[Pkg-samba-maint] r2073 - in trunk/samba4/debian: . po

ctrlsoft-guest at alioth.debian.org ctrlsoft-guest at alioth.debian.org
Sun Jul 27 12:51:04 UTC 2008


tags 486618 pending
thanks

Author: ctrlsoft-guest
Date: 2008-07-27 12:51:04 +0000 (Sun, 27 Jul 2008)
New Revision: 2073

Modified:
  trunk/samba4/debian/changelog
  trunk/samba4/debian/po/vi.po
Log:
New Vietnamese translation.

Modified: trunk/samba4/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba4/debian/changelog	2008-07-27 12:50:16 UTC (rev 2072)
+++ trunk/samba4/debian/changelog	2008-07-27 12:51:04 UTC (rev 2073)
@@ -7,8 +7,9 @@
  * Make samba4-common conflict with samba-common. (Closes: #492088)
  * New Slovak translation. (Closes: #487889)
  * New Thai translation from Theppitak Karoonboonyanan. (Closes: #486614)
+ * New Vietnamese translation from Clytie Siddall. (Closes: #486618)
 
- -- Jelmer Vernooij <jelmer at samba.org> Sun, 27 Jul 2008 14:49:37 +0200
+ -- Jelmer Vernooij <jelmer at samba.org> Sun, 27 Jul 2008 14:50:23 +0200
 
 samba4 (4.0.0~alpha4~20080617-1) experimental; urgency=low
 

Modified: trunk/samba4/debian/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/samba4/debian/po/vi.po	2008-07-27 12:50:16 UTC (rev 2072)
+++ trunk/samba4/debian/po/vi.po	2008-07-27 12:51:04 UTC (rev 2073)
@@ -1,49 +1,45 @@
 # Vietnamese translation for Samba.
-# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
-# Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>, 2005-2007.
+# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>, 2005-2008.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: samba 3.0.23rc1-1\n"
+"Project-Id-Version: samba4 4.0.0~alpha4~20080617-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba4 at packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-06-16 20:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-06-01 15:32+0930\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-22 20:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-17 18:40+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN at googlegroups.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6.3b1\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
 
+#: ../samba4-common.templates:1001
 #. Type: string
 #. Description
-#. Translators, "Realm" here stands for a Kerberos realm
-#: ../samba4-common.templates:1001
 msgid "Realm:"
-msgstr ""
+msgstr "Địa hạt:"
 
+#: ../samba4-common.templates:1001
 #. Type: string
 #. Description
-#. Translators, "Realm" here stands for a Kerberos realm
-#: ../samba4-common.templates:1001
 msgid ""
 "Please specify the Kerberos realm this server will be in. In many cases, "
 "this will be the same as the DNS domain name."
-msgstr ""
+msgstr "Hãy xác định địa hạt Kerberos sẽ chứa máy phục vụ này. Trong nhiều trường hợp đều, địa hạt trùng với tên miền DNS."
 
+#: ../samba4-common.templates:2001
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../samba4-common.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid "Workgroup/Domain Name:"
 msgid "Domain Name:"
-msgstr "Tên nhóm làm việc/miền:"
+msgstr "Tên miền:"
 
+#: ../samba4-common.templates:2001
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../samba4-common.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
 #| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
@@ -52,35 +48,32 @@
 "Please specify the domain you want this server to appear to be in when "
 "queried by clients."
 msgstr ""
-"Hãy xác định nhóm làm việc nơi có vẻ nằm trình phục vụ này, khi ứng dụng "
-"khách yêu cầu. Ghi chú rằng tham số này cũng điều khiển tên miền được dùng "
-"với thiết lập « security=domain » (bảo mật=miền)."
+"Hãy xác định miền trong đó bạn muốn máy phục vụ có vẻ nằm khi ứng dụng khách hỏi."
 
+#: ../samba4.templates:1001
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../samba4.templates:1001
 msgid "Upgrade from Samba 3?"
-msgstr ""
+msgstr "Nâng cấp từ Samba 3 không?"
 
