[Pkg-nagios-devel] nagios/po cs.po,NONE,1.1

seanius@haydn.debian.org seanius@haydn.debian.org


Update of /cvsroot/pkg-nagios/nagios/po
In directory haydn:/org/alioth.debian.org/chroot/home/users/seanius/tmp/cvs-serv19255/po

Added Files:
	cs.po 
Log Message:
czech translation and init script bugfix


--- NEW FILE: cs.po ---
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nagios\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-13 21:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-05 17:09+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nagios-common.templates:3
msgid "Apache, Apache2, Apache-SSL, Both, None"
msgstr "Apache, Apache2, Apache-SSL, Oba, Žádný"

#. Type: select
#. Description
#: ../nagios-common.templates:5
msgid "Automatically configure apache for Nagios?"
msgstr "Nastavit Apache pro Nagios automaticky?"

#. Type: select
#. Description
#: ../nagios-common.templates:5
msgid ""
"Nagios requires a few things to be set up in your web server configuration "
"in order for the front end to function properly."
msgstr ""
"Aby zobrazovací část pracovala správně, musí Nagios nastavit v konfiguraci "
"webového serveru několik věcí."

#. Type: select
#. Description
#: ../nagios-common.templates:5
msgid ""
"The Debian packaged version can usually automatically configure apache by "
"dropping a symlink into the /etc/APACHE-SERVER/conf.d directory. Would you "
"like me to do this? Say no if you aren't running apache or you would prefer "
"to set up the web server yourself. If you say yes here, all configuration "
"changes will also be removed when the packages is purged. Do not edit the "
"configuration by hand, but instead make a copy of it, and remove the "
"trailing header and footer, as everything between them will be automatically "
"updated on package updates."
msgstr ""
"Debianí balíček umí nastavit Apache automaticky tím, že do adresáře "
"/etc/APACHE-SERVER/conf.d přidá symbolický odkaz. Mám to nyní provést? "
"Pokud Apache nepoužíváte, nebo pokud si chcete webový server nastavit sami, "
"odpovězte záporně. Odpovíte-li Ano, budou při odstranění balíčku veškeré "
"provedené změny vráceny do původního stavu. Konfigurační soubor neupravujte "
"ručně, ale vytvořte jeho kopii a odstraňte záhlaví a patičku, protože "
"všechno mezi nimi se mění automaticky při aktualizaci balíku."

#. Type: select
#. Description
#: ../nagios-common.templates:5
msgid ""
"Since there is no special Apache2-SSL, 'both' means Apache and Apache-SSL."
msgstr ""
"Protože neexistuje speciální Apache2-SSL, tak 'oba' znamená Apache a "
"Apache-SSL."

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios-common.templates:22
msgid "Nagios web administration password?"
msgstr "Heslo pro webovou administraci Nagiosu?"

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios-common.templates:22
msgid ""
"By default, Nagios's web administration requires visitors to log in before "
"they can access anything. Different users may view different hosts and some "
"may send commands to the Nagios backend."
msgstr ""
"Ve výchozím nastavení vyžaduje webová administrace Nagiosu, aby se "
"návštěvníci nejprve přihlásili a teprve pak si mohli cokoliv prohlížet. "
"Různí uživatelé mohou vidět různé počítače a někteří mohou Nagiosu "
"zasílat příkazy."

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios-common.templates:22
msgid ""
"As you are using the default apache configuration, I have set up a default "
"administration user of \"nagiosadmin\". Please enter a password for this "
"account. Additional users may be added to the file /etc/nagios/htpasswd."
"users using the htpasswd utility supplied with apache. If you have changed "
"the password, and don't want to re-enter one, just press Enter here, and the "
"password will be left alone."
msgstr ""
"Protože využíváte implicitní nastavení Apache, vytvořil jsem výchozí účet "
"administrátora s názvem \"magiosadmin\". Zadejte procím jeho heslo. Další "
"uživatele můžete přidat do souboru /etc/nagios/htpasswd.users nástrojem "
"htpasswd, který je součástí instalace Apache. POkud jste heslo změnili a "
"nechcete jej zadávat znovu, jednoduše zde stiskněte Enter a heslo zůstane "
"zachováno."

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios-common.templates:22
msgid ""
"The user you're about to set a password for is 'nagiosadmin', and the "
"default configuration distributed with the package allow that user to view "
"and change anything in Nagios. You're free (and encouraged) to configure "
"your own users with their own access views."
msgstr ""
"Uživatel, kterému se chystáte nastavit heslo, se jmenuje 'nagiosadmin' a "
"podle výchozího nastavení může tento uživatel v Nagiosu prohlížet a měnit "
"cokoliv ho napadne. Můžete (a měli byste) nastavit své vlastní uživatele "
"s jejich vlastními pohledy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nagios-common.templates:42
msgid "Enable Nagios external command interface on web??"
msgstr "Povolit na webu rozhraní pro externí příkazy?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nagios-common.templates:42
msgid ""
"Nagios can be configured to listen for \"external commands\" from processes "
"to alter service check parameters and other settings on the fly. The Web "
"interface uses this to allow users to restart the server, schedule checks "
"and so on."
msgstr ""
"Nagios se dá nastavit tak, že bude naslouchat \"externím příkazům\", což mu "
"umožňuje za běhu měnit parametry služby a jiná nastavení. Webové rozhraní "
"toho využívá k tomu, aby mohli uživatelé restartovat server, naplánovat "
"kontroly a podobně."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nagios-common.templates:42
msgid ""
"In order for this to work, Nagios CGI scripts have to be able to write to "
"the file /var/run/nagios/nagios.cmd. The Debian packaged version can support "
"this by running setuid to the Nagios user."
msgstr ""
"Aby tato vlastnost fungovala, musí mít CGI skripty Nagiosu práva zápisu "
"do souboru /var/run/nagios/nagios.cmd. Debianí balíček to podporuje tím, "
"že může běžet jako setuid na uživatele Nagiosu."

#. Type: note
#. Description
#: ../nagios-common.templates:54
msgid "Upgrading from Netsaint"
msgstr "Přechod z Netsaintu"

#. Type: note
#. Description
#: ../nagios-common.templates:54
msgid ""
"I see that you've been running Netsaint (at least there's a Netsaint "
"configuration). Nagios is Netsaint with another name (and quite a big change "
"in code base) using a different type of configuration. To migrate the "
"Netsaint configuration to Nagios format, please execute the command /usr/"
"sbin/upgrade-netsaint2nagios."
msgstr ""
"Zdá se, že používáte Netsaint (minimálně máte v počítači jeho konfigurační "
"soubory). Nagios je jinak pojmenovaný (a dosti přepsaný) Netsaint "
"používající jiný typ konfigurace. Stávající konfiguraci Netsaintu můžete "
"převést do formátu Nagiosu příkazem /usr/sbin/upgrade-netsaint2nagios."