[Pkg-fonts-devel] Përshëndetje

Luisnedia luisnedia88 at gmail.com
Wed May 1 10:34:44 BST 2019


Përshëndetja ime për ty. Unë jam Luis nidea, dua të di nëse e ke lexuar të
dërguarin tim
letër për ju ?.
Përshëndetje
Media Luis
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/pkg-fonts-devel/attachments/20190501/80d6c8a9/attachment.html>


More information about the Pkg-fonts-devel mailing list