<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<p></p>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 740px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align:
center;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;"><strong><font color="#000000" face="Calibri">„АГЕНЦИЯ
ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД<br
/> </font></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align:
center;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;"><strong><span style="line-height: 107%; font-style: normal;
font-weight: normal;"><font color="#000000" face="Calibri">със
съдействието на Института за изследване
на законодателството и
правоприлагането<br /></font></span></strong></span><em
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;"><font
color="#000000" size="4"> </font></em></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align:
center;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;"><strong><span style="line-height: 107%; font-style: normal;
font-weight: normal;"><font color="#000000"
face="Calibri">организира семинар на тема:<br
/> </font></span></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-align: center;
line-height: normal;"><span style="font-family: 'times new roman', times;
font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font
color="#000000">ПРАКТИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА
СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ, ОБЩИНИТЕ,
НОТАРИУСИТЕ И АДВОКАТИТЕ<br
/> </font></b></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-align: center;
line-height: normal;"><span style="font-family: 'times new roman', times;
font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font
color="#000000">ОТ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - В СИЛА ОТ
11.02.2017 Г. -<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>И ОТ
ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА
И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР<br /><br /></font></b></span><strong
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;"><font
color="#000000">на 27 и 28 април 2017 г.<br /><br
/></font></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times;
font-size: medium;"><font color="#000000">в гр. София, Бизнес
център – бул. "Витоша" 164<br
/> </font></strong></p>
<p></p>
<ul type="disc" style="margin-top: 0cm;">
<ul type="disc" style="margin-top: 0cm;">
<li style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; font-family: 'Times
New Roman','serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight:
normal; mso-list: l0 level1 lfo1;">
<p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;">Промените<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span>в оспорването на индивидуалните
административни актове по устройство на
територията и в обжалването им пред
съда.</span></p>
</li>
<li style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; font-family: 'Times
New Roman','serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight:
normal; mso-list: l0 level1 lfo1;">
<p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;">Новото в строителния процес след
след 11.02.2017 г. – етапи, участници,
актове и протоколи.</span></p>
</li>
</ul>
</ul>
<p></p>
<ul type="disc" style="margin-top: 0cm;">
<ul type="disc" style="margin-top: 0cm;">
<li style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; font-family: 'Times
New Roman','serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight:
normal; mso-list: l0 level1 lfo1;">
<p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;">Загубата <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>на правно действие на
разрешението за строеж и<span style="mso-spacerun:
yes;">  </span>неговата презаверка.</span></p>
</li>
</ul>
</ul>
<p></p>
<ul type="disc" style="margin-top: 0cm;">
<ul type="disc" style="margin-top: 0cm;">
<li style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; font-family: 'Times
New Roman','serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight:
normal; mso-list: l0 level1 lfo1;">
<p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;">Незаконното строителство и
последиците му.</span></p>
</li>
</ul>
</ul>
<p></p>
<ul type="disc" style="margin-top: 0cm;">
<ul type="disc" style="margin-top: 0cm;">
<li style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; font-family: 'Times
New Roman','serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight:
normal; mso-list: l0 level1 lfo1;">
<p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;">Промените в процедурите и в
технологията за създаване на
кастралната карта и кадастралните
регистри съгласно ЗКИР и за създаването
и поддържането на имотния
регистър.</span></p>
</li>
</ul>
</ul>
<p></p>
<ul type="disc" style="margin-top: 0cm;">
<ul type="disc" style="margin-top: 0cm;">
<li style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; font-family: 'Times
New Roman','serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight:
normal; mso-list: l0 level1 lfo1;">
<p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;">Новите административни наказания
по ЗУТ и ЗКИР<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>и
редът за обжалването им;</span></p>
</li>
</ul>
</ul>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="line-height: 107%;
font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;"><font
color="#000000"><br />са само част от темите на
семинара.<span style="mso-spacerun: yes;"> <br
/> </span></font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="line-height: 107%;"><font color="#000000"><span
style="mso-tab-count:
1;">           
</span>За да се запознаете с пълната
програма, моля посетете сайта от този
линк:<span style="mso-spacerun: yes;">  </span></font><span
style="mso-fareast-font-family: Calibri;"><font color="#0000ff"><a
href="http://apf.bg/promeni-zut/">http://apf.bg/promeni-zut/</a></font></span></span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><font color="#000000"><span
style="mso-spacerun: yes;"><br
/>                                                                 
</span><u>ЛЕКТОРИ</u>:<br /> </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; line-height: normal;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;"><font
color="#000000"><font face="Calibri"><strong>ЕВГЕНИЯ ДАШИНА
– </strong><strong><span style="font-weight:
normal;">експерт</span></strong><strong> </strong></font>по
вещно-правните и
административно-правните въпроси по
прилагането на ЗКИР и на ЗУТ, с богат
практически опит като нотариус,
юрисконсулт на община и адвокат. Един от
авторите на проектите на Закона<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span>за нотариусите и
нотариалната дейност, на ЗКИР <span
style="mso-spacerun: yes;"> </span>и на всички
подзаконови актове по прилагането им, на
книгата „Актуални проблеми на
нотариалната практика” и на редица
научни публикации по тези теми.<br
/> </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; line-height: normal;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;"><font
color="#000000"><font face="Calibri"><strong>САВИН КОВАЧЕВ
– </strong><strong><span style="font-weight: normal;">юрист,
</span></strong></font>зам.–министър на
регионалното развитие и
благоустройството (2003 г. - 2009 г.),
отговарящ за устройство на територията,
кадастър, концесии, строителни правила и
норми. Един от авторите<span style="mso-spacerun:
yes;">  </span>на проектозаконите за
местното самоуправление и местната
администрация, за
административно-териториалното
устройство, за държавната и общинската
собственост, на ЗУТ, за концесиите, за
камарата на българските строители, за
геодезията, картографията и кадастъра.
