<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head><title></title>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 10.00.9200.16438"></head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"></p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><b><span lang="EN-US"
style="color: #c00000; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">ГОДИШНО
СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 г.
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО
ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗЗДС И
ЗДДФЛ</span></b></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><b><span lang="EN-US"
style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
13pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><br /><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;">18 и 19
декември 2017 г.</span><br /><br /></span></b></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-family: 'times
new roman', times; font-size: medium;"><b><i><span lang="EN-US"
style="color: black;">гр. София, хотел РАМАДА 4****<br
/><br /></span></i></b></span></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="color:
black; font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;">Лектори<i>:</i> <b>Димитър
Войнов- </b>данъчен консултант по
Закона за корпоративното подоходно
облагане,<b> Калина
Златанова- </b>данъчен консултант по
ДДС и <b>Лорета
Цветкова-  </b>главен експерт по
приходите в ЦУ на НАП<br /><br /><br /></span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;"><b><span lang="EN-US" style="color: black;">ПРОГРАМА НА
СЕМИНАРА </span></b><span lang="EN-US" style="color:
black;">вижте<b> ТУК</b>:<b> </b></span><span
lang="EN-US"><a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/link.php?M=6079424&N=704&L=201&F=H"
target="_blank"><span style="color:
blue;">http://tbm-bg.com/obuchenia/236</span></a></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-family: 'times new roman',
times; font-size: medium;"><b style="text-align: justify;"><span
lang="EN-US" style="color: black;"><br />ЗАЯВКА ЗА
УЧАСТИЕ </span></b><span lang="EN-US" style="color:
black;">попълнете<b> ТУК</b>: </span><span
lang="EN-US" style="text-align: justify;"><span style="color: blue;"><a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/link.php?M=6079424&N=704&L=80&F=H"
target="_blank">http://tbm-bg.com/zapisvane<br /><br /></a></span></span><b
style="text-align: justify;"><span lang="EN-US" style="color:
black;">Такса за участие</span></b><span lang="EN-US"
style="color: black;">:  <b>240 лв.</b> (без
вкл. ДДС)<br /><br /></span><b style="text-align: justify;"><span
lang="EN-US" style="color: black;">Отстъпки:</span></b><span
lang="EN-US" style="color: black;"> <i>При записване
на втори и всеки следващ участник
от организация- 5% отстъпка.<b> Цената
включва:</b> лекции, учебни
материали, 2 обяд</i></span><i style="text-align:
justify;"><span style="color: black;">а</span></i><i style="text-align:
justify;"><span lang="EN-US" style="color: black;"> в ресторанта
на хотела, </span></i><i style="text-align: justify;"><span
style="color: black;">4</span></i></span><i style="text-align:
justify;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'Times New
Roman','serif'; font-size: 13pt; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman';"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;"> две кафе- паузи и сертификат за
участие в семинара.</span><br /><br /></span></i></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><b><span lang="EN-US"
style="color: #c00000; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">ПРОМЕНИ В
ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО
ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС), ЗАКОНА ЗА
ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ
ЛИЦА (ЗДДФЛ), КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) И СИРВ от 1 ЯНУАРИ 2018
г.</span></b></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><b><span lang="EN-US"
style="color: #c00000; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">ГОДИШНО
СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017
г.</span></b></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><b><span lang="EN-US"
style="color: black; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size:
13pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><br /><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;">24
</span></span></b><span style="font-family: 'times new roman', times;
font-size: medium;"><b><span style="color: black;">и 25</span></b><b><span
lang="EN-US" style="color: black;"> </span></b><b><span style="color:
black;">януа</span></b><b><span lang="EN-US" style="color: black;">ри
201</span></b><b><span style="color: black;">8</span></b><b><span
lang="EN-US" style="color: black;"> г.<br /><br /></span></b></span></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-family: 'times
new roman', times; font-size: medium;"><b><span lang="EN-US" style="color:
black;">гр. София, хотел РАМАДА 4****<br /><br
/></span></b><i><span lang="EN-US" style="color:
black;">Лектор:</span></i><span lang="EN-US" style="color:
black;"> <b>Димитър Войнов- </b>данъчен
консултант по Закона за корпоративното
подоходно облагане,<b> Калина
Златанова- </b>данъчен консултант по
ДДС</span><span style="color: black;">,</span><span lang="EN-US"
style="color: black;"> <b>Лорета
Цветкова-  </b>главен експерт по
приходите в ЦУ на НАП</span><span style="color:
black;">  <b>Катя Кашъмова</b>- </span><span lang="EN-US"
style="color: black;">началник отдел "Осигурителна
Методология" в ЦУ на НАП</span></span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;"><b><span lang="EN-US" style="color: black;"><br /><br
/>ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА </span></b><span lang="EN-US"
style="color: black;">вижте <b>ТУК:</b> </span><span
