[Pkg-clamav-devel] 13.09.2018

Erik SL ekbiuro at axonmedia.es
Thu Sep 13 23:48:06 BST 2018


CzeB7,
Udzielamy poCyczek osobom prywatnym i firmom. Mamy inwestorów zainteresowanych finansowaniem projektów bez op2aty wst9pnej.
Stopa procentowa b9dzie wynosi7 3% rocznie. Skontaktuj si9 ze mn5, podaj5c nast9puj5ce informacje, abyBmy mogli przedstawi7 warunki poCyczki.
Wymagana kwota poCyczki:
Czas trwania amortyzacji (od 1 do 30 lat):
Numer telefonu komórkowego:
 Odpowiedz, aby uzyska7 wi9cej informacji.
 

---------------

Hello,
We give loans to individuals and companies. We have investors who are interested in financing projects without any initial fee.
The interest rate will be 3% per year. Contact me with the following information so we can provide you with the terms and conditions of the loan.
Loan amount required::
Duration of amortization (1 - 30 years):
Mobile phone number:
 Answer for more information.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-clamav-devel/attachments/20180914/6c70b498/attachment.html>


More information about the Pkg-clamav-devel mailing list