Автор е на “Коментар на ЗУТ”
„Примерен правилник за управлението
на общинската собственост”;
"Строителен наръчник"; <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>съавтор на изданието
„Актуални въпроси на устройството на
територията и строителството”.<br
/> </font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="line-height: 107%;
font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;"><font
color="#000000"><span style="mso-tab-count:
1;">           
</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Вижте
програмата на семинара и цените за
участие </b>от сайта на Агенция за право и
финанси:<span style="mso-spacerun: yes;">   </span><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><a
href="http://apf.bg/promeni-zut/">http://apf.bg/promeni-zut/</a><br
/> </b></font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><font color="#000000"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="line-height:
107%;">Дата</span></b><span style="line-height: 107%;">: <span
style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun:
yes;">  </span><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span><span style="mso-spacerun:
yes;">  </span></span><span style="line-height: 107%;">на
<strong>27 и 28 април 2017 г.<br
/> </strong></span></font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><font color="#000000"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="line-height:
107%;">Място</span></b><span style="line-height: 107%;">:</span><span
style="line-height: 107%;"> </span><span style="line-height: 107%;"><span
style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun:
yes;">  </span>в гр. София, Бизнес център
– бул. "Витоша" 164 <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>(близо до НДК)</span></font></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;"><strong><span style="color: green;"><br />Допълнителна
информация можете да получите на </span><span
style="color: #548dd4;">info@apf.bg</span><span style="color: #0070c0;">
</span></strong><span style="color: #339966;">,</span></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: green;
line-height: 107%;">или на тел. 0878 161 901<br /><br
/></span></b></span><span style="font-family: 'times new roman', times;
font-size: medium;">Важно</span><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">:<span> </span>Обучението е за малка
група </b><span style="font-family: 'times new roman', times;
font-size: medium;">- до 40 участника</span><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">!<span>  </span>Запишете
се сега!<br /><br /></b><strong style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><span style="color: green; line-height:
107%;">Билети можете да закупите от Sabitie.bg,
като последвате </span></strong><strong style="font-family:
'times new roman', times; font-size: medium;"><u><span style="color: red;
line-height: 107%;"><span style="font-weight: normal;"><font
color="#0000ff"><a
href="https://sabitie.bg/event/konferentsii-i-seminari/Promnit-v-Zakona-za-ustroystvoto-na-tritoriyata-i-v-Zakona-za-kadastara-i-imotniya-rgistar.318">този
линк.</a></font></span></span></u></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"
align="center"><strong><span style="color: #ff6600;"> </span></strong><i
style="mso-bidi-font-style: normal;"><br /></i></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">   </p>
<p>   <br />   <br />Съгласно закона за
електронна търговия Чл. 6, ал. 1 Ви
уведомяваме, че е възможно това да е
непоискано търговско съобщение. <br />То е
еднократно изпратено писмо до Вашия e-mail
адрес, който е взет от публичното
пространство. <br />Извиняваме се, ако по
някаква причина сме Ви притеснили с
нашето предложение. <br />Ако не желаете да
получавате съобщения от "<strong>Агенция за
Право и Финанси</strong>", моля натиснете <a
href="http://mail-ads.eu/tems102/unsubscribe.php?M=3950367&C=afdf615ab0040d6adc4ca9e20b178b58&L=115&N=438"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a> за
да се откажете да получавате нашите
бюлетини!</p>
<p> </p>
<img
src="http://mail-ads.eu/tems102/open.php?M=3950367&L=115&N=438&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>