[Pkg-nagios-devel] Bug#298213: marked as done ([l10n] Initial Czech translation of nagios debconf messages)

Debian Bug Tracking System owner@bugs.debian.org
Tue, 08 Mar 2005 18:18:12 -0800


Your message dated Tue, 08 Mar 2005 21:02:19 -0500
with message-id <E1D8qWh-0006BV-00@newraff.debian.org>
and subject line Bug#298213: fixed in nagios 2:1.3-cvs.20050116-4
has caused the attached Bug report to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what I am
talking about this indicates a serious mail system misconfiguration
somewhere. Please contact me immediately.)

Debian bug tracking system administrator
(administrator, Debian Bugs database)

--------------------------------------
Received: (at submit) by bugs.debian.org; 5 Mar 2005 18:04:18 +0000
>From kurem@vychodil.inf.upol.cz Sat Mar 05 10:04:18 2005
Return-path: <kurem@vychodil.inf.upol.cz>
Received: from csnt.inf.upol.cz [158.194.80.80] 
	by spohr.debian.org with esmtp (Exim 3.35 1 (Debian))
	id 1D7ddS-0001ur-00; Sat, 05 Mar 2005 10:04:18 -0800
Received: from vychodil.inf.upol.cz ([158.194.80.12]) by CSNT.inf.upol.cz with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.211);
	 Sat, 5 Mar 2005 19:04:16 +0100
Received: from kurem by vychodil.inf.upol.cz with local (Exim 3.35 #1 (Debian))
	id 1D7dZy-0003aI-00
	for <submit@bugs.debian.org>; Sat, 05 Mar 2005 19:00:42 +0100
Date: Sat, 5 Mar 2005 19:00:41 +0100
From: Miroslav Kure <kurem@upcase.inf.upol.cz>
To: submit@bugs.debian.org
Subject: [l10n] Initial Czech translation of nagios debconf messages
Message-ID: <20050305180041.GH13703@vychodil.inf.upol.cz>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="gm5TwAJMO0F2iVRz"
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: 8bit
User-Agent: Mutt/1.3.28i
Sender: Miroslav Kure <kurem@vychodil.inf.upol.cz>
X-OriginalArrivalTime: 05 Mar 2005 18:04:16.0576 (UTC) FILETIME=[BEE67400:01C521AD]
Delivered-To: submit@bugs.debian.org
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.60-bugs.debian.org_2005_01_02 
	(1.212-2003-09-23-exp) on spohr.debian.org
X-Spam-Status: No, hits=-8.0 required=4.0 tests=BAYES_00,HAS_PACKAGE 
	autolearn=no version=2.60-bugs.debian.org_2005_01_02
X-Spam-Level: 


--gm5TwAJMO0F2iVRz
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Disposition: inline

Package: nagios
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

Hi, in attachement there is initial Czech translation (cs.po) of
nagios debconf messages, please include it.

-- 
Miroslav Kure

--gm5TwAJMO0F2iVRz
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-Disposition: attachment; filename="cs.po"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nagios\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-13 21:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-05 17:09+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nagios-common.templates:3
msgid "Apache, Apache2, Apache-SSL, Both, None"
msgstr "Apache, Apache2, Apache-SSL, Oba, Žádný"

#. Type: select
#. Description
#: ../nagios-common.templates:5
msgid "Automatically configure apache for Nagios?"
msgstr "Nastavit Apache pro Nagios automaticky?"

#. Type: select
#. Description
#: ../nagios-common.templates:5
msgid ""
"Nagios requires a few things to be set up in your web server configuration "
"in order for the front end to function properly."
msgstr ""
"Aby zobrazovací část pracovala správně, musí Nagios nastavit v konfiguraci "
"webového serveru několik věcí."

