Nejdražší/Dearest

Asana Hajraf asanahajraf at freemail.hu
Thu Feb 11 12:20:09 UTC 2016


Nejdražší

jsem paní Asana Hajraf a jsem ženatý Pan Hassan Hajraf 19 let bez dětí a můj manžel zemřelo v roce 2008.jsem vás kontaktujeme vás znát moje touha darovat
 součet $ 4,5 milionů eur na charitativní organizace ve vaší zemi, jsem zdědila z mého zesnulého manžela. Vzhledem ke svému onemocnění rakovinou bylo potvrzeno, že budu mít pouze osm měsíců života, tak je to moje touha vidět tyto peníze
 investovány do jakékoli organizace dle vašeho výběru a distribuovány na charitativní organizace, motherless miminka domů, škol a podporu pro muže a ženy bez domova nebo můžete zvážit ve prospěch
 těch méně štěstí. Nechci tento fond musí být použití diabollically. Jakmile dostanu odpověď potvrzující přijetí práci jsem vám poskytnu veškeré relevantní
 informace povolit uvolnění a převod peněz na vás jako moje řádně jmenovaný zástupce. Budu vám kontakt banky a také získat oprávnění, ukáže, že jste aktuální příjemcem prostředků z tohoto fondu. Doufají získat odpověď s informacemi.

Děkuji vám,
paní Asana Hajraf

Dearest

I am Mrs. Asana Hajraf and I'm married to Mr. Hassan Hajraf for 19 years without a child and my husband died in 2008.I am contacting you to let you know my desire to donate the sum of $ 4.5 million to charities in your country that I inherited from my late husband. Due to my illness of cancer were confirmed that i will have only eight months to live, so it is my desire to see that this money is invested to any organization of your choice and distributed to charity organizations, motherless babies home, schools and support for men and women homeless or you can consider the benefit of those less fortunate. I do not want
 this fund to be use diabollically. As soon as I receive your reply confirming your acceptance of work I tell you, I will give all relevant information to authorize the release and transfer the money to you as my duly appointed representative. I will I give you the contact of the bank and  will also obtain a letter of authority that will show that you are a current beneficiary of this fund. Hoping to receive a reply with the information.

Thank you,
Mrs. Asana Hajraf
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-llvm-team/attachments/20160211/40351347/attachment.html>


More information about the Pkg-llvm-team mailing list