<html>
<head>
    <style>
        p{margin-top:0;margin-bottom:0}
    </style>
</head>
<body>
    <table class="txc-wrapper" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td class="txc-wrapper-td"><div class="txc-content-wrapper" style="color:#111;font-family:Apple SD Gothic Neo,Malgun Gothic,'맑은 고딕',sans-serif;font-size:10pt;line-height:1.5;">
    <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td><div style="color:#111;font-family:Apple SD Gothic Neo,Malgun Gothic,'맑은 고딕',sans-serif;font-size:10pt;line-height:1.5;"><span id="result_box" tabindex="-1" lang="pl"><span title="From Ms. juliet paul.

">Z Julii Paula.<br><br></span><span title="Dearest,

">Najdroższy,<br><br></span><span title="I am sorry to come to you this way, I am writing this email to you with respect trust and humanity, I appeal to you to exercise a little patience and read through my message, I came across your profile and my spirit
 ">Przykro mi przychodzić do ciebie w ten sposób, piszę ten email do 
Ciebie z szacunkiem ufnością i ludzkością, apeluję do ciebie, aby trochę
 cierpliwości i przeczytała moją wiadomość, natrafiłem na twój profil i 
mój duch<br> </span><span title="lead me to to contact you, well i realy needed someone honest, truthfull to share my feelings and my burden with you, let me introduce myself to you, I'm Ms. juliet paul, 23 years old, the only daughter of the late">Poprowadź
 mnie do kontaktu, dobrze, że naprawdę potrzebowałem kogoś uczciwego, 
prawda, aby podzielić się uczuciami i moim ciężarem z tobą, pozwól mi 
przedstawić się Państwu, jestem Panią Julią Paul, 23 lata, jedyną córką 
późnego </span><span title=".">. </span><span title="/ Mrs Paul .">/ Pani Paul. </span><span title="a native of the Ivory Coast in West Africa.

">Pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej w Afryce Zachodniej.<br><br></span><span title="My father was a very wealthy businessman when he was alive he deal with car imports and he was killed because of his wealth through one of our family member so that he will claim my father's property which he has already don, my mother died when I was">Mój
 ojciec był bardzo zamożnym biznesmenem, gdy żył, zajmując się importem 
samochodów, a on został zabity ze względu na swoje bogactwo przez 
jednego z naszych członków rodziny, tak że będzie on domagał się 
własności mojego ojca, które już darował, moja mama zmarła, kiedy byłem </span><span title="6 years old and my father took good care of me as his only daughter, before the death of my father in a private hospital here in Cote d'Ivoire where he confessed, he called me secretly to his bed side and out to me for the">6
 lat, a mój ojciec dbał o mnie jako jego jedyną córkę, przed śmiercią 
mego ojca w prywatnym szpitalu w Cote d'Ivoire, gdzie się przyznał, 
zadzwonił do mnie skrycie do łóżka i do mnie dla </span><span title="sum of four million five hundred US dollars ($ 6.8million) he left in a suspense account in a bank here in Abidjan, Ivory Coast.">Suma
 czterech milionów pięćset dolarów amerykańskich (6,8 miliona dolarów), 
który wyjechał na konto bankowe w Abidżanie na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
 </span><span title="and he also told me he kept all the documents that the bank issued him when he
 ">A on również powiedział mi, że zachował wszystkie dokumenty, które wydał bank, kiedy on<br> </span><span title="put the money, and my name was written as the next of kin as his only daughter, so I am contacting you to assist me and stand as my foreign partner who will help I transfer the money to your account over there in your country, my">Wpłacam
 pieniądze, a moje imię zostało napisane jako najbliższy krewny jako 
jego jedyna córka, więc kontaktuję się z Tobą, aby mi pomóc i stać się 
moim zagranicznym partnerem, który pomoże Ci przelać pieniądze na Twoje 
konto w Twoim kraju, moje </span><span title="father gave me
">Ojciec dał mi<br></span><span title="to look for a foregn partner of my choice where my life can save, so by going into your profile my mind leed me to contact you.

">Szukać najlepszego partnera mojego wyboru, gdzie moje życie może 
zaoszczędzić, więc wchodząc do twojego profilu umysł mnie poprosił, aby 
skontaktować się z Tobą.<br><br></span><span title="Below are the things involved in this transaction:

">Poniżej przedstawiamy czynności związane z tą transakcją:<br><br></span><span title="(1) Can you take good cere of me when I come over to your country

">(1) Czy możesz mnie dobrze zebrać, kiedy przyjdę do twojego kraju<br><br></span><span title="(2) Could you be the recipient of the fund since I am only 23 years old.

">(2) Czy mógłbyś być beneficjentem funduszu, ponieważ mam 23 lata.<br><br></span><span title="(3) Can you help me as your sister / daughter / friend

">(3) Czy możesz mi pomóc jako swoją siostrę / córkę / przyjaciółkę<br><br></span><span title="(4) Can you make arrangements for me to come over t o your country after the money is transferred, and further my education and also invest the money in your country.

">(4) Czy możesz zaradzić, żebym pojechał po swoim kraju po przekazaniu 
pieniędzy, a następnie mojej edukacji, a także zainwestuj pieniądze w 
kraju.<br><br></span><span title="Please i want you to send me your full details as follows.

">Proszę, abyś przesłał mi swoje pełne szczegóły w następujący sposób.<br><br></span><span title="(1) Your full name -------------------
">(1) Twoje imię i nazwisko -------------------<br></span><span title="(2) Your Address ---------------------
">(2) Twój adres ---------------------<br></span><span title="(3) Your photo --------------------
">(3) Twoje zdjęcie --------------------<br></span><span title="(4) Your country ---------------------
">(4) Twój kraj ---------------------<br></span><span title="(5) Your age -------------------------
">(5) Twój wiek -------------------------<br></span><span title="(6) Your occupation ------------------
">(6) Twoja zawód ------------------<br></span><span title="(7) Your phone number ------------

">(7) Twój numer telefonu ------------<br><br></span><span title="Immediately I hear from you regarding my request, I will forward you all the neccessary documents concerning this deposit with the bank contact so that you will contact the bank to transfer the money to your account.

">Natychmiast usłyszysz od Ciebie o moich proś ciach, przekazam ci 
wszystkie konieczne dokumenty dotyczĘ ... ce tego depozytu z kontem 
bankowym, aby skontaktować się z bankiem, aby przelać pieniądze na 
konto.<br><br></span><span title="Thank you for your understanding.

">Dziękuję za zrozumienie.<br><br></span><span title="MS juliet paul.">MS Julia Paula.</span></span><p><br></p></div></td></tr></tbody></table>


<p><br></p></div></td></tr></table>
</body>
</html>
<img id="confirmMailBeacon" src="http://wwl1551.daum.net:4280/@from=juliet_paul2013%40hanmail.net&rcpt=pkg-bacula-devel%40lists.alioth.debian.org&msgid=%3C20170530171021.cyKp57lURKiORJqUD02HxA%40juliet_paul2013.hanmail.net%3E">