[Pkg-shadow-devel] Mohu investovat s vámi?

Zaina Ishaq zainaishaq2014 at gmail.com
Fri Jan 16 11:06:25 UTC 2015


 Vím, že to je normální a p irozené, že vás se ptát, pro jsem kontaktoval vás o pomoc v této transakci, protože jsme se potkají p ed, jsem prosila, že jste se se mnou trp livost, protože nemám jinou možnost, než d lat to, co jsem d lám te , protože to je jediný zp sob, jak z tohoto problému jsem se ocitl na základ skute nosti, že v tšina asy v život , jeden musí sv it jiné osob , aby p ežili, proto jsem se rozhodla vás kontaktovat najít ešení mého problému, bez ohledu naskute nost, že jsme se nikdy znali, prosím, špatn mi, protože cesta sto míle za íná krokem, já jsem tedy prosil, abyste mi p ijmout s otev eným srdcem a myslí, to je situace, našel jsem si, že ze m vás kontaktovat a požádat o pomoc. Já jsem Vás kontaktovat, aby mi pom že p enést Sou et (4.5million sjednocený stát dolaru), které jsem zd dil od svého zesnulého otce, který u inil z prodeje ropy podnikání, te musím transfer pen z ve vaší pé i pro investice do Vaše zem pod ízení a zárove jsem se pokra ovat ve svém vzd lání, protože moje vzd lání zastavil kv li smrti svého otce, Moje matka zem ela po porodu se mi, takže nikdy jsem mother.Many díky v d l, že na vás, jestli mi m že pomoci, jak bych kompenzaci s dobrou procento z pen z, které je k jednání poté, co peníze byly úsp šn p eneseny a potvrdil na svém ú tu, na investice ve vaší zemi pod ízení a zárove i nadále mé vzd lání budu rád zapsat v medicín v mém p íjezdu k oblíbeným zem . Immidiately i potvr te svou ochotu pomoci mi p evést tyto peníze na vaší pé i nebudu západ as poslat k vám mé fotografie a další detaily, co se týká této transakce,

B h vás a celý len je vaší rodiny žehnej,
Tv j je V rn 
Zaina Ishaq
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-shadow-devel/attachments/20150116/45b8a117/attachment.html>


More information about the Pkg-shadow-devel mailing list