#. Type: select
#. Description
#: ../nagios-common.templates:5
msgid ""
"The Debian packaged version can usually automatically configure apache by "
"dropping a symlink into the /etc/APACHE-SERVER/conf.d directory. Would you "
"like me to do this? Say no if you aren't running apache or you would prefer "
"to set up the web server yourself. If you say yes here, all configuration "
"changes will also be removed when the packages is purged. Do not edit the "
"configuration by hand, but instead make a copy of it, and remove the "
"trailing header and footer, as everything between them will be automatically "
"updated on package updates."
msgstr ""
"Debianí balíček umí nastavit Apache automaticky tím, že do adresáře "
"/etc/APACHE-SERVER/conf.d přidá symbolický odkaz. Mám to nyní provést? "
"Pokud Apache nepoužíváte, nebo pokud si chcete webový server nastavit sami, "
"odpovězte záporně. Odpovíte-li Ano, budou při odstranění balíčku veškeré "
"provedené změny vráceny do původního stavu. Konfigurační soubor neupravujte "
"ručně, ale vytvořte jeho kopii a odstraňte záhlaví a patičku, protože "
"všechno mezi nimi se mění automaticky při aktualizaci balíku."

#. Type: select
#. Description
#: ../nagios-common.templates:5
msgid ""
"Since there is no special Apache2-SSL, 'both' means Apache and Apache-SSL."
msgstr ""
"Protože neexistuje speciální Apache2-SSL, tak 'oba' znamená Apache a "
"Apache-SSL."

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios-common.templates:22
msgid "Nagios web administration password?"
msgstr "Heslo pro webovou administraci Nagiosu?"

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios-common.templates:22
msgid ""
"By default, Nagios's web administration requires visitors to log in before "
"they can access anything. Different users may view different hosts and some "
"may send commands to the Nagios backend."
msgstr ""
"Ve výchozím nastavení vyžaduje webová administrace Nagiosu, aby se "
"návštěvníci nejprve přihlásili a teprve pak si mohli cokoliv prohlížet. "
"Různí uživatelé mohou vidět různé počítače a někteří mohou Nagiosu "
"zasílat příkazy."

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios-common.templates:22
msgid ""
"As you are using the default apache configuration, I have set up a default "
"administration user of \"nagiosadmin\". Please enter a password for this "
"account. Additional users may be added to the file /etc/nagios/htpasswd."
"users using the htpasswd utility supplied with apache. If you have changed "
"the password, and don't want to re-enter one, just press Enter here, and the "
"password will be left alone."
msgstr ""
"Protože využíváte implicitní nastavení Apache, vytvořil jsem výchozí účet "
"administrátora s názvem \"magiosadmin\". Zadejte procím jeho heslo. Další "
"uživatele můžete přidat do souboru /etc/nagios/htpasswd.users nástrojem "
"htpasswd, který je součástí instalace Apache. POkud jste heslo změnili a "
"nechcete jej zadávat znovu, jednoduše zde stiskněte Enter a heslo zůstane "
"zachováno."

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios-common.templates:22
msgid ""
"The user you're about to set a password for is 'nagiosadmin', and the "
"default configuration distributed with the package allow that user to view "
"and change anything in Nagios. You're free (and encouraged) to configure "
"your own users with their own access views."
msgstr ""
"Uživatel, kterému se chystáte nastavit heslo, se jmenuje 'nagiosadmin' a "
"podle výchozího nastavení může tento uživatel v Nagiosu prohlížet a měnit "
"cokoliv ho napadne. Můžete (a měli byste) nastavit své vlastní uživatele "
"s jejich vlastními pohledy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nagios-common.templates:42
msgid "Enable Nagios external command interface on web??"
msgstr "Povolit na webu rozhraní pro externí příkazy?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nagios-common.templates:42
msgid ""
"Nagios can be configured to listen for \"external commands\" from processes "
"to alter service check parameters and other settings on the fly. The Web "
"interface uses this to allow users to restart the server, schedule checks "
"and so on."
msgstr ""
"Nagios se dá nastavit tak, že bude naslouchat \"externím příkazům\", což mu "
"umožňuje za běhu měnit parametry služby a jiná nastavení. Webové rozhraní "
"toho využívá k tomu, aby mohli uživatelé restartovat server, naplánovat "
"kontroly a podobně."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nagios-common.templates:42
msgid ""
"In order for this to work, Nagios CGI scripts have to be able to write to "
"the file /var/run/nagios/nagios.cmd. The Debian packaged version can support "
"this by running setuid to the Nagios user."
msgstr ""
"Aby tato vlastnost fungovala, musí mít CGI skripty Nagiosu práva zápisu "
"do souboru /var/run/nagios/nagios.cmd. Debianí balíček to podporuje tím, "
"že může běžet jako setuid na uživatele Nagiosu."

