[Pkg-swan-devel] [strongswan] 01/01: Update sv.po

Yves-Alexis Perez corsac at moszumanska.debian.org
Mon Jan 27 06:15:21 UTC 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

corsac pushed a commit to branch master
in repository strongswan.

commit 91459584c2d3ef702b4402bacde01ed86e2b8b19
Author: Yves-Alexis Perez <corsac at debian.org>
Date:  Mon Jan 27 07:14:36 2014 +0100

  Update sv.po
  
  * debian/po:
   - sv.po updated, thanks Martin Bagge.            closes: #725667
---
 debian/changelog |  2 +
 debian/po/sv.po | 229 +++++++++++++++++++++++++------------------------------
 2 files changed, 105 insertions(+), 126 deletions(-)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index ce95507..428912e 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -2,6 +2,8 @@ strongswan (5.1.1-2) UNRELEASED; urgency=medium
 
  * debian/control:
   - drop dependency on host, inherited from openSwan.     closes: #736661
+ * debian/po:
+  - sv.po updated, thanks Martin Bagge.            closes: #725667
 
 -- Yves-Alexis Perez <corsac at debian.org> Sun, 26 Jan 2014 10:33:42 +0100
 
diff --git a/debian/po/sv.po b/debian/po/sv.po
index 045bc11..14ee840 100644
--- a/debian/po/sv.po
+++ b/debian/po/sv.po
@@ -1,40 +1,29 @@
-# translation of strongswan_sv.po to Swedish
+# Translation of strongswan debconf template to Swedish
+# Copyright (C) 2013 Martin Bagge <brother at bsnet.se>
+# This file is distributed under the same license as the strongswan package.
 #
-#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
-#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
-#  this format, e.g. by running:
-#     info -n '(gettext)PO Files'
-#     info -n '(gettext)Header Entry'
-#
-#  Some information specific to po-debconf are available at
-#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
-#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
-#
-#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
-#
-# Martin �gren <martin.agren at gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
+# Martin Ågren <martin.agren at gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
+# Martin Bagge <brother at bsnet.se>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: strongswan_sv\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: strongswan at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-02-07 13:28+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-26 16:51+0200\n"
-"Last-Translator: Martin �gren <martin.agren at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-10-07 09:05+0100\n"
+"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother at bsnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish at lists.debian.org>\n"
-"Language: sv\n"
+"Language: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: swe\n"
-"X-Poedit-Country: swe\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:2001
 msgid "Old runlevel management superseded"
-msgstr "Gammal k�rniv�hantering har ersatts"
+msgstr "Gammal körnivåhantering har ersatts"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -48,14 +37,14 @@ msgid ""
 "changed your strongSwan startup parameters, then please take a look at NEWS."
 "Debian for instructions on how to modify your setup accordingly."
 msgstr ""
-"Tidigare versioner av paketet strongswan erbj�d ett val mellan tre olika "
-"start-/stoppniv�er. P� grund av �ndringar i systemuppstartproceduren �r "
-"detta inte l�ngre n�dv�ndigt eller anv�ndbart. F�r alla nya installationer, "
-"s�v�l som gamla installationer som k�r i n�got av de f�rdefinierade l�gena, "
-"kommer rimliga standardv�rden nu s�ttas. Om du uppgraderar fr�n en tidigare "
-"version och �ndrade dina uppstartsparametrar f�r strongSwan, b�r du ta en "
-"titt p� NEWS.Debian f�r instruktioner om hur du kan �ndra din installation "
-"p� motsvarande s�tt."
+"Tidigare versioner av paketet strongswan erbjöd ett val mellan tre olika "
+"start-/stoppnivåer. På grund av ändringar i systemuppstartproceduren är "
+"detta inte längre nödvändigt eller användbart. För alla nya installationer, "
+"såväl som gamla installationer som kör i något av de fördefinierade lägena, "
+"kommer rimliga standardvärden nu sättas. Om du uppgraderar från en tidigare "
+"version och ändrade dina uppstartsparametrar för strongSwan, bör du ta en "
+"titt på NEWS.Debian för instruktioner om hur du kan ändra din installation "
+"på motsvarande sätt."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -74,39 +63,32 @@ msgid ""
 "strongSwan tunnel to connect for this update, restarting is not recommended."
