<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=gb2312" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19190"></HEAD>
<BODY><FONT color=red size=2>
<P><FONT 
color=white>(报销打开)如今,知识更新的速度越来越快,知识倍增的周期越来越短.生活在这样一个时代,任何人都必须不断学习,更新知识,想靠学校学的知识应付一辈子,已完全不可能了.8</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=white size=1><FONT size=4>z再一次<FONT 
color=red><STRONG>发<FONT color=white>生</FONT></STRONG></FONT></FONT><FONT 
size=4>了<FONT size=2></FONT>神情的<FONT 
color=red><STRONG>瞟</STRONG></FONT>了对方</FONT> </FONT></P>
<P><FONT color=black size=4>用心! 态度! 真诚对待!</FONT></P>
<P><FONT size=4>蔡经理:</FONT></P>
<P><FONT color=white size=1>保温砖<FONT color=#000000 size=4>企</FONT><FONT 
size=3><FONT color=black><FONT color=white>◆</FONT><FONT 
color=black>鹅_</FONT></FONT></FONT></FONT><FONT color=black>2<FONT 
color=white>◆</FONT>3<FONT color=#ffffff>◆</FONT>8<FONT 
color=#ffffff>◆</FONT>8<FONT color=#ffffff>◆</FONT>8<FONT 
color=#ffffff>◆</FONT>1<FONT color=#ffffff>◆</FONT>5<FONT 
color=#ffffff>◆</FONT>1<FONT color=#ffffff>◆</FONT>6<FONT 
color=#ffffff>◆</FONT>8</FONT><FONT color=white size=1></FONT></P>
<P><FONT color=white size=1>情侣</FONT><FONT color=black><FONT 
color=white>⊙</FONT>联<FONT color=white>◆</FONT>系_</FONT><FONT 
color=black>1<FONT color=#ffffff>◆</FONT>5<FONT color=#ffffff>●</FONT>0<FONT 
color=#ffffff>●</FONT>1<FONT color=#ffffff>●</FONT>3<FONT 
color=#ffffff>●</FONT>2<FONT color=#ffffff>●</FONT>7<FONT 
color=#ffffff>●</FONT>2<FONT color=#ffffff>●</FONT>2<FONT 
color=#ffffff>●</FONT>7<FONT color=#ffffff>●</FONT>6</FONT><FONT color=white 
size=1>%{</FONT></P>
<P><FONT color=white size=1><FONT color=black size=4>欢迎咨询!</FONT>AUT</FONT></P>
<P><FONT 
color=white>学生在运动或比赛中应根据老师教导的动作要领,认真体会和掌握,切不可盲目随意,自行其事.竟是这样一来的不舍,曾经是多么猫耳爸爸  的渴望早点离开这个地</FONT></P></BODY></HTML>