[Pkg-samba-maint] r1125 - in trunk: . po

Christian Perrier bubulle at costa.debian.org
Mon Aug 14 14:08:49 UTC 2006


Author: bubulle
Date: 2006-08-14 14:08:48 +0000 (Mon, 14 Aug 2006)
New Revision: 1125

Modified:
  trunk/changelog
  trunk/po/dz.po
Log:
Dzongkha translation update


Modified: trunk/changelog
===================================================================
--- trunk/changelog	2006-08-14 00:50:04 UTC (rev 1124)
+++ trunk/changelog	2006-08-14 14:08:48 UTC (rev 1125)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
  [ Debconf translations ]
  * Updated Romanian. Closes: #382358
- * Updated Dzongkha. Closes: #382448
+ * Updated Dzongkha. Closes: #382448, #382948
  * Updated Basque. Closes: #382456
  * Added Simplified Chinese. Closes: #382489
 

Modified: trunk/po/dz.po
===================================================================
--- trunk/po/dz.po	2006-08-14 00:50:04 UTC (rev 1124)
+++ trunk/po/dz.po	2006-08-14 14:08:48 UTC (rev 1125)
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: samba_po.pot\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: peloy at debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2006-08-13 12:55-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-08-11 10:08+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-08-14 15:36+0530\n"
 "Last-Translator: Jurmey Rabgay <jur_gay at yahoo.com>\n"
 "Language-Team: dzongkha <pgeyleg at dit.gov.bt>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -31,33 +31,19 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
-msgstr ""
-"ཌི་ཨེཅ་སི་པི་ནང་ལས་ ཌབ་ལུ་ཨའི་ཨེན་ཨེསི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ལག་ལེན་འདབ་ནི་ལུ་ smb.conf ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་"
-"ཨིན་ན་?"
+msgstr "ཌི་ཨེཅ་སི་པི་ནང་ལས་ ཌབ་ལུ་ཨའི་ཨེན་ཨེསི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ལག་ལེན་འདབ་ནི་ལུ་ smb.conf ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་ན་?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
-msgid ""
-"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
-"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
-"(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change "
-"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
-"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
-msgstr ""
-"ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ཁྱོད་ཀྱི་གློག་རིག་གིས་ཡོངས་འབྲེལ་གུའི་ཌི་ཨེཅ་སི་པི་སར་བར་ནང་ལས་ ཨའི་པི་ཁ་བྱང་བརྡ་དོན་"
-"འཐོབ་པ་ཅིན་ ཌི་ཨེཅ་སི་པི་སར་བར་གིས་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་གུ་ཡོད་པའི་ ཌབ་ལུ་ཨའི་ཨེན་ཨེསི་སར་བརསི་ "
-"(\"NetBIOS name servers\")གི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་བྱིན་འོང་། འདི་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ smb.conf "
-"ཡིག་སྣོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཨིན་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ བྱིན་ཡོད་པའི་ཌི་ཨེཅ་སི་པི་ ཌབ་ལུ་ཨའི་ཨེན་ཨེསི་སྒྲིག་"
-"སྟངས་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་ /etc/samba/dhcp.conf ནང་ལས་ལྷག་འོང་།"
+msgid "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the network, the DHCP server may also provide information about WINS servers (\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically be read from /etc/samba/dhcp.conf."
+msgstr "ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ཁྱོད་ཀྱི་གློག་རིག་གིས་ཡོངས་འབྲེལ་གུའི་ཌི་ཨེཅ་སི་པི་སར་བར་ནང་ལས་ ཨའི་པི་ཁ་བྱང་བརྡ་དོན་འཐོབ་པ་ཅིན་ ཌི་ཨེཅ་སི་པི་སར་བར་གིས་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་གུ་ཡོད་པའི་ ཌབ་ལུ་ཨའི་ཨེན་ཨེསི་སར་བརསི་ (\"NetBIOS name servers\")གི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་བྱིན་འོང་། འདི་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ smb.conf ཡིག་སྣོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཨིན་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ བྱིན་ཡོད་པའི་ཌི་ཨེཅ་སི་པི་ ཌབ་ལུ་ཨའི་ཨེན་ཨེསི་སྒྲིག་སྟངས་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་ /etc/samba/dhcp.conf ནང་ལས་ལྷག་འོང་།"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
-msgid ""
-"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
-msgstr ""
-"ཌི་ཨེཅ་སི་པི་༣-ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཐུམ་སྒྲིལ་འདི་ ཁྱད་རྣམ་འདི་གི་ཕན་ཐོགས་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།"
+msgid "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
+msgstr "ཌི་ཨེཅ་སི་པི་༣-ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ཐུམ་སྒྲིལ་འདི་ ཁྱད་རྣམ་འདི་གི་ཕན་ཐོགས་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -68,30 +54,14 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:2001
-msgid ""
-"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
-"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
-"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' "
-"line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
-"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
-"hand to get it working again."
