<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;">„АГЕНЦИЯ ЗА
ПРАВО И ФИНАНСИ”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;">със съдействието
на Института за изследване на
законодателството и<span style="mso-spacerun:
yes;">  </span>правоприлагането<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;">организира семинар
по темите:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПОРЪЧКИ:<o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">ОТ 15 АПРИЛ 2016 Г. ПО НОВ ЗАКОН С ИЗЦЯЛО
НОВИ ПРАВИЛА.<o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:
<o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 Г.<span style="mso-spacerun:
yes;">  </span>ПО<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span>НОВ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
КОНТРОЛ.<o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',
times;">Дата на провеждане 23 – 24 март 2016 г.
в гр. София хотел „Маринела“ (бивш
Кемпински, зала Витоша с до 40
места)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',
times;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-spacerun:
yes;">                                     
</span></b>Ще бъдат обсъждани следните<b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"> <o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',
times;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span
style="mso-tab-count:
5;">                                                          
</span><span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span>теми:<o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;">- Сравнителен
анализ на правната уредба по новия Закон
за обществените поръчки и по досегашния
закон.Приложно поле на новия ЗОП.
Изключения.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;">- Срокове и етапи за
въвеждане в действие на новите правила
по Закона за обществените поръчки
</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;">- Новият Закон за
управление на средствата от
европейските структурни и инвестиционни
фондове и корелацията му със ЗОП.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;">- Възложители на
обществени поръчки – статут, видове,
особености. <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>Подготовка на
процедурата.</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',
times;">- Новите процедури и новите правила
за възлагане на  обществените
поръчки.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',
times;">- Новите правила за обжалване на
актовете на възложителите.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',
times;">- Пряко договаряне – предпоставки
за провеждане на договарянето.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;">- Новите правила за
финансови корекции съгласно Закона за
управление на средствата от
европейските структурни и инвестиционни
фондове.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',
times;">- Последващ контрол върху
възлагането на обществени поръчки.
Промените в принципа за носене на
административно-наказателната
отговорност. Новите санкции.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',
times;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">За да се
запознаете с пълната програма, моля
посетете сайта от този линк </b><a
href="http://37.157.191.234/emarketing/link.php?M=9886735&N=307&L=205&F=H"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG;"><font
color="#0000ff">http://apf.bg/zop/</font></span></b></a><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">лектори:<o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',
times;">- <strong><font face="Calibri"><span style="font-family:
'times new roman', times;">ПОЛЯ ПЕТРОВА –
ОГНЯНОВА</span> - </font></strong>Главен одитор в
Изпълнителна агенция „Одит на
средствата от Европейския съюз,<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span>а <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>до 2015 г. <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>началник-отдел <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>„Правно-нормативно
осигуряване на одитната дейност“ на
Сметната палата <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',
times;">- <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">проф. д.ю.н.
МЕТОДИ МАРКОВ -</b> <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span><span style="color: #111111;">ръководител
на катедра "Гражданскоправни науки" в<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span>ПИФ на ЮЗУ и
преподавател в НБУ, съавтор на приложния
коментар по ЗОП</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;">- <strong>ЕЛЕНА
ДИМОВА </strong><strong><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:
EN-US;">-</span><span lang="EN-US"> </span></strong>експерт по
защита на конкуренцията и обществени
поръчки, <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>съучредител на Националния
институт по обществени поръчки.<span
style="color: #333333;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;">- <strong>АЛЕКСАНДЪР
АЛЕКСАНДРОВ -</strong> експерт по защита на
конкуренцията и обществени поръчки, <span
style="color: #111111;">съавтор на приложния
коментар по ЗОП</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal;
text-indent: -18pt;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; line-height: normal;
text-indent: -18pt;"></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;
line-height: normal;" align="center"><span style="font-size: medium;
font-family: 'times new roman', times;">модератор:<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span>РОСЕН
ХУБЕНОВ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',
times;">Вижте програмата на семинара и
цените за участие от сайта  <a
href="http://37.157.191.234/emarketing/link.php?M=9886735&N=307&L=205&F=H"><font
color="#0000ff"><span style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">http://apf.bg/</span><span lang="EN-US"
style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-ansi-language: EN-US;">zop/</span></font></a> <span
lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',
times;">Дата на провеждане 23 – 24 март 2016 г.
в гр. София хотел „Маринела“ (бивш
Кемпински“ (зала Витоша – до 40
места)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height:
normal;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman',
times;">За допълнителни подробности <span
style="mso-spacerun: yes;"> </span>може да ни пишете
на <a href="mailto:info@apf.bg"><span style="text-decoration: none;
color: windowtext; text-underline: none;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span></span><span lang="EN-US"
style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG; mso-ansi-language: EN-US;"><font
color="#0000ff">info@apf.bg</font></span></a></span><span style="font-size:
12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-fareast-language: BG; mso-ansi-language: EN-US;">
</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<p> </p>
<p></p>
<p>Съгласно закона за електронна търговия
Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е възможно
това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се, ако по някаква причина сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br />Ако
не желаете да получавате съобщения от
"<strong>Агенция за Право и Финанси</strong>",
моля натиснете <a
href="http://37.157.191.234/emarketing/unsubscribe.php?M=9886735&C=d5491025c29c600a1c3ad725077712b5&L=240&N=307"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a> за
да се откажете да получавате нашите
бюлетини!</p>
<p> </p>
<img
src="http://37.157.191.234/emarketing/open.php?M=9886735&L=240&N=307&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>