 msgstr ""
 "Att starta om strongSwan rekommenderas eftersom en eventuell "
-"s�kerhetsr�ttning inte kommer anv�ndas f�rr�n demonen startas om. De flesta "
-"f�rv�ntar att servern startas om, s� detta �r normalt en bra ide. Detta kan "
-"dock st�nga existerande anslutningar och sedan ta upp dem igen, s� om du "
-"anv�nder en strongSwan-tunnel f�r att genomf�ra den h�r uppdateringen �r en "
+"säkerhetsrättning inte kommer användas förrän demonen startas om. De flesta "
+"förväntar att servern startas om, så detta är normalt en bra ide. Detta kan "
+"dock stänga existerande anslutningar och sedan ta upp dem igen, så om du "
+"använder en strongSwan-tunnel för att genomföra den här uppdateringen är en "
 "omstart inte rekommenderad."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:4001
-#, fuzzy
-#| msgid "Start strongSwan's IKEv1 daemon?"
 msgid "Start strongSwan's charon daemon?"
-msgstr "Starta strongSwans IKEv1-demon?"
+msgstr "Starta strongSwans charon-demon?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:4001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The charon daemon must be running to support version 2 of the Internet "
-#| "Key Exchange protocol."
 msgid ""
 "The charon daemon must be running to support the Internet Key Exchange "
 "protocol."
 msgstr ""
-"Charon-demonen m�ste k�ras f�r att st�dja version 2 av Internet Key Exchange-"
-"protokollet."
+"Charon-demonen måste köras för att stödja Internet Key Exchange-protokollet."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:5001
 msgid "Use an X.509 certificate for this host?"
-msgstr "Vill du anv�nda ett X.509-certifikat f�r den h�r v�rden?"
+msgstr "Vill du använda ett X.509-certifikat för den här värden?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -120,13 +102,13 @@ msgid ""
 "connections, key based authentication is easier to administer and more "
 "secure."
 msgstr ""
-"Ett X.509-certifikat f�r den h�r v�rden kan skapas eller importeras "
-"automatiskt. Det kan anv�ndas f�r att autentisera IPsec-anslutningar till "
-"andra v�rdar och �r det rekommenderade s�ttet f�r att bygga upp s�kra IPsec-"
-"anslutningar. Den andra m�jligheten skulle vara att anv�nda delade "
-"s�kerheter (l�senord som �r samma p� b�da sidor av tunneln) f�r "
-"autentisering av en anslutning, men f�r ett st�rre antal anslutningar �r "
-"nyckelbaserad autentisering l�ttare att administrera och s�krare."
+"Ett X.509-certifikat för den här värden kan skapas eller importeras "
+"automatiskt. Det kan användas för att autentisera IPsec-anslutningar till "
+"andra värdar och är det rekommenderade sättet för att bygga upp säkra IPsec-"
+"anslutningar. Den andra möjligheten skulle vara att använda delade "
+"säkerheter (lösenord som är samma på båda sidor av tunneln) för "
+"autentisering av en anslutning, men för ett större antal anslutningar är "
+"nyckelbaserad autentisering lättare att administrera och säkrare."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -135,8 +117,8 @@ msgid ""
 "Alternatively you can reject this option and later use the command \"dpkg-"
 "reconfigure strongswan\" to come back."
 msgstr ""
-"Alternativt kan du avf�rda det h�r valet och anv�nda kommandot \"dpkg-"
-"reconfigure strongswan\" f�r att komma tillbaka vid ett senare tillf�lle."
+"Alternativt kan du avfärda det här valet och använda kommandot \"dpkg-"
+"reconfigure strongswan\" för att komma tillbaka vid ett senare tillfälle."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -155,8 +137,8 @@ msgstr "importera"
 #: ../strongswan-starter.templates:6002
 msgid "Methods for using a X.509 certificate to authenticate this host:"
 msgstr ""
-"Metoder f�r anv�ndning av ett X.509-certifikat f�r autentisering av den h�r "
-"v�rden:"
+"Metoder för användning av ett X.509-certifikat för autentisering av den här "
+"värden:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -166,9 +148,9 @@ msgid ""
 "or to import an existing public and private key stored in PEM file(s) for "
 "authenticating IPsec connections."
 msgstr ""
-"Det �r m�jligt att skapa ett nytt X.509-certifikat med anv�ndar-definierade "
-"inst�llningar eller att importera existerande publika och privata nycklar "
-"lagrade i PEM-fil(er) f�r autentisering av IPsec-anslutningar."
+"Det är möjligt att skapa ett nytt X.509-certifikat med användar-definierade "
+"inställningar eller att importera existerande publika och privata nycklar "
+"lagrade i PEM-fil(er) för autentisering av IPsec-anslutningar."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -181,12 +163,12 @@ msgid ""