lang="EN-US"><a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/link.php?M=6079424&N=704&L=200&F=H"><font
color="#0000ff">http://tbm-bg.com/obuchenia/23<span
lang="BG">7</span></font></a></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-family: 'times new roman',
times; font-size: medium;"><b><span lang="EN-US" style="color: black;"><br
/>ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ </span></b><span lang="EN-US"
style="color:
black;">попълнете<b> ТУК</b>: </span><span
lang="EN-US"><span style="color: blue;"><a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/link.php?M=6079424&N=704&L=80&F=H"
target="_blank">http://tbm-bg.com/zapisvane<br /></a></span></span><b><span
lang="EN-US" style="color: black;"><br />Такса за
участие</span></b><span lang="EN-US" style="color:
black;">: </span><b><span style="color: black;">27</span></b><b><span
lang="EN-US" style="color: black;">9 лв.</span></b><span
lang="EN-US" style="color: black;"> (без вкл. ДДС)<br /><br
/></span><b><u><span lang="EN-US" style="color:
black;">Отстъпки:</span></u></b><span lang="EN-US" style="color:
black;"> <i>При записване на втори и
всеки следващ участник от
организация- 5% отстъпка.</i></span><i><span
lang="EN-US" style="color: black;"> </span></i><a
name="_GoBack"></a><b><i><span lang="EN-US" style="color:
black;">Цената включва:</span></i></b><i><span lang="EN-US"
style="color: black;"> лекции, учебни
материали, 2 обяд</span></i><i><span style="color:
black;">а</span></i><i><span lang="EN-US" style="color: black;"> в
ресторанта на хотела, </span></i><i><span
style="color: black;">4</span></i><i><span lang="EN-US" style="color:
black;"> две кафе- паузи и сертификат за
участие в семинара.<br /><br /><br /></span></i><b><span
lang="EN-US" style="color: black;">ПРЕДСТОЯЩИ
СЕМИНАРИ:<br /><br /></span></b><b><span lang="EN-US" style="color:
black;">05- 06 декември 2017 г.- </span></b><span
lang="EN-US"><a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/link.php?M=6079424&N=704&L=138&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ПРАКТИКАТА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ. ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ. ПРАКТИКА НА
АДФИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗВАНЕ 
ПО ЗОП И ППЗОП.</span></a></span><b><span lang="EN-US"
style="color: black;"> - </span></b><span lang="EN-US"
style="color: black;">с <b>Мариана
Кацарова </b>и <b>Димитър Добрилов-
</b>такса 260 лв. без ДДС</span></span></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 44.95pt;
text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-family: 'times
new roman', times; font-size: medium;"><span lang="EN-US" style="color:
black;"><br /><br />Моля, попълнете </span><span
lang="EN-US"><a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/link.php?M=6079424&N=704&L=80&F=H"
target="_blank"><span style="color: blue;">On-Line</span></a></span><span
lang="EN-US" style="color: black;"> заявка за участие
или изпратете <u>попълнен
формуляр</u> на e-mail: </span><span
lang="EN-US"><span style="color: blue;"><a
href="mailto:office@tbm-bg.com">office@tbm-bg.com</a></span></span><span
lang="EN-US" style="color: black;"> или тук:</span><span
lang="EN-US" style="color: black;"><span style="color: blue;"><a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/link.php?M=6079424&N=704&L=78&F=H"
target="_blank">www.tbm-bg.com/zapisvane<br /><br
/></a></span></span></span></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-family: 'times
new roman', times; font-size: medium;"><b><span lang="EN-US" style="color:
black;">Допълнителна информация</span></b><span
lang="EN-US" style="color: black;"> по всички въпроси,
свързани със семинара, можете да
получите на<br /><br /></span></span></p>
<p align="center" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt;
text-align: center; line-height: normal;"><span style="font-family: 'times
new roman', times; font-size: medium;"><b><span lang="EN-US" style="color:
black;">0889 416 048; 0888 994 255, 0877 994
255 и 0898 994 255</span></b></span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height:
normal;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><br /><br /><br /><br />Екипът
на <b>TBM Consulting
Ltd                                                                </b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-family: 'times new roman',
times; font-size: medium;"><span style="background-color: white;">mobile:
+359 889 416 048<br /></span><span lang="EN-US" style="color:
black;">e-mail: </span><span lang="EN-US"><a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/link.php?M=6079424&N=704&L=123&F=H"
target="_blank"><span style="color:
blue;">office@tbm-bg.com</span></a></span><span lang="EN-US" style="color:
black;">   <br /></span><span lang="EN-US" style="color:
black;">web: </span><span lang="EN-US"><a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/link.php?M=6079424&N=704&L=124&F=H"
target="_blank"><span style="color:
blue;">www.tbm-bg.com</span></a></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"
align="center"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>  <br />  </p>
<pre>Съгласно закона за електронна
търговия Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е
възможно това да е непоискано търговско
съобщение. <br />То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. <br />Извиняваме
се, ако по някаква причина сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br />Ако
не желаете да получавате съобщения от
"<strong>TBM Consulting</strong>", моля натиснете <a
href="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/unsubscribe.php?M=6079424&C=456ab4e1ba04ef524e659dfe85799a48&L=176&N=704"><strong>ОТПИСВАНЕ</strong></a>
за да се откажете да получавате нашите
бюлетини!<br /> </pre>
<img
src="http://mmarketing-bg.eu/ams1706/open.php?M=6079424&L=176&N=704&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>