ปีใหม่ 2555 เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอด......

GRCthai ธุรกิจออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก mom_earn at truemail.co.th
Wed Jan 18 10:56:11 UTC 2012


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML xmlns:o = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"><HEAD>
<META content="text/html; charset=unicode" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.22873"></HEAD>
<BODY>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=600>
 <TBODY>
 <TR>
  <TD height=30 
  background=https://byfiles.storage.live.com/y1pE0RzIKP0_4MUtH--EThDOwgDuTwZEBwx9g4eBdnDJCotC8-gbE62O--Es1r78KOo72lk_Zp0vhk/A005-1.png?psid=1>
   <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
    <TBODY>
    <TR>
     <TD width=38> </TD>
     <TD> </TD>
     <TD width=26> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
 <TR>
  <TD 
  background=https://byfiles.storage.live.com/y1pFC7Ox-G0QyeHx1sjLcZetEI9GiWrY6Kyurpre96Fi5UXt2NEkAQZ4i6xhukjHXzgBJQp7SFMsic/A005-2.png?psid=1>
   <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
    <TBODY>
    <TR>
     <TD width=49> </TD>
     <TD><!-- START_ITX_BODY --><FONT style="FONT-SIZE: 20px" 
      color=#3568ff face=Arial><SPAN lang=th>
      <P 
      style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" 
      class=ecxmsonormal><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt" lang=TH><FONT 
      face="Angsana New"><FONT size=5><FONT color=#0000ff>ปีใหม่ 
      2555  
       เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอด</FONT></FONT></FONT></SPAN></B></SPAN></FONT></P>
      <P></P><SPAN lang=th><FONT style="FONT-SIZE: 20px" color=#cc0000 
      face=Arial>
      <P 
      style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" 
      class=ecxmsonormal><FONT face="Angsana New"><B><SPAN 
      style="FONT-SIZE: 13pt" lang=TH><FONT 
      color=#000000>             
      ธุรกิจที่ใครหลายคนกำลังมองหา ด้วยเหตุผล สำคัญคือ </FONT></SPAN><SPAN 
      style="COLOR: #c00000" lang=TH><FONT size=5>ลงทุนน้อย <SPAN 
      style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>เพียงครั้งเดียว <SPAN 
      style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ทำงานออนไลน์</FONT></SPAN></B><FONT 
      color=#000000><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt" lang=TH><SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง<SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ไม่ต้องรักษายอด<SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ไม่ต้องต่ออายุรายปี<SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>มีสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น 
      การจองที่พักโรงแรมระดับ<SPAN style="mso-spacerun: yes">  
      </SPAN>3 -5 ดาว ฟรี 3 คืน 4 วัน ในประเทศแถบเอเซีย, <SPAN 
      style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>มีเครื่องมือในการทำงาน, <SPAN 
      style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>มีระบบการทำงาน การสอนงาน 
      รองรับการเติบโตทางธุรกิจ 
      และมีระบบสนับสนุนคอยช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการทำงาน <SPAN 
      style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN></B><B><SPAN 
      style="FONT-SIZE: 13pt"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P>
      <P 
      style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" 
      class=ecxmsonormal><FONT face="Angsana New"><B><SPAN 
      style="FONT-SIZE: 13pt" lang=TH><SPAN style="mso-tab-count: 1"><FONT 
      color=#000000>                
      </FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #009900">ไม่ว่าคุณจะเป็น<SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>วิศวกร<SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>โปรแกรมเมอร์ <SPAN 
      style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>เจ้าของธุรกิจ<SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>นักดนตรี<SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>นักศึกษา<SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>แม่บ้าน<SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>พ่อค้าแม่ค้า<SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>หรือ ลูกจ้างราชการ<SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN></SPAN><FONT 
      size=5><SPAN style="COLOR: #009900" 
      lang=TH>คุณก็สร้างฝันให้เป็นจริงได้</SPAN><SPAN lang=TH><SPAN 
      style="mso-spacerun: yes"><FONT color=#000000>  
      </FONT></SPAN></SPAN></FONT></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt" 
      lang=TH><FONT color=#000000>เพียงคุณตัดสินใจตอนนี้</FONT><SPAN 
      style="COLOR: #1d5327"> <SPAN 
      style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN 
      lang=TH><FONT color=#000000 size=5>อีก  6 