-msgstr ""
-"སམ་བ་གི་རིམ་སྒྲིག་གཞན་མི་ཚུ་ འདྲི་བ་དང་འབྲེལཝ་ལས་ /etc/samba/smb.conf ནང་ཚད་བཟུང་ལུ་ཕན་"
-"གནོད་འབྱུངམ་ཨིན་ འདི་ཡང་སམ་བ་ལས་རིམ་ (nmbd and smbd)ཚུ་རིམ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་དགོ་པའི་ཡིག་སྣོད་"
-"ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ད་ལྟོའི་ smb.conf ནང་ལུ་ 'include'གྲལ་ཐིག་ ཡངན་ འཕར་ཚད་འགྱོ་མི་གྲལ་ཐིག་སྣ་མང་གི་"
-"གདམ་ཁ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་ དེ་གིས་ རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རིམ་སྒྲིག་ལས་སྦྱོར་འདི་ མགུ་འཐོམ་བཅུགཔ་ཨིནམ་དང་ ལོག་སྟེ་ལཱ་"
-"འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་པའི་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་རའི་smb.conf ཞུན་དག་འབད་དགོཔ་ཨིན། "
+msgid "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' line or an option that spans multiple lines, which could confuse the automated configuration process and require you to edit your smb.conf by hand to get it working again."
+msgstr "སམ་བ་གི་རིམ་སྒྲིག་གཞན་མི་ཚུ་ འདྲི་བ་དང་འབྲེལཝ་ལས་ /etc/samba/smb.conf ནང་ཚད་བཟུང་ལུ་ཕན་གནོད་འབྱུངམ་ཨིན་ འདི་ཡང་སམ་བ་ལས་རིམ་ (nmbd and smbd)ཚུ་རིམ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་དགོ་པའི་ཡིག་སྣོད་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ད་ལྟོའི་ smb.conf ནང་ལུ་ 'include'གྲལ་ཐིག་ ཡངན་ འཕར་ཚད་འགྱོ་མི་གྲལ་ཐིག་སྣ་མང་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་ དེ་གིས་ རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རིམ་སྒྲིག་ལས་སྦྱོར་འདི་ མགུ་འཐོམ་བཅུགཔ་ཨིནམ་དང་ ལོག་སྟེ་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་པའི་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་རའི་smb.conf ཞུན་དག་འབད་དགོཔ་ཨིན། "
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:2001
-msgid ""
-"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
-"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
-"configuration enhancements."
-msgstr ""
-"ཁྱོད་ཀྱིས་ གདམ་ཁ་འདི་མ་གདམ་པ་ཅིན་ རིམ་སྒྲིག་གི་འགྱུར་བ་གང་རུང་ཅིག་ ཁྱོད་རང་གིས་ལེགས་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་"
-"དང་ དུས་མཚམས་རིམ་སྒྲིག་གོང་སྤེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་འཐོབ་མི་ཚུགས།"
+msgid "If you do not choose this option, you will have to handle any configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic configuration enhancements."
+msgstr "ཁྱོད་ཀྱིས་ གདམ་ཁ་འདི་མ་གདམ་པ་ཅིན་ རིམ་སྒྲིག་གི་འགྱུར་བ་གང་རུང་ཅིག་ ཁྱོད་རང་གིས་ལེགས་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་དང་ དུས་མཚམས་རིམ་སྒྲིག་གོང་སྤེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་འཐོབ་མི་ཚུགས།"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -102,15 +72,8 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:3001
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
-"queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
-"used with the security=domain setting."
-msgstr ""
-"ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་གིས་འདྲི་དཔྱད་འབདཝ་ད་ སར་བར་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ལཱ་གི་སྡེ་ཚན་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་གནང་"
-"། ཚད་བཟུང་འདི་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་=ཌོ་མེན་སྒྲིག་སྟངས་དང་གཅིག་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཌོ་མེན་མིང་ཡང་ ཚད་"
-"འཛིན་འབདཝ་ཨིནམ་དྲན་དགོ"
+msgid "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name used with the security=domain setting."
+msgstr "ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་གིས་འདྲི་དཔྱད་འབདཝ་ད་ དེ་ནང་ལུ་སར་བར་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ལཱ་གི་སྡེ་ཚན་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་གནང་། ཚད་བཟུང་འདི་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་=ཌཱ་མཱེན་སྒྲིག་སྟངས་དང་གཅིག་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཌཱ་མཱེན་མིང་ཡང་ ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིནམ་དྲན་དགོ"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -121,70 +84,38 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-#, fuzzy
-msgid ""
-"All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
-"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
-"parameter in your Windows registry."
