[Pkg-fonts-devel] Назначаване на чужденци на работа без...

Prakticheskireshenia.com news at portal.prakticheskireshenia.com
Thu Oct 12 22:40:07 UTC 2017


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://portal.prakticheskireshenia.com/display.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&S=1053&L=10&N=1062


НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗАПИСАН НА 10 Apr 2017
	

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
HTML ВЕРСИЯ


Бюлетин БизнесНазначаване на чужденци на работа без те
да пребивават в страната

Въпрос: ИТ фирма в България с основна
дейност извършване на ИТ услуги иска да
наеме чужденци, но не е задължително да
се намират в страната на регистрация на
фирмата, тъй като дейността не го
изисква. Какъв договор може да се сключи
с тях и какви данъци и осигуровки дължи
работодателят и работникът в зависимост
от договора?

Отговор: От посочената фактология правим
извода, че се касае за  фирма, която
извършва дейност на територията на
Република България и желае да наеме
чужденци, които ще извършват услуги за
тази фирма дистанционно /от
разстояние/...

Пълния отговор четете в Шифъра на
счетоводните експерти.

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1053&L=645&F=T


Нова бизнес възможност? Какво да
направите вместо да скочите в нея
прибързано

Новите неща лесно ни привличат и
ентусиазират. Особено ако в момента
всичко друго ни носи затруднения.
Нещата стоят така и в бизнеса. Ако дадена
бизнес дейност Ви носи проблеми, ще се
изкушите много по-лесно да я замените с
нова бизнес възможност.
 
Да прибързате обаче ще Ви струва много -
всяка възможност идва с определени
рискове...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1053&L=1540&F=T


НОИ издава онлайн удостоверения за доход
от пенсии от 4 държави

От начало на октомври на Интернет
страницата на НОИ е активна нова
административна електронна услуга за
издаване на удостоверение УП-20 за доходи
от пенсии от други страни, които се
плащат с посредничеството на НОИ.
 
С нея лицата, живеещи на родна територия
и получаващи чрез НОИ пенсиите си,
отпуснати в Германия, Русия, Украйна и
Молдова, имат възможност да подадат
заявление онлайн, а след това да
получат...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1053&L=1541&F=T


Счетоводно третиране на
селскостопанската/земеделската дейност

Селскостопанските (земеделските)
предприятия, които са търговци по
смисъла на Търговския закон (ТЗ),
прилагат Закона за счетоводството и
изготвят финансовите си отчети на базата
на Националните счетоводни стандарти
(НСС) или Международните счетоводни
стандарти (МСС). 
Физическите лица, регистрирани като
земеделски стопани, не са търговци по
смисъла на ТЗ, освен ако не са избрали да
се облагат по реда, предвиден в Закона за
данъците върху доходите на физическите
лица (ЗДДФЛ) за едноличните търговци (на
основание чл. 29а от ЗДДФЛ)...

Пълния анализ четете след регистрация в
Портал Счетоводство.

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1053&L=1542&F=T5 неща, които да обмислите преди да се
преместите заради нова работа

Да получите предложение за работа е
винаги приятно.
 
Да получите такова, изискващо да се
преместите в друг град, е колкото
радващо, толкова и изискващо внимателно
обмисляне. От една страна, защото е скъп
процес, а от друга страна - защото ще
изисква от Вас да направите крачка към
социална промяна.
 
Ето защо, за да вземете най-доброто
решение, първо си отговорете на следните
въпроси...

... вижте повече тук »
http://portal.prakticheskireshenia.com/link.php?M=247430&N=1053&L=1543&F=T 
Това е непоискано търговско съобщение
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОТПИШЕТЕ АВТОМАТИЧНО,
НАТИСНЕТЕ ТУК

To stop receiving these
emails:http://portal.prakticheskireshenia.com/unsubscribe.php?M=247430&C=82ab088d1c45f4071ecff1684faf8853&L=10&N=1053
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20171012/c621bb2f/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list