      เดือนจากการทำงานอย่างจริงจัง</FONT></SPAN></B><B><SPAN 
      style="COLOR: #009900; FONT-SIZE: 13pt" lang=TH> 
      กับธุรกิจเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวระดับโลก (</SPAN></B><B><SPAN 
      style="COLOR: #009900; FONT-SIZE: 13pt">Global<SPAN lang=TH> 
      </SPAN>Rich Club<SPAN lang=TH> </SPAN>Thailand<SPAN lang=TH> <SPAN 
      style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>หรือ </SPAN>GRCthai)<SPAN 
      lang=TH> <SPAN 
      style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN 
      style="COLOR: #009900" lang=TH><FONT size=5>คุณก็มีรายได้หลักแสน 
      หลักล้าน <SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>คุณก็ปลดหนี้ได้<SPAN 
      style="mso-spacerun: yes">   
      </SPAN></FONT></SPAN></B></FONT></P><FONT face="Angsana New"><SPAN 
      style="COLOR: #009900" lang=TH><FONT size=5><SPAN 
      style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></SPAN><SPAN 
      style="COLOR: #009900"><o:p>
      <P 
      style="TEXT-JUSTIFY: inter-cluster; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" 
      class=ecxmsonormal><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT 
      color=#000000><STRONG><FONT size=5>Global Rich Club Thailand <SPAN 
      lang=TH>หรือ </SPAN>GRCthai <SPAN 
      lang=TH>ธุรกิจออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก</SPAN></FONT></STRONG></FONT><o:p></o:p></SPAN></P></o:p></SPAN></FONT>
      <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=ecxmsonormal><SPAN 
      style="COLOR: #f01cb3; FONT-SIZE: 13pt" lang=TH><FONT 
      face="Angsana New"><FONT color=#400040><STRONG>หรือ ตัดสินใจ 
      ฝากข้อมูลของคุณ 
      เพื่อรับข้อมูลและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P>
      <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" 
      class=ecxmsonormal align=center><FONT size=5><SPAN 
      class=ecxmsohyperlink><B><SPAN 
      style="FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: navy">www.familyearn.in.th</SPAN></B></SPAN><STRONG><SPAN 
      style="FONT-FAMILY: 'Angsana New','serif'; COLOR: #2a2a2a; FONT-SIZE: 13pt"><o:p></o:p></SPAN></STRONG></FONT></P>
      <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=ecxmsonormal><SPAN 
      style="COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 13pt" lang=TH><FONT 
      face="Angsana New">ขอบคุณจากใจที่สละเวลาอันมีค่า<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
      <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline 
      src="cid:f4c737f1-fddf-4962-92cc-d6171a8ff40c"></P></FONT></SPAN></TD>
     <TD width=42> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
 <TR>
  <TD height=184 
  background=https://byfiles.storage.live.com/y1pphYhOGbpCTz41aMhU1PFV_F3DwFNMgUa9AVkusMFviW6Wn84zHo2gphcLuOqTshlAS7KrQDq3hg/A005-3.png?psid=1>
   <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
    <TBODY>
    <TR>
     <TD width=49> </TD>
     <TD> </TD>
     <TD width=197> </TD></TR>
    <TR>
     <TD width=49> </TD>
     <TD></TD>
     <TD width=197> </TD></TR>
    <TR>
     <TD width=49> </TD>
     <TD><!-- START_ITX_BOTTOM -->
      <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
       <TBODY>
       <TR>
        <TD width=500><SPAN lang=th><FONT style="FONT-SIZE: 13px" 
         color=#3568ff face=Arial><STRONG>ติดต่อสอบถามได้ที่ : 
         <SPAN>คุณอัฐกร หรือ คุณแอน (user : 
         EARN) </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></TD></TR>
       <TR>
        <TD width=500><B><SPAN lang=th><FONT style="FONT-SIZE: 13px" 
         color=#3568ff face=Arial></FONT></SPAN></B></TD></TR>
       <TR>
        <TD width=500><SPAN lang=th><FONT style="FONT-SIZE: 13px" 
         color=#3568ff face=Arial><STRONG>โทรศัพท์ : 087-512-2492 / 
         086-306-5462</STRONG><SPAN 
         style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; COLOR: #f01cb3; FONT-SIZE: 13pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Cordia New'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: TH"><SPAN 
         style="mso-spacerun: yes">  
        </SPAN></SPAN></FONT></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- END_ITX_BOTTOM --></TD>
     <TD 
width=197> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
Wed, 18 Jan 2012 17:56:05 GMT
</BODY></HTML>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-multimedia-maintainers/attachments/20120118/231c5745/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 12965 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-multimedia-maintainers/attachments/20120118/231c5745/attachment-0001.jpe>


More information about the pkg-multimedia-maintainers mailing list