-msgstr ""
-"ཝིན་ཌཱསི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ གསང་བཟོས་ཆོག་ཡིག་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཨེསི་ཨེམ་བི་དང་གཅིག་"
-"ཁར་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་ཆོག་ཡིག་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་"
-"རའི་ཝིན་ཌཱསི་ཐོ་བཀོད་ནང་ལུ་ཚད་བཟུང་ཅིག་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ"
+msgid "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a parameter in your Windows registry."
+msgstr "ཝིན་ཌཱསི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ གསང་བཟོས་ཆོག་ཡིག་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཨེསི་ཨེམ་བི་སར་བརསི་དང་གཅིག་ཁར་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་ཆོག་ཡིག་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་ཝིན་ཌཱསི་ཐོ་བཀོད་ནང་ལུ་ཚད་བཟུང་ཅིག་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-msgid ""
-"Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a "
-"valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
-"user using the smbpasswd command."
-msgstr ""
-"གདམ་ཁ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་མི་འདི་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་འོས་སྦྱོར་འབད་ནི་ཨིན། དེ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ལུ་"
-"ནུས་ལྡན་གྱི་/etc/samba/smbpasswd ཡིག་སྣོད་ཅིག་དགོཔ་དང་ འ་ནི་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ smbpasswd བརྡ་བཀོད་"
-"ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་པ་རེ་བཞིན་གྱི་དོན་ལས་ དེ་ནང་ལུ་ཆོག་ཡིག་གཞི་སྒྲིག་འབད། "
+msgid "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each user using the smbpasswd command."
+msgstr "གདམ་ཁ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་མི་འདི་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་འོས་སྦྱོར་འབད་ནི་ཨིན། དེ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ལུ་ནུས་ལྡན་གྱི་/etc/samba/smbpasswd ཡིག་སྣོད་ཅིག་དགོཔ་དང་ འ་ནི་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ smbpasswd བརྡ་བཀོད་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་པ་རེ་བཞིན་གྱི་དོན་ལས་ དེ་ནང་ལུ་ཆོག་ཡིག་གཞི་སྒྲིག་འབད། "
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
 msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
-msgstr ""
-"སམ་བ་ཆོག་ཡིག་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ /var/lib/samba/passdb.tdb གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་?"
+msgstr "སམ་བ་ཆོག་ཡིག་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ /var/lib/samba/passdb.tdb གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-msgid ""
-"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
-"be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to "
-"be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created "
-"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
-"and be kept up-to-date in the future."
-msgstr ""
-"ཝིན་ཌཱསི་གི་ཐོན་རིམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ སྔོན་སྒྲིག་དང་བཅས་མཐུན་འགྱུར་ཅན་ཨིན་དགོ་པ་ཅིན་ གསང་བཟོས་ཆོག་ཡིག་"
-"ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སམ་བ་གིས་རིམ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་ཨིན། /etc/passwdལས་སོ་སོར་འཕྱལ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་"
-"ཅིག་གསོག་འཇོག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་འདི་ལུ་ ལག་ལེན་པའི་ཆོག་ཡིག་དགོཔ་ཨིན། འ་ནི་ཡིག་སྣོད་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་"
-"འབད་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགས་ དེ་འབདཝ་ད་ ཆོག་ཡིག་ཚུ་ smbpasswd གཡོག་བཀོལ་ཐོག་ལུ་ ལག་ཐོག་ལས་ཁ་"
-"སྐོང་བརྐྱབ་དགོཔ་དང་ མ་འོངས་པ་ལུ་འདི་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་བཞག་དགོ"
+msgid "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd and be kept up-to-date in the future."
+msgstr "ཝིན་ཌཱསི་གི་ཐོན་རིམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ སྔོན་སྒྲིག་དང་བཅས་མཐུན་འགྱུར་ཅན་ཨིན་དགོ་པ་ཅིན་ གསང་བཟོས་ཆོག་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སམ་བ་གིས་རིམ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་ཨིན། /etc/passwdལས་སོ་སོར་འཕྱལ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ཅིག་གསོག་འཇོག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་འདི་ལུ་ ལག་ལེན་པའི་ཆོག་ཡིག་དགོཔ་ཨིན། འ་ནི་ཡིག་སྣོད་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་འབད་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགས་ དེ་འབདཝ་ད་ ཆོག་ཡིག་ཚུ་ smbpasswd གཡོག་བཀོལ་ཐོག་ལུ་ ལག་ཐོག་ལས་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་དགོཔ་དང་ མ་འོངས་པ་ལུ་འདི་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་བཞག་དགོ"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-msgid ""
-"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
-"your client machines) to use plaintext passwords."
-msgstr ""
-"ཁྱོད་ཀྱིས་གསར་བསྐྲུན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཚིག་ཡིག་རྐྱང་པོའི་ཆོག་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སམ་བ་(དང་ ཁྱོད་རའི་"
-"ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མིའི་མ་འཕྲུལ་)འདི་ ལོག་རིམ་སྒྲིག་འབད་དགོ"
+msgid "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably your client machines) to use plaintext passwords."
+msgstr "ཁྱོད་ཀྱིས་གསར་བསྐྲུན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཚིག་ཡིག་རྐྱང་པོའི་ཆོག་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སམ་བ་(དང་ ཁྱོད་རའི་ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མིའི་མ་འཕྲུལ་)འདི་ ལོག་རིམ་སྒྲིག་འབད་དགོ"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
-msgid ""
-"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
-"package for more details."
-msgstr ""
-"ཁ་གསལ་མཁྱེན་ནིའི་དོན་ལུ་ སམ་བ་-ཌོཀ་ཐུམ་སྒྲིལ་ནང་ལས་ /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/"
-"ENCRYPTION.html ལུ་ལྟ།"
+msgid "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc package for more details."
+msgstr "ཁ་གསལ་མཁྱེན་ནིའི་དོན་ལུ་ སམ་བ་-ཌོཀ་ཐུམ་སྒྲིལ་ནང་ལས་ /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html ལུ་ལྟ།"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -196,17 +127,13 @@
 #. Description
 #: ../samba.templates:2002
 msgid "How do you want to run Samba?"
-msgstr ""
+msgstr "ཁྱོད་ཀྱིས་ སམ་བ་འདི་ག་དེ་སྦེ་གཡོག་བཀོལ་དགོ་མནོཝ་སྨོ?"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../samba.templates:2002
-msgid ""
-"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
-"daemon is the recommended approach."
-msgstr ""
-"སམ་བ་ཌེ་མཱོན་smbdའདི་ སྤྱིར་བཏང་ཌེ་མཱོན་སྦེ་ ཡང་ན་ inetdནང་ལས་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས། ཌེ་མཱོན་སྦེ་གཡོག་"
-"བཀོལ་མི་འདི་ འོས་སྦྱོར་འབད་ཡོད་པའི་རྩར་ལེན་ཨིན།"
+msgid "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a daemon is the recommended approach."
+msgstr "སམ་བ་ཌེ་མཱོན་smbdའདི་ སྤྱིར་བཏང་ཌེ་མཱོན་སྦེ་ ཡང་ན་ inetdནང་ལས་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགས། ཌེ་མཱོན་སྦེ་གཡོག་བཀོལ་མི་འདི་ འོས་སྦྱོར་འབད་ཡོད་པའི་རྩར་ལེན་ཨིན།"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -217,22 +144,12 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:3001
-msgid ""
-"Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes "
-"the /etc/samba/smbpasswd file."
-msgstr ""
-"སབ་མ་༣.༠ གིས་/etc/samba/smbpasswd ཡིག་སྣོད་འཛིན་པའི་ ཨེསི་ཨེ་ཨེམ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ངོས་འདྲ་"
-"བ་ཆ་ཚང་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཡི།"
+msgid "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
+msgstr "སབ་མ་༣.༠ གིས་/etc/samba/smbpasswd ཡིག་སྣོད་འཛིན་པའི་ ཨེསི་ཨེ་ཨེམ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ངོས་འདྲ་བ་ཆ་ཚང་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཡི།"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:3001
-msgid ""
-"Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
-"automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
-"option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
-msgstr ""
-"ཡོད་བཞིན་པའི་ smbpasswd ཡིག་སྣོད་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་སྦེ་ /var/lib/samba/passdb.tdbལུ་ གཞི་"
-"གནས་སྤོ་ནི་ཨིན་ན་ ཁྱོད་ར་ངེས་དཔྱད་འབད་གནང་། ཁྱོད་ཀྱིས་pdb རྒྱབ་མཐའ་ (དཔེར་ན་ ཨེལ་ཌི་ཨེ་པི་) འདི་"
-"དེ་གི་ཚབ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་ཅིན་ གདམ་ཁ་འདི་ག་གདམས།"
+msgid "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
+msgstr "ཡོད་བཞིན་པའི་ smbpasswd ཡིག་སྣོད་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་སྦེ་ /var/lib/samba/passdb.tdbལུ་ གཞི་གནས་སྤོ་ནི་ཨིན་ན་ ཁྱོད་ར་ངེས་དཔྱད་འབད་གནང་། ཁྱོད་ཀྱིས་pdb རྒྱབ་མཐའ་ (དཔེར་ན་ ཨེལ་ཌི་ཨེ་པི་) འདི་དེ་གི་ཚབ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་ཅིན་ གདམ་ཁ་འདི་ག་གདམས།"
 
More information about the Pkg-samba-maint mailing list