[Pkg-samba-maint] r1304 - in trunk/samba/debian: . po

Christian Perrier bubulle at alioth.debian.org
Sun Mar 18 09:28:55 UTC 2007


Author: bubulle
Date: 2007-03-18 08:28:55 +0000 (Sun, 18 Mar 2007)
New Revision: 1304

Added:
  trunk/samba/debian/po/nn.po
Modified:
  trunk/samba/debian/changelog
Log:
Norwegian Nynorsk added


Modified: trunk/samba/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba/debian/changelog	2007-03-18 08:28:09 UTC (rev 1303)
+++ trunk/samba/debian/changelog	2007-03-18 08:28:55 UTC (rev 1304)
@@ -7,8 +7,9 @@
  * Arabic
  * Portuguese
  * Greek. Closes: #415122
+ * Norwegian Nynorsk added.
 
- -- Christian Perrier <bubulle at debian.org> Sun, 18 Mar 2007 09:27:52 +0100
+ -- Christian Perrier <bubulle at debian.org> Sun, 18 Mar 2007 09:28:26 +0100
 
 samba (3.0.24-4) unstable; urgency=medium
 

Added: trunk/samba/debian/po/nn.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/nn.po	2007-03-18 08:28:09 UTC (rev 1303)
+++ trunk/samba/debian/po/nn.po	2007-03-18 08:28:55 UTC (rev 1304)
@@ -0,0 +1,249 @@
+# translation of samba_nn.po to Norwegian nynorsk
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Håvard Korsvoll <korsvoll at gmail.com>, 2007.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: samba_nn\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-samba-maint at lists.alioth.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-03-12 03:35-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-03-17 18:35+0100\n"
+"Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Norwegian nynorsk <i18n-nn at lister.ping.uio.no>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:1001
+msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
+msgstr "Vil du endre smd.conf til å bruke WINS-innstillingar frå DHCP?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:1001
+msgid ""
+"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
+"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
+"(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change "
+"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
+"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
+msgstr ""
+"Viss maskina di får IP-adresseinformasjon frå ein DHCP-tenar på nettverket, "
+"kan DHCP-tenaren også gje informasjon om WINS-tenarar («NetBIOS "
+"namnetenarar») som er tilstade på nettverket. Dette krev ei endring i smb."
+"conf-fila slik at WINS-innstillingar som DHCP-tenaren oppgjev automatisk "
+"vert lest frå /etc/samba/dhcp.conf."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:1001
+msgid ""
+"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
+msgstr "Pakka dhcp3-client må vere installert for å ta i bruk dette."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:2001
+msgid "Configure smb.conf automatically?"
+msgstr "Setje opp smb.conf automatisk?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:2001
+msgid ""
+"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
+"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
+"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' "
+"line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
+"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
+"hand to get it working again."
+msgstr ""
+"Resten av oppsettet av Samba er spørsmål som handlar om parametrar i /etc/"
+"samba/smb.conf, som er fila som blir brukt til å setje opp Sambaprogram "
+"(nmbd og smbd). Den noverande smb.conf-fila inneheld ei «include»-linje "
+"eller ein opsjon som går over fleire linjer, noko som kan forvirre den "
+"automatiske oppsettsprosessen og gjer at du må redigere smb.conf-fila "
+"manuelt for å få det til å fungere igjen."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:2001
+msgid ""
+"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
+"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
+"configuration enhancements."
+msgstr ""
+"Viss du ikkje vel dette, så vil du måtte handtere endringar i oppsettet "
+"sjølv, og du vil ikkje vere i stand til å ta imot periodiske forbetringar i "
+"oppsettet."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:3001
+msgid "Workgroup/Domain Name:"
+msgstr "Arbeidsgruppe/Domenenamn:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:3001
+msgid ""
+"Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
+"queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
+"used with the security=domain setting."
+msgstr ""
+"Oppgje den arbeidsgruppa (workgroup) som du vil at denne tenaren skal vere i "
+"når han blir spurd av klientar. Merk at denne parameteren også kontrollerer "
+"domenenamnet som er brukt med instillinga security=domain."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:4001
+msgid "Use password encryption?"
+msgstr "Bruke krypterte passord?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:4001
+msgid ""
+"All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
+"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
+"parameter in your Windows registry."
+msgstr ""
+"Alle nyare Windows-klientar kommuniserer med SMB-tenarar ved hjelp av "
+"krypterte passord. Viss du vil bruke klartekstpassord, må du endre ein "
+"parameter i Windows-registeret."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:4001
+msgid ""
+"Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have a "
+"valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
+"user using the smbpasswd command."
+msgstr ""
+"Det er sterkt tilrådd at du slår på dette valet. Viss du gjer det, må du sjå "
+"etter at du har ei gyldig /etc/samba/smbpasswd-fil, og du set inn passord "
+"der for kvar brukar ved hjelp av kommandoen «smbpasswd»."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:5001
+msgid "Chaining passdb backends is not supported"
+msgstr "Lenkjing av passdb-motorar er ikkje støtta"
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../samba-common.templates:5001
+msgid ""
+"Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
+"backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb.conf "
+"file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. "
+"The new version of samba will not work until you correct this."
+msgstr ""
+"Frå og med versjon 3.0.23 støttar ikkje samba lenkjing av motorar i «passdb "
+"backend»-parameteren lenger. Det ser ut til at smb.conf-fila di inneheld ein "
+"«passdb backend»-parameter som består av ei liste med motorar. Den nye "
+"versjonen av samba vil ikkje fungere før du rettar opp dette."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:1001
+msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+msgstr "Opprette samba passorddatabase, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:1001
+msgid ""
+"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
+"be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to "
+"be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created "
+"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
+"and be kept up-to-date in the future."
+msgstr ""
+"For å vere kompatibel med standard i dei fleste versjonar av Windows, må "
+"Samba bli sett opp til å bruke krypterte passord. Dette krev at "
+"brukarpassord må lagrast i ei anna fil enn /etc/passwd. Denne fila kan "
+"lagast automatisk, men passorda må leggjast til manuelt ved å køyre "
+"smbpasswd og haldast oppdatert i framtida."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:1001
+msgid ""
+"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
+"your client machines) to use plaintext passwords."
+msgstr ""
+"Viss du ikkje lagar ho, må du endre oppsettet av Samba (og truleg "
+"klientmaskinene også) til å bruke klartekstpassord."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:1001
+msgid ""
+"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
+"package for more details."
+msgstr ""
+"Sjå /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html frå pakken samba-doc "
+"for fleire detaljar."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../samba.templates:2001
+msgid "daemons"
+msgstr "tenester"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../samba.templates:2001
+msgid "inetd"
+msgstr "inetd"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../samba.templates:2002
+msgid "How do you want to run Samba?"
+msgstr "Korleis vil du køyre Samba?"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../samba.templates:2002
+msgid ""
+"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
+"daemon is the recommended approach."
+msgstr ""
+"Samba-tenesta smbd kan køyrast som ei normal teneste frå inetd. Å køyre som "
+"ei teneste er den tilrådde måten."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:3001
+msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+msgstr "Flytte /etc/samba/smbpasswd til /var/lib/samba/passdb.tdb?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:3001
+msgid ""
+"Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes "
+"the /etc/samba/smbpasswd file."
+msgstr ""
+"Samba 3.0 introduserte eit meir komplett SAM-databasegrensesnitt som "
+"erstattar /etc/samba/smbpasswd-fila."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../samba.templates:3001
+msgid ""
+"Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
+"automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
+"option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
+msgstr ""
+"Stadfest om du vil at den eksisterande smbpasswd-fila automatisk skal "
+"migrerast inn i /var/lib/samba/passdb.tdb. Ikkje vel dette viss du planlegg "
+"å bruke ein anna pdb-motor (t.d. LDAP) i staden."
More information about the Pkg-samba-maint mailing list