+#: ../samba4.templates:1001
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../samba4.templates:1001
 msgid ""
 "It is possible to migrate the existing configuration files from Samba 3 to "
 "Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a "
 "good starting point for most existing installations."
-msgstr ""
+msgstr "Có thể nâng cấp các tập tin cấu hình đã tồn tại từ Samba phiên bản 3 lên Samba phiên bản 4. Rất có thể không thành công đối với thiết lập phức tạp, nhưng nên cung cấp một điểm bắt đầu hữu ích cho phần lớn bản cài đặt đã có."
 
+#: ../samba4.templates:2001
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../samba4.templates:2001
 msgid "Set up Samba 4 as a PDC?"
-msgstr ""
+msgstr "Thiết lập Samba 4 như là một PDC không?"
 
+#: ../samba4.templates:2001
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../samba4.templates:2001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you do not choose this option, you will have to handle any "
 #| "configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of "
@@ -89,162 +82,13 @@
 "If you do not choose this option, Samba will be left unconfigured, and you "
 "will have to configure it yourself."
 msgstr ""
-"Nếu bạn không bật tùy chọn này, bạn sẽ phải tự quản lý thay đổi cấu hình "
-"nào, và sẽ không thể nhớ dịp sự tăng cường cấu hình định kỳ."
+"Không bật tùy chọn này thì Samba còn lại không có cấu hình: bạn sẽ cần phải tự cấu hình nó."
 
