[Pkg-samba-maint] r1331 - trunk/samba/debian/po

Christian Perrier bubulle at alioth.debian.org
Sun Apr 22 05:21:16 UTC 2007


Author: bubulle
Date: 2007-04-22 05:21:15 +0000 (Sun, 22 Apr 2007)
New Revision: 1331

Modified:
   trunk/samba/debian/po/tr.po
Log:
Convert to UTF-8 (the file will be better handled in Pootle)


Modified: trunk/samba/debian/po/tr.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/tr.po	2007-04-15 06:29:28 UTC (rev 1330)
+++ trunk/samba/debian/po/tr.po	2007-04-22 05:21:15 UTC (rev 1331)
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Turkish translation of samba.
 # This file is distributed under the same license as the samba package.
-# Mehmet Turker <mturker at innova.com.tr>, 2004.
+# Mehmet Türker <mturker at innova.com.tr>, 2004.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -8,10 +8,10 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: pkg-samba-maint at lists.alioth.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-03-12 03:35-0700\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-03-13 18:47+0200\n"
-"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker at innova.com.tr>\n"
+"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker at innova.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish at lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. Type: boolean
@@ -19,8 +19,8 @@
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
 msgstr ""
-"WINS ayarlarýný DHCP'den kullanmak için smb.conf dosyasýnda deðiþiklik "
-"yapýlsýn mý?"
+"WINS ayarlarını DHCP'den kullanmak için smb.conf dosyasında değişiklik "
+"yapılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -32,11 +32,11 @@
 "to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
 "be read from /etc/samba/dhcp.conf."
 msgstr ""
-"Eðer bilgisayarýnýz IP adresini aðýnýzdaki bir DHCP sunucusundan alýyorsa, "
-"DHCP sunucusu ayrýca aðýnýzda bulunan WINS sunucularý (\"NetBIOS alanadý "
-"sunucularý\") hakkýnda da bilgi verebilir.  Bu, smb.conf dosyanýzda DHCP "
-"tarafýndan sunulan WINS ayarlarýnýn otomatik olarak /etc/samba/dhcp.conf "
-"dosyasýndan okunmasýný saðlayan bir deðiþikliði gerektirir."
+"Eğer bilgisayarınız IP adresini ağınızdaki bir DHCP sunucusundan alıyorsa, "
+"DHCP sunucusu ayrıca ağınızda bulunan WINS sunucuları (\"NetBIOS alanadı "
+"sunucuları\") hakkında da bilgi verebilir.  Bu, smb.conf dosyanızda DHCP "
+"tarafından sunulan WINS ayarlarının otomatik olarak /etc/samba/dhcp.conf "
+"dosyasından okunmasını sağlayan bir değişikliği gerektirir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -44,14 +44,14 @@
 msgid ""
 "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
 msgstr ""
-"Bu özellikten yararlanabilmek için dhcp3-client paketinin kurulmuþ olmasý "
+"Bu özellikten yararlanabilmek için dhcp3-client paketinin kurulmuş olması "
 "gerekir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:2001
 msgid "Configure smb.conf automatically?"
-msgstr "smb.conf dosyasý otomatik olarak yapýlandýrýlsýn mý?"
+msgstr "smb.conf dosyası otomatik olarak yapılandırılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -64,13 +64,13 @@
 "automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
 "hand to get it working again."
 msgstr ""
-"Geri kalan Samba yapýlandýrmasý, Samba uygulamalarýný (nmbd ve smbd) "
-"yapýlandýrmak için kullanýlan /etc/samba/smb.conf dosyasýndaki parametreleri "
-"etkileyen sorularla devam edecektir. Mevcut smb.conf dosyasý, debconf'u "
-"þaþýrtabilecek ve smb.conf dosyanýzý elle deðiþtirilmesi zorunda kýlacak bir "
-"'include' satýrý veya birden fazla satýr boyunca devam eden bir seçenek "
-"içeriyor ve tekrar çalýþabilmesi için smb.conf dosyanýzýn sizin tarafýnýzdan "
-"deðiþtirilmesi gerekiyor."
+"Geri kalan Samba yapılandırması, Samba uygulamalarını (nmbd ve smbd) "
+"yapılandırmak için kullanılan /etc/samba/smb.conf dosyasındaki parametreleri "
+"etkileyen sorularla devam edecektir. Mevcut smb.conf dosyası, debconf'u "
+"şaşırtabilecek ve smb.conf dosyanızı elle değiştirilmesi zorunda kılacak bir "
+"'include' satırı veya birden fazla satır boyunca devam eden bir seçenek "
+"içeriyor ve tekrar çalışabilmesi için smb.conf dosyanızın sizin tarafınızdan "
+"deÄŸiÅŸtirilmesi gerekiyor."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -80,15 +80,15 @@
 "changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
 "configuration enhancements."
 msgstr ""
-"Eðer bu seçeneði seçmezseniz, bütün yapýlandýrma deðiþikliklerini kendiniz "
-"yapmak zorunda kalacaksýnýz ve periyodik yapýlandýrma iyileþtirmelerinin "
-"avantajlarýný kullanamayacaksýnýz."
+"Eğer bu seçeneği seçmezseniz, bütün yapılandırma değişikliklerini kendiniz "
+"yapmak zorunda kalacaksınız ve periyodik yapılandırma iyileştirmelerinin "
+"avantajlarını kullanamayacaksınız."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:3001
 msgid "Workgroup/Domain Name:"
-msgstr "Çalýþma Grubu/Etki Alaný Ýsmi:"
+msgstr "Çalışma Grubu/Etki Alanı İsmi:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -98,16 +98,16 @@
 "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
 "used with the security=domain setting."
 msgstr ""
-"Lütfen sunucunuzun istemciler tarafýndan sorgulandýðýnda içerisinde "
-"gözükmesini istediðiniz Çalýþma Grubu'nu belirtiniz. Aklýnýzda bulunsun, bu "
-"parametre ayrýca security=domain ayarý ile beraber kullanýlacak Etki Alanýný "
+"Lütfen sunucunuzun istemciler tarafından sorgulandığında içerisinde "
+"gözükmesini istediğiniz Çalışma Grubu'nu belirtiniz. Aklınızda bulunsun, bu "
+"parametre ayrıca security=domain ayarı ile beraber kullanılacak Etki Alanını "
 "da kontrol eder."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
 msgid "Use password encryption?"
-msgstr "Parola þifrelenmesi kullanýlsýn mý?"
+msgstr "Parola şifrelenmesi kullanılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -117,9 +117,9 @@
 "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
 "parameter in your Windows registry."
 msgstr ""
-"Yeni Windows istemcileri SBM sunucularýyla þifrelenmiþ parolalar kullanarak "
-"iletiþim kurarlar. Eðer düz metin parolalarý kullanmak istiyorsanýz Windows "
-"registry içinde bir parametreyi deðiþtirmelisiniz."
+"Yeni Windows istemcileri SBM sunucularıyla şifrelenmiş parolalar kullanarak "
+"iletişim kurarlar. Eğer düz metin parolaları kullanmak istiyorsanız Windows "
+"registry içinde bir parametreyi değiştirmelisiniz."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -129,16 +129,16 @@
 "valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
 "user using the smbpasswd command."
 msgstr ""
-"Bu iþlemi yapmanýz þiddetle önerilir. Eðer yapacaksanýz, geçerli bir /etc/"
-"samba/smbpasswd dosyanýz olduðundan emin olun ve smbpasswd komutunu "
-"kullanarak bütün kullanýcýlar için parola belirleyin."
+"Bu işlemi yapmanız şiddetle önerilir. Eğer yapacaksanız, geçerli bir /etc/"
+"samba/smbpasswd dosyanız olduğundan emin olun ve smbpasswd komutunu "
+"kullanarak bütün kullanıcılar için parola belirleyin."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
 msgid "Chaining passdb backends is not supported"
 msgstr ""
-"Parola veritabaný için çoklu arkayüz kullanýlabilmesi özelliði  "
+"Parola veritabanı için çoklu arkayüz kullanılabilmesi özelliği  "
 "desteklenmiyor"
 
 #. Type: note
@@ -150,16 +150,16 @@
 "file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends.  "
 "The new version of samba will not work until you correct this."
 msgstr ""
-"Versiyon 3.0.23 ile beraber, samba artýk \"passdb backend\" parametresindeki "
-"çoklu arkayüz kullanýlabilmesi özelliðini  desteklemiyor. Öyle gözüküyorki, "
-"smb.conf dosyanýzdaki parola veritabaný arkayüz parametresi bir liste "
-"içeriyor. Bunu düzeltene kadar yeni samba versiyonu çalýþmayacaktýr."
+"Versiyon 3.0.23 ile beraber, samba artık \"passdb backend\" parametresindeki "
+"çoklu arkayüz kullanılabilmesi özelliğini  desteklemiyor. Öyle gözüküyorki, "
+"smb.conf dosyanızdaki parola veritabanı arkayüz parametresi bir liste "
+"içeriyor. Bunu düzeltene kadar yeni samba versiyonu çalışmayacaktır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
 msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
-msgstr "Samba parola veritabaný /var/lib/samba/passwd.tdb yaratýlsýn mý?"
+msgstr "Samba parola veritabanı /var/lib/samba/passwd.tdb yaratılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -171,12 +171,12 @@
 "automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
 "and be kept up-to-date in the future."
 msgstr ""
-"Windows'un çoðu versiyonunda öntanýmlý olarak kullanýlan deðerler ile uyumlu "
-"olabilmesi için Samba'nýn þifrelenmiþ parolalarý kullanacak þekilde "
-"ayarlanmasý gerekir. Bu yöntem kullanýcý parolalarýnýn /etc/passwd dosyasý "
-"dýþýnda saklanmasýný gerektirir. Bu dosya otomatik olarak yaratýlabilir, "
-"fakat parolalarýn smbpasswd komutu çalýþtýrýlarak eklenmesi ve ilerleyen "
-"zamanlarda güncel tutulmasý gerekir."
+"Windows'un çoğu versiyonunda öntanımlı olarak kullanılan değerler ile uyumlu "
+"olabilmesi için Samba'nın şifrelenmiş parolaları kullanacak şekilde "
+"ayarlanması gerekir. Bu yöntem kullanıcı parolalarının /etc/passwd dosyası "
+"dışında saklanmasını gerektirir. Bu dosya otomatik olarak yaratılabilir, "
+"fakat parolaların smbpasswd komutu çalıştırılarak eklenmesi ve ilerleyen "
+"zamanlarda güncel tutulması gerekir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -185,8 +185,8 @@
 "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
 "your client machines) to use plaintext passwords."
 msgstr ""
-"Eðer yaratmazsanýz, daha sonra Sambayý (ve büyük ihtimalle istemci "
-"makineleri de) düz metin parolalarýný kullanmasý için tekrar yapýlandýrmanýz "
+"Eğer yaratmazsanız, daha sonra Sambayı (ve büyük ihtimalle istemci "
+"makineleri de) düz metin parolalarını kullanması için tekrar yapılandırmanız "
 "gerekir."
 
 #. Type: boolean
@@ -196,14 +196,14 @@
 "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
 "package for more details."
 msgstr ""
-"Daha detaylýý bilgi için samba-doc paketinden /usr/share/doc/samba-doc/"
-"htmldocs/ENCRYPTION.html dosyasýna gözatýn."
+"Daha detaylıı bilgi için samba-doc paketinden /usr/share/doc/samba-doc/"
+"htmldocs/ENCRYPTION.html dosyasına gözatın."
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../samba.templates:2001
 msgid "daemons"
-msgstr "artalan süreçleri"
+msgstr "artalan süreçleri"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -215,7 +215,7 @@
 #. Description
 #: ../samba.templates:2002
 msgid "How do you want to run Samba?"
-msgstr "Samba'nýn nasýl çalýþmasýný istersiniz?"
+msgstr "Samba'nın nasıl çalışmasını istersiniz?"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -224,14 +224,14 @@
 "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
 "daemon is the recommended approach."
 msgstr ""
-"Samba artalan süreci smbd, normal bir artalan süreci olarak veya inetd'den "
-"çalýþabilir. Tavsiye edilen yaklaþým artalan süreci olarak çalýþtýrmaktýr."
+"Samba artalan süreci smbd, normal bir artalan süreci olarak veya inetd'den "
+"çalışabilir. Tavsiye edilen yaklaşım artalan süreci olarak çalıştırmaktır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba.templates:3001
 msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
-msgstr "/etc/samba/smbpasswd /var/lib/samba/passwd.tdb'ye taþýnsýn mý?"
+msgstr "/etc/samba/smbpasswd /var/lib/samba/passwd.tdb'ye taşınsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -240,8 +240,8 @@
 "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes "
 "the /etc/samba/smbpasswd file."
 msgstr ""
-"Samba 3.0 daha stabil ve /etc/samba/smbpasswd dosyasýnýn da yerine geçecek "
-"bir SAM veritabanýný içerir."
+"Samba 3.0 daha stabil ve /etc/samba/smbpasswd dosyasının da yerine geçecek "
+"bir SAM veritabanını içerir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -251,10 +251,10 @@
 "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb.  Do not choose this "
 "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
 msgstr ""
-"Lütfen smbpasswd dosyasýnýn otomatik olarak /var/lib/samba/passdb.tdb "
-"dosyasýna dönüþtürülmesini isteyip istemediðinizi onaylayýnýz. Eðer baþka "
-"bir pdb arkayüzü (ör. LDAP) kullanmayý planlýyorsanýz, burada 'hayýr' "
-"cevabýný vermelisiniz."
+"Lütfen smbpasswd dosyasının otomatik olarak /var/lib/samba/passdb.tdb "
+"dosyasına dönüştürülmesini isteyip istemediğinizi onaylayınız. Eğer başka "
+"bir pdb arkayüzü (ör. LDAP) kullanmayı planlıyorsanız, burada 'hayır' "
+"cevabını vermelisiniz."
 
 #~ msgid "daemons, inetd"
-#~ msgstr "artalan süreçleri, inetd"
+#~ msgstr "artalan süreçleri, inetd"
More information about the Pkg-samba-maint mailing list