 "certificate and all the answers given must match exactly the requirements of "
 "the CA, otherwise the certificate request may be rejected."
 msgstr ""
-"Om du v�ljer att skapa ett nytt X.509-certifikat kommer du f�rst f� svara p� "
-"n�gra fr�gor innan genereringen kan startas. Kom ih�g att du, om du vill att "
-"den publika nyckeln ska signeras av existerande certifikatsutst�llare (CA), "
-"inte ska v�lja att skapa ett sj�lvsignerat certifikat och att alla svar "
-"precis m�ste motsvara de krav CA:n st�ller. Annars kan certifikatsf�rfr�gan "
-"komma att avsl�s."
+"Om du väljer att skapa ett nytt X.509-certifikat kommer du först få svara på "
+"några frågor innan genereringen kan startas. Kom ihåg att du, om du vill att "
+"den publika nyckeln ska signeras av existerande certifikatsutställare (CA), "
+"inte ska välja att skapa ett självsignerat certifikat och att alla svar "
+"precis måste motsvara de krav CA:n ställer. Annars kan certifikatsförfrågan "
+"komma att avslås."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -201,17 +183,17 @@ msgid ""
 "be encrypted or the import procedure will fail."
 msgstr ""
 "Om du vill importera existerande publika och privata nycklar kommer du "
-"ombeds ange deras filnamn (som kan vara identiska om b�da delarna sparas "
-"tillsammans i en fil). Du kan �ven ange ett filnamn d�r CA:n publika nyckel "
-"finns, men denna fil kan inte vara samma som de tidigare. Notera ocks� att "
-"formatet f�r X.509-certifikaten m�ste vara PEM och att den privata nyckeln "
-"inte f�r vara krypterad f�r att den ska kunna importeras."
+"ombeds ange deras filnamn (som kan vara identiska om båda delarna sparas "
+"tillsammans i en fil). Du kan även ange ett filnamn där CA:n publika nyckel "
+"finns, men denna fil kan inte vara samma som de tidigare. Notera också att "
+"formatet för X.509-certifikaten måste vara PEM och att den privata nyckeln "
+"inte får vara krypterad för att den ska kunna importeras."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:7001
 msgid "File name of your PEM format X.509 certificate:"
-msgstr "Namn p� filen med ditt X.509-certifikat i PEM-format:"
+msgstr "Namn på filen med ditt X.509-certifikat i PEM-format:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -220,13 +202,13 @@ msgid ""
 "Please enter the location of the file containing your X.509 certificate in "
 "PEM format."
 msgstr ""
-"Ange platsen f�r den fil som inneh�ller ditt X.509-certifikat i PEM-format."
+"Ange platsen för den fil som innehåller ditt X.509-certifikat i PEM-format."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:8001
 msgid "File name of your PEM format X.509 private key:"
-msgstr "Namn p� filen med din privata X.509-nyckel i PEM-format:"
+msgstr "Namn på filen med din privata X.509-nyckel i PEM-format:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -236,15 +218,15 @@ msgid ""
 "matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file "
 "that contains the X.509 certificate."
 msgstr ""
-"Ange platsen f�r den fil som inneh�ller den privata RSA-nyckel som matchar "
-"ditt X.509-certifikat i PEM-format. Detta kan vara samma fil som inneh�ller "
+"Ange platsen för den fil som innehåller den privata RSA-nyckel som matchar "
+"ditt X.509-certifikat i PEM-format. Detta kan vara samma fil som innehåller "
 "X.509-certifikatet."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:9001
 msgid "File name of your PEM format X.509 RootCA:"
-msgstr "Namn p� filen med rot-CA:ns X.509-certifikat i PEM-format:"
+msgstr "Namn på filen med rot-CA:ns X.509-certifikat i PEM-format:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -256,17 +238,17 @@ msgid ""
 "Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as "
 "your X.509 certificate or private key."
 msgstr ""
-"Du kan nu, om du vill, ange platsen f�r den fil som inneh�ller ett X.509-"
-"certifikat f�r den rot-CA som anv�nts f�r att signera ditt certifikat i PEM-"
-"format. L�mna f�ltet tomt om du inte har n�got s�dant certifikat eller om du "
-"inte vill anv�nda det. Observera att det inte �r m�jligt att lagra rot-CA:n "
+"Du kan nu, om du vill, ange platsen för den fil som innehåller ett X.509-"
+"certifikat för den rot-CA som använts för att signera ditt certifikat i PEM-"
+"format. Lämna fältet tomt om du inte har något sådant certifikat eller om du "
+"inte vill använda det. Observera att det inte är möjligt att lagra rot-CA:n "
 "i samma fil som ditt X.509-certifikat eller den privata nyckeln."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