#. Type: note
#. Description
#: ../nagios-common.templates:54
msgid "Upgrading from Netsaint"
msgstr "Přechod z Netsaintu"

#. Type: note
#. Description
#: ../nagios-common.templates:54
msgid ""
"I see that you've been running Netsaint (at least there's a Netsaint "
"configuration). Nagios is Netsaint with another name (and quite a big change "
"in code base) using a different type of configuration. To migrate the "
"Netsaint configuration to Nagios format, please execute the command /usr/"
"sbin/upgrade-netsaint2nagios."
msgstr ""
"Zdá se, že používáte Netsaint (minimálně máte v počítači jeho konfigurační "
"soubory). Nagios je jinak pojmenovaný (a dosti přepsaný) Netsaint "
"používající jiný typ konfigurace. Stávající konfiguraci Netsaintu můžete "
"převést do formátu Nagiosu příkazem /usr/sbin/upgrade-netsaint2nagios."

--gm5TwAJMO0F2iVRz--

---------------------------------------
Received: (at 298213-close) by bugs.debian.org; 9 Mar 2005 02:08:03 +0000
>From katie@ftp-master.debian.org Tue Mar 08 18:08:03 2005
Return-path: <katie@ftp-master.debian.org>
Received: from newraff.debian.org [208.185.25.31] (mail)
	by spohr.debian.org with esmtp (Exim 3.35 1 (Debian))
	id 1D8qcF-0007ub-00; Tue, 08 Mar 2005 18:08:03 -0800
Received: from katie by newraff.debian.org with local (Exim 3.35 1 (Debian))
	id 1D8qWh-0006BV-00; Tue, 08 Mar 2005 21:02:19 -0500
From: Sean Finney <seanius@debian.org>
To: 298213-close@bugs.debian.org
X-Katie: $Revision: 1.55 $
Subject: Bug#298213: fixed in nagios 2:1.3-cvs.20050116-4
Message-Id: <E1D8qWh-0006BV-00@newraff.debian.org>
Sender: Archive Administrator <katie@ftp-master.debian.org>
Date: Tue, 08 Mar 2005 21:02:19 -0500
Delivered-To: 298213-close@bugs.debian.org
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.60-bugs.debian.org_2005_01_02 
	(1.212-2003-09-23-exp) on spohr.debian.org
X-Spam-Status: No, hits=-6.0 required=4.0 tests=BAYES_00,HAS_BUG_NUMBER 
	autolearn=no version=2.60-bugs.debian.org_2005_01_02
X-Spam-Level: 
X-CrossAssassin-Score: 6

Source: nagios
Source-Version: 2:1.3-cvs.20050116-4

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
nagios, which is due to be installed in the Debian FTP archive:

nagios-common_1.3-cvs.20050116-4_all.deb
 to pool/main/n/nagios/nagios-common_1.3-cvs.20050116-4_all.deb
nagios-mysql_1.3-cvs.20050116-4_sparc.deb
 to pool/main/n/nagios/nagios-mysql_1.3-cvs.20050116-4_sparc.deb
nagios-pgsql_1.3-cvs.20050116-4_sparc.deb
 to pool/main/n/nagios/nagios-pgsql_1.3-cvs.20050116-4_sparc.deb
nagios-text_1.3-cvs.20050116-4_sparc.deb
 to pool/main/n/nagios/nagios-text_1.3-cvs.20050116-4_sparc.deb
nagios_1.3-cvs.20050116-4.dsc
 to pool/main/n/nagios/nagios_1.3-cvs.20050116-4.dsc
nagios_1.3-cvs.20050116-4.tar.gz
 to pool/main/n/nagios/nagios_1.3-cvs.20050116-4.tar.gzA summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 298213@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Sean Finney <seanius@debian.org> (supplier of updated nagios package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.7
Date: Tue, 08 Mar 2005 17:18:29 -0500
Source: nagios
Binary: nagios-pgsql nagios-text nagios-mysql nagios-common
Architecture: source sparc all
Version: 2:1.3-cvs.20050116-4
Distribution: unstable
Urgency: medium
Maintainer: Debian Nagios Maintainer Group <pkg-nagios-devel@lists.alioth.debian.org>
Changed-By: Sean Finney <seanius@debian.org>
Description: 
 nagios-common - A host/service/network monitoring and management system
 nagios-mysql - A host/service/network monitoring and management system
 nagios-pgsql - A host/service/network monitoring and management system
 nagios-text - A host/service/network monitoring and management system
Closes: 290003 296100 296306 296562 297905 298213
Changes: 
 nagios (2:1.3-cvs.20050116-4) unstable; urgency=medium
 .
  * Sean Finney:
   - refine the check_nagios function in the init script to look
    for /usr/sbin/nagios instead of anything matching nagios.
    should fix init script restarts after nagios has crashes.
    thanks to Stephane Dudzinski <stephane@cp.dias.ie> (closes: #297905).
   - updated czech translation, courtesy of
    Miroslav Kure <kurem@upcase.inf.upol.cz> (closes: #298213).
   - updates to README.pgsql: the postgres user nagios should be the
    owner of the nagios databases, and the cgi scripts don't need
    full access to the nagios databases, so creating another user
    is good practice security-wise. thanks for this go to
    Marcus Better <marcus@better.se> (closes: #296100, #296306).
   - nagios installs now include /var/log/nagios/archives, thanks
    to Heno Ivanov <heno@siil.net> (closes: #290003).
   - check_nagios in the init script is a little more robust by
    running both the check_nagios_db script *and* looking for the
    pid. thanks to Ryszard Lach <rla@debian.org> (closes: #296562).
   - removed old, obsolete, probably unused support for check_netsaint.
    if it breaks anything we can always add it back :)
   - why have are we using an ugly hack like update_nagios when we
    have something graceful and built-in like cfg_dir? thanks to
    Steve Wray <stevew@catalyst.net.nz> for pointing this out.
   - no longer ship update-nagios, as we don't need it.
Files: 
 f56e6a3119a4c78fcc33c1aff246fe29 944 net optional nagios_1.3-cvs.20050116-4.dsc
 96a6ec1263c6f6da56f7956b8ce8106f 1687410 net optional nagios_1.3-cvs.20050116-4.tar.gz
 9152491d82e43182f445fe117ae96424 894188 net optional nagios-text_1.3-cvs.20050116-4_sparc.deb
 5ac7b5aab9d0f584bd552ab0782c1a4e 896244 net optional nagios-mysql_1.3-cvs.20050116-4_sparc.deb
 fc1eea9be2fb7da0a5c3e2613e06a308 903990 net optional nagios-pgsql_1.3-cvs.20050116-4_sparc.deb
 e71ad99f5dcecd30fddb1b485067b0be 1217124 net optional nagios-common_1.3-cvs.20050116-4_all.deb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.0 (GNU/Linux)

iD8DBQFCLlJeynjLPm522B0RAqOCAJ9sdDJlXCSZaIrVRZwlV2YkItQhVgCeIkiU
FzNLYTqrs38p3e+WSQ8v1e4=
=BsZp
-----END PGP SIGNATURE-----