Bug#639700: nvidia-support: [INTL:nl] Dutch translation of debconf templates

Jeroen Schot schot at A-Eskwadraat.nl
Mon Aug 29 14:32:37 UTC 2011


Package: nvidia-support
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Hello,

Attached is the updated Dutch translation of the nvidia-support
debconf templates. Please include it in your next upload.

Regards,
-- 
Jeroen Schot
-------------- next part --------------
# Dutch translation of nvidia-support debconf templates.
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nvidia-support package.
# Jeroen Schot <schot at a-eskwadraat.nl>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nvidia-support 20110515+1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nvidia-support at packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-18 16:05-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-19 12:04+0200\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot at a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch at lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
msgid "Run 'nvidia-installer --uninstall'?"
msgstr "'nvidia-installer --uninstall' uitvoeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
msgid ""
"The 'nvidia-installer' program was found on your system.  This is probably "
"left over from an earlier installation of the non-free NVIDIA graphics "
"driver, installed using the NVIDIA *.run file directly.  This installation "
"is incompatible with the Debian packages.  To install the Debian packages "
"safely, it is therefore neccessary to undo the changes performed by 'nvidia-"
"installer'."
msgstr ""
"Het 'nvidia-installer'-programma is aangetroffen op uw systeem. Dit is "
"waarschijnlijk een restant van een eerdere installatie van het onvrije "
"grafische stuurprogramma van NVIDIA, direct ge?nstalleerd via de NVIDIA *."
"run-bestanden. Deze installatie is niet compatibel met de Debian-pakketten. "
"Om de Debian-pakketten veilig te kunnen installeren is het daarom "
"noodzakelijk om alle veranderingen die door 'nvidia-installer' zijn "
"aangebracht ongedaan te maken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
msgid "Delete 'nvidia-installer' files?"
msgstr "'nvidia-installer'-bestanden verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
msgid ""
"Some files from the 'nvidia-installer' still remain on your system. These "
"probably come from an earlier installation of the non-free NVIDIA graphics "
"driver using the *.run file directly.  Running the uninstallation procedure "
"may have failed and left these behind.  These files conflict with the "
"packages providing the non-free NVIDIA graphics driver and must be removed "
"before the package installation can continue."
msgstr ""
"Sommige bestanden van de 'nvidia-installer' zijn nog steeds aanwezig op uw "
"systeem. Deze zijn waarschijnlijk afkomstig van een eerdere installatie van "
"het onvrije grafische stuurprogramma van NVIDIA direct via de *.run-"
"bestanden. Het uitvoeren van de installatieprocedure is mogelijk mislukt en "
"heeft deze bestanden achtergelaten. Deze bestanden conflicteren met de "
"pakketten die de onvrije grafische stuurprogramma's van NVIDIA aanbieden en "
"moeten worden verwijderd voordat de pakketinstallatie kan verdergaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid "Remove conflicting library files?"
msgstr "Conflicterende bibliotheken verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid ""
"The following libraries were found on your system and conflict with the "
"current installation of the NVIDIA graphics drivers:"
msgstr ""
"De volgende bibliotheken zijn op uw systeem gevonden en conflicteren met de "
"huidige installatie van de grafische stuurprogramma's van NVIDIA:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid ""
"These libraries are most likely remnants of an old installation using the "
"nvidia-installer and do not belong to any package managed by dpkg.  It "
"should be safe to delete them."
msgstr ""
"Deze bibliotheken zijn naar alle waarschijnlijkheid overblijfsels van een "
"oude installatie via de nvidia-installer en zijn geen onderdeel van een door "
"dpkg beheerd pakket. Het zou veilig moeten zijn om ze te verwijderen."

#. Type: note
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid "Mismatching nvidia kernel module loaded"
msgstr "Niet-overeenkomende nvidia-kernelmodule geladen"

#. Type: note
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid ""
"The nvidia driver that is being installed (version ${new-version}) does not "
"match the nvidia kernel module currently loaded (version ${running-version})."
msgstr ""
"Het nvidia-stuurprogramma dat nu wordt ge?nstalleerd (versie ${new-version}) "
"komt niet overeen met de nvidia-kernelmodule die op dit moment is ingeladen "
"(versie ${running-version})."

#. Type: note
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid "The X server, OpenGL or GPGPU applications may not work properly."
msgstr ""
"De X-server, OpenGL- of GPGPU-programma's werken mogelijk niet correct."

#. Type: note
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid ""
"The easiest way to 'fix' this is to reboot the machine once the installation "
"has finished.  You can also stop the X server (usually by stopping the login "
"manager, e.g. gdm3, kdm or xdm), manually unload the module (rmmod nvidia) "
"and restart the X server."
msgstr ""
"De makkelijkste manier om dit 'op te lossen' is de machine opnieuw op te "
"starten nadat de installatie is voltooid. U kunt ook de X-server stoppen "
"(normaal gesproken door het stoppen van de loginbeheerder, bv. gdm3, kdm of "
"xdm), handmatig de module ontladen (rmmod nvidia) en de X-server herstarten."


More information about the pkg-nvidia-devel mailing list