[Pkg-shadow-devel] (no subject)

lisa lmin at 163.com
Tue Apr 17 04:30:29 UTC 2007


 =?GB2312?B?9LnYvPzIy7LFobc=?=
To: pkg-shadow-devel at lists.alioth.debian.org
Content-Type: text/plain;charset="GB2312"
Reply-To: mli at chinahrd.net
Date: Tue, 17 Apr 2007 12:30:30 +0800
X-Priority: 3
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.00.2615.200

×ð¾´µÄÈËÁ¦×ÊÔ´²¿Áìµ¼£º
  
   ÄúºÃ£¡2007Äê4ÔÂ19ÈÕ13£º00-17£º00ÖÐÈËÍø½«¾ÙÐС¶ÒÔÐÐÖ®ÓÐЧµÄ¸£Àû¹ÜÀíÀ´±£Áô¹Ø¼üÈ˲š·É³Áú£¬É³Áú¸ù¾ÝÑÐÌÖר¼ÒµÄ¶àÄêʵս¾­ÑéºÍΪ¶à¼ÒÖªÃûÆóÒµÌṩ¸£Àû¹ÜÀíµÄ·á¸»Êµ¼ù¾­ÑéÓëÑо¿³É¹û£¬Í¨¹ýʵս°¸ÀýµÄ·ÖÎöºÍ½²½â¡¢ÏÖ³¡´ðÒÉ¡¢¾­Ñé½»Á÷Ó뻥¶¯ÑÐÌֵȷ½Ê½£¬ÌáÉýÈËÁ¦×ÊÔ´¾­ÀíµÄ¸£Àû¹ÜÀíÄÜÁ¦¼°Ê¹Óø£Àû¹ÜÀíÁôסºËÐÄÔ±¹¤µÄ¼¼ÇÉ£¬°ïÖúÆóÒµ³ÖÐø·¢Õ¹¡£ÖÐÈËÍø³ÏÖ¿µÄÑûÇëÄúµÄ²Î¼Ó¡£
   ×£¹¤×÷¡¢Éú»îÓä¿ì£¡

ÀîÃô £¨Lisa Li)
ÖйúÈËÁ¦×ÊÔ´¿ª·¢Íø£¨www.ChinaHRD.Net£©
µØÖ·: ÉϺ£ÊÐÆÖ¶«´óµÀ2000ºÅ
    Ñô¹âÊÀ½ç´óÏÃ6H£¨200135£©
µç»°: 021-61001832/33/35/36-8002
´«Õæ: 021-61001855
ÊÖ»ú£º13816425843
ÓÊÏä:  mli at chinahrd.net
MSN£ºlmin1122 at hotmail.com
More information about the Pkg-shadow-devel mailing list