SPAN 
lang=EN-US>4</SPAN>组合”。一旦拥有,企业内部由上到下的日常培训问题全部解决,真正做到持续性的培训。<SPAN 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.57" 
align=left><SPAN 
style="COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt">缺点:与超值版相比,单个的视频容量较大。<SPAN 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.57" 
align=left><SPAN 
style="COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt">优点:实用版全部课程没有经过任何视频的压缩处理,与原版光盘<SPAN 
lang=EN-US>100%</SPAN>相同,视频效果好,完全满足企业用投影仪、大屏幕电视播放,做内部培训来使用,节省大量培训成本,将企业培训真正做到可持续。并且已经按照使用者的不同,做好了系统的分类,使用非常方便。<SPAN 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.1pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.57" 
align=left><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN 
style="BACKGROUND: silver; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt; mso-highlight: silver">简要说明:<SPAN 
lang=EN-US>200</SPAN>多位名师的<SPAN lang=EN-US>1000</SPAN>多门最畅销课程<SPAN 
lang=EN-US>+4</SPAN>台<SPAN lang=EN-US>1000G</SPAN>品牌移动硬盘<SPAN 
lang=EN-US>=11200</SPAN>元(内部课程未经过任何视频压缩处理,科学分类,与原版光盘<SPAN 
lang=EN-US>100%</SPAN>相同,<SPAN lang=EN-US>4</SPAN>个版本也可单独购买,单独购买每版<SPAN 
lang=EN-US>3000</SPAN>元。)</SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.1pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.57" 
align=left><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN 
style="BACKGROUND: silver; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt; mso-highlight: silver"></SPAN></B> </P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.1pt; LINE-HEIGHT: 18.75pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.57" 
align=left><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN 
style="BACKGROUND: silver; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerning: 0pt; mso-highlight: silver"></SPAN></B> </P></DIV>
<DIV><STRONG>                                                                   
李慧慧  15251256953 </STRONG></DIV>
<DIV><STRONG>                                                                 
Email:jamie@ksfrith.com</STRONG></DIV>
<DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>