<html>
<head>
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft DHTML Editing Control">
<title></title>
</head>
<body>
<p></p>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 740px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto;
mso-margin-bottom-alt: auto;"><font color="#000000"></font></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></p>
<table style="width: 676px;" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow:
yes;">
<td width="672" valign="top" style="padding: 1.5pt; border: #000000;
border-image: none; width: 504pt;"><strong> </strong>
<p align="center" style="margin: 0cm -7.1pt 0pt 0cm; text-align:
left;"><span style="mso-tab-count: 1;">         
  </span><span style="font-family: 'times new roman', times;
font-size: medium;">Изключително важните промени
в Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЮЛНС) са вече в сила. С
нестопанска цел са не само фондациите и
сдруженията, но и сходни ЮЛ, като спортни
клубове и федерации, частни центрове за
професионално ориентиране и обучение,
ловни сдружения, читалища, частни
културни организации и много други
структури. Редът, изискванията и
процедурите при регистрацията на ЮЛНС и
при промени в тях са вече различни.
Стотици ЮЛНС, създадени преди 01.01.2018 г., ще
бъдат заличени, ако не се пререгистрират
при новите условия, правилно и в срок.<br
/><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><span style="mso-tab-count:
1;">           
</span>Какви са новите изисквания, засягат
ли и вас, какво и как ще трябва да
направите и докога, ще научите на
семинара</span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;"><strong><br />ПРОМЕНИТЕ<span style="mso-spacerun:
yes;">  </span>В ЗАКОНА</strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;">ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ
ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ<strong>,</strong></b></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;"><strong>в сила от 1 януари 2018 г.<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span></strong></span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><strong
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;"><br
/>на 22 март 2018 г.</strong></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;">в гр.
София, Перформ Бизнес център – пл.
"Позитано" 2</span></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;">(до
Съдебната палата)<br /><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><strong><span style="mso-tab-count:
2;">                       
</span>Организатор на събитието е
</strong>Агенция за право и финанси.<span
style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><span style="mso-tab-count:
2;">                       
</span>Ще бъдат обсъждани също и темите:<br
/><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><span style="mso-tab-count:
1;">           
</span>- обжалване на отказите за
пререгистрация;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><span style="mso-tab-count:
1;">           
</span>- проблемите по защита на
наименованието;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><span style="mso-tab-count:
1;">           
</span>- новата правна уредба за учредяване
и регистрация на нови ЮЛНС;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><span style="mso-tab-count:
1;">           
</span>- производството по обжалване на
отказите за първоначална регистрация по
новия ред и за вписване на промени;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><span style="mso-tab-count:
1;">           
</span>- въпросът за приложимостта на
досегашната съдебна практика след
измененията в ЗЮЛНС;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 3.0cm 92.15pt 108.0pt;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;"><span
style="mso-spacerun:
yes;">           
</span>- промените в правния режим на ЮЛНС за
общественополезна дейност -
принудително спиране на статут в
обществена полза, условия за
възстановяване, обжалване;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 3.0cm 92.15pt 108.0pt;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;"><span
style="mso-spacerun:
yes;">           
</span>- новият ред за финансиране на
проекти на НПО със средства от държавния
бюджет.<br /><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 3.0cm 92.15pt 108.0pt;"><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-tab-count:
1;">                           
</span>Вижте пълната програма</b> на <a
href="http://apf.bg/zulns18/"><font color="#0000ff"><span lang="EN-US"
style="mso-ansi-language: EN-US;">http</span>://<span lang="EN-US"
style="mso-ansi-language: EN-US;">apf</span>.<span lang="EN-US"
style="mso-ansi-language: EN-US;">bg</span>/<span lang="EN-US"
style="mso-ansi-language: EN-US;">zulns</span>18/</font></a> <a
name="_GoBack"></a><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt;"><span
style="mso-tab-count: 5;"><br />           
                   
                   
 </span><span style="color: #333333; font-family: 'times new roman',
times; font-size: medium;">Лектори са:<br /><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><strong>доц. д-р МАРГАРИТА
ЗЛАТАРЕВА –<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span></strong>преподавател по граждански
процес, съдия във Върховния касационен
съд (1992 до 1997 г.), съдия в Конституционния
съд (1997 до 2006 г.), автор на десетки научни
публикации в областта на дружественото и
нестопанското право, вкл. на
монографията "Юридически лица с
нестопанска цел".<br /><br /></span><strong
style="text-indent: 35.4pt; font-family: 'times new roman', times;
font-size: medium;">ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ –
</strong><span style="text-indent: 35.4pt; font-family: 'times new roman',
times; font-size: medium;">съдия в Софийския
апелативен съд – Търговско отделение;
от 2001 г. до 2009 г., като съдия в СРС, на който
е и зам.-председател (2006 г. до 2009 г.), </span><span
style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="text-indent: 35.4pt;
font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;">разглежда трудови и търговски
спорове; от 2009 г. до 2018 г. е съдия в
Софийски градски съд, където разглежда
търговски дела и регистърни
производства по ЗПП и по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.<br
/><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">Вижте програмата на семинара и
цените за участие</b> от сайта <a
href="http://apf.bg/zulns18/"><font color="#0000ff"><span lang="EN-US"
style="mso-ansi-language: EN-US;">http</span>://<span lang="EN-US"
style="mso-ansi-language: EN-US;">apf</span>.<span lang="EN-US"
style="mso-ansi-language: EN-US;">bg</span>/<span lang="EN-US"
style="mso-ansi-language: EN-US;">zulns</span>18/</font></a><span
style="mso-ansi-language: EN-US;"> </span><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> <br /><br
/></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><strong>Време:<span
style="mso-spacerun: yes;">   </span>на 22 март 2018 г.
(четвъртък)</strong></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><strong>Място:<span
style="mso-spacerun: yes;">  </span></strong>в гр. София,
Перформ Бизнес център – пл. "Позитано" 2
(до Съдебната палата)<br /><br /><br /></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><strong><span style="color:
green;"><span style="mso-spacerun:
yes;">                 
</span><span style="mso-spacerun:
yes;">    </span>Билети можете да
купите от<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span>Sabitie.bg<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span>през<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span></span></strong><font color="#0000ff"><a
href="https://sabitie.bg/event/konferentsii-i-seminari/PROMENITE-V-ZAKONA-ZA-YuRIDIChESKITE-LITsA-S-NESTOPANSKA-TsEL-v-sila-ot-1-yanuari-2018-g-.521">този
линк.</a> <br /><br /></font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;"><strong><span style="color:
green;"><span style="mso-spacerun:
yes;"> </span></span></strong><b><span style="mso-spacerun:
yes;">   </span><u>Важно</u>:  Залата е с 40
места! Осигурете си възможност за
участие сега!<br /><br /></b></span><span style="mso-tab-count:
1;">            </span><span
style="mso-spacerun: yes;">      </span><span
style="mso-spacerun: yes;">   </span><span
style="font-family: 'times new roman', times; font-size:
medium;">Можете да проверите за свободни
места на тел. </span><b style="font-family: 'times new
roman', times; font-size: medium;">0878 161 901.<strong><span style="color:
green;"><span> <br /><br /></span></span></strong></b><strong
style="font-family: 'times new roman', times; font-size: medium;"><span
style="color: green;">Допълнителна информация и
проформа фактура за участие ще получите
на</span> </strong><a href="mailto:info@apf.bg" style="font-family:
'times new roman', times; font-size: medium;"><b><font
color="#0000ff">info@apf.bg</font></b></a></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br /><br /><br /><br />Съгласно закона за
електронна търговия Чл. 6, ал. 1 Ви
уведомяваме, че е възможно това да е
непоискано търговско съобщение. <br />То е
еднократно изпратено писмо до Вашия e-mail
адрес, който е взет от публичното
пространство. <br />Извиняваме се за
причиненото неудобство, ако сме Ви
притеснили с нашето предложение. <br />Ако
не желаете да получавате съобщения за
обучения от "<b>Агенция за Право и
Финанси</b>", моля натиснете <a
href="http://infomails.info/tms1704/unsubscribe.php?M=4731540&C=a31b00dde9ecd76b9fad4e3bb72236da&L=119&N=530"><strong>ОТПИШИ</strong></a> за
автоматично отписване</p>
<img
src="http://infomails.info/tms1704/open.php?M=4731540&L=119&N=530&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>