[Pkg-fonts-devel] Very Urgent

Thai Trinh Huy Loc loctth at acb.com.vn
Sun Jul 16 12:03:21 UTC 2017I have an important proposal for you please urgently write back through this email : mrsannchan47 at gmail.com
For more details.Best Regards,

Mrs Ann Chan.
[https://mail.acb.com.vn/acb/footer-emai.png]<http://www.acb.com.vn/>

Email ch?a thông tin dành riêng cho ngư?i nh?n, có th? là thông tin m?t. N?u b?n không ph?i là ngư?i nh?n mong mu?n, b?n có th? không xem, s? d?ng, ph? bi?n, phân ph?i, sao chép email ho?c t?p tin đính kèm theo email này. B?n nên xóa n?i dung này và thông báo cho ngư?i g?i. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ch?u trách nhi?m v? các chu?n m?c ch?t lư?ng d?ch v?, thông tin s?n ph?m d?ch v? và quy t?c ?ng x? đư?c công b?. Ngoài các n?i dung nêu trên, email này có th? ch?a các quan đi?m cá nhân và ? ki?n c?a ngư?i g?i ho?c tác gi?, không ph?i là quan đi?m và ? ki?n c?a ACB ho?c/và các công ty tr?c thu?c. Do đó, ACB không ch?u trách nhi?m đ?i v?i b?t k? khi?u n?i, t?n th?t ho?c thi?t h?i nào phát sinh liên quan đ?n email này và ACB không có ngh?a v? ho?c trách nhi?m nào n?u thông tin ho?c d? li?u không chính xác, b? h?ng ho?c không đ?n nơi nh?n v? b?t k? l? do nào. Đ? bi?t thêm thông tin v? ACB, vui l?ng tham kh?o t?i acb.com.vn<http://acb.com.vn/>

--------------------------
P Please consider the environment before printing this email
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20170716/330315cd/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list