+#: ../samba4.templates:2001
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../samba4.templates:2001
 msgid ""
 "Even when using this option, you will need to set up DNS such that it serves "
 "the data from the zone file in that directory before you can use the Active "
 "Directory domain."
-msgstr ""
-
-#~ msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
-#~ msgstr "Sửa đổi <smb.conf> để dùng thiết lập WINS từ DHCP không?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
-#~ "network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
-#~ "(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a "
-#~ "change to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will "
-#~ "automatically be read from /etc/samba/dhcp.conf."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nếu máy tính của bạn lấy thông tin địa chỉ IP từ một trình phục vụ DHCP "
-#~ "nằm trên mạng, trình phục vụ DHCP có lẽ cũng có khả năng cung cấp thông "
-#~ "tin về trình phục vụ WINS (« NetBIOS name servers ») cũng nằm trên mạng. "
-#~ "Dịch vụ này cần thiết bạn sửa đổi tập tin « smb.conf » của mình để cho "
-#~ "phép thiết lập WINS do DHCP cung cấp sẽ được đọc tự động từ tập tin </etc/"
-#~ "samba/dhcp.conf>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this "
-#~ "feature."
-#~ msgstr "Để nhớ dịp tính năng này, bạn cần phải cài đặt gói « dhcp3-client »."
-
-#~ msgid "Configure smb.conf automatically?"
-#~ msgstr "Cấu hình tự động tập tin « smb.conf » không?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
-#~ "parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure "
-#~ "the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an "
-#~ "'include' line or an option that spans multiple lines, which could "
-#~ "confuse the automated configuration process and require you to edit your "
-#~ "smb.conf by hand to get it working again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Phần còn lại của cấu hình Samba đề cập các câu hỏi về tham số trong tập "
-#~ "tin </etc/samba/smb.conf>, tập tin được dùng để cấu hình các chương trình "
-#~ "Samba (nmbd và smbd). Tập tin « smb.conf » hiện thời chứa một dòng « "
-#~ "include » (gồm) hay một tùy chọn chiếm nhiều dòng, mà có thể gây ra lỗi "
-#~ "trong tiến trình cấu hình tự động thì cần thiết bạn tự sửa đổi tập tin « "
-#~ "smb.conf » mình để kích hoạt lại nó."
-
-#~ msgid "Use password encryption?"
-#~ msgstr "Sử dụng khả năng mật mã hoá mật khẩu không?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
-#~ "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
-#~ "change a parameter in your Windows registry."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mọi ứng dụng khách Windows gần đây liên lạc với trình phục vụ SMB bằng "
-#~ "mật khẩu đã mật mã. Nếu bạn có muốn sử dụng mật khẩu « chữ rõ » (chữ thô, "
-#~ "không có mật mã), bạn sẽ cần phải thay đổi một tham số trong sổ đăng ký "
-#~ "(registry) Windows của mình."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
-#~ "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
-#~ "each user using the smbpasswd command."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rất khuyên bạn bật tùy chọn này. Nếu có, hãy chắc là bạn có tập tin </etc/"
-#~ "samba/smbpasswd> hợp lệ và bạn cũng đặt mật khẩu trong nó cho mỗi người "
-#~ "dùng bằng lênh « smbpasswd »."
-
-#~ msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
-#~ msgstr "Tạo cơ sở dữ liệu mật khẩu samba </var/lib/samba/passdb.tdb> không?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba "
-#~ "must be configured to use encrypted passwords. This requires user "
-#~ "passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd. This file "
-#~ "can be created automatically, but the passwords must be added manually by "
-#~ "running smbpasswd and be kept up-to-date in the future."
-#~ msgstr ""
-#~ "Để tương thích với các giá trị mặc định trong phần lớn phiên bản Windows, "
-#~ "phần mềm Samba phải được cấu hình để sử dụng mật khẩu đã mật mã. Việc này "
-#~ "cần thiết các mật khẩu người dùng được cất giữ trong tập tin khác với </"
-#~ "etc/passwd>. Tập tin này có thể được tạo tự động, còn mật khẩu phải được "
-#~ "tự thêm bằng cách chạy « smbpaswd»; cũng cần phải cứ cập nhật nó trong "
-#~ "tương lai."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
-#~ "your client machines) to use plaintext passwords."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nếu bạn không tạo nó, bạn sẽ phải cấu hình lại Samba (rất có thể là cũng "
-#~ "các máy khách) để sử dụng mật khẩu nhập thô."
-
-#~ msgid ""
-#~ "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
-#~ "package for more details."
-#~ msgstr ""
-#~ "Xem tài liệu </usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html> từ gói "
-#~ "samba-doc để tìm chi tiết."
-
-#~ msgid "daemons"
-#~ msgstr "trình nền"
-
-#~ msgid "inetd"
-#~ msgstr "inetd"
-
-#~ msgid "How do you want to run Samba?"
-#~ msgstr "Bạn có muốn chạy Samba như thế nào?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running "
-#~ "as a daemon is the recommended approach."
-#~ msgstr ""
-#~ "Trình nền Samba smbd có thể chạy với tư cách trình nền chuẩn, hoặc từ "
-#~ "inetd. Khuyên bạn chạy nó là trình nền."
-
-#~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
-#~ msgstr "Không hỗ trợ khả năng xích lại các hậu phương mật khẩu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
-#~ "backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb."
-#~ "conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of "
-#~ "backends. The new version of samba will not work until you correct this."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bắt đầu trong phiên bản 3.0.23, trình samba không còn hỗ trợ lại khả năng "
-#~ "xích lại nhiều hậu phương trong tham số « passdb backend ». Có vẻ là tập "
-#~ "tin cấu hình « smb.conf » của bạn vẫn còn chứa một tham số « passdb backend "
-#~ "» làm danh sách các hậu phương. Phiên bản samba mới sẽ chỉ hoạt động được "
-#~ "sau khi bạn sửa chữa trường hợp này."
-
-#~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Di chuyển tập tin </etc/samba/smbpasswd> sang </var/lib/samba/passdb.tdb> "
-#~ "không?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
-#~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Phần mềm Samba phiên bản 3.0 đã giới thiệu giao diện cơ sở dữ liệu SAM "
-#~ "hoàn toàn hơn mà thay thế tập tin </etc/samba/smbpasswd>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
-#~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
-#~ "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hãy xác nhận nếu bạn muốn tập tin mật khẩu <smbpasswd> tồn tại được nâng "
-#~ "cấp tự động sang </var/lib/samba/passdb.tdb>. Đừng bật tùy chọn này nếu "
-#~ "bạn định sử dụng một hậu phương PBD khác (v.d. LDAP) thay thế."
-
-#~ msgid "daemons, inetd"
-#~ msgstr "trình nền, inetd"
+msgstr "Ngay cả khi bật tùy chọn này, bạn cần phải thiết lập dịch vụ DNS để phục vụ dữ liệu từ tập tin khu vực trong thư mục đó, trước khi bạn có khả năng sử dụng miền Thư mục Hoạt động."
More information about the Pkg-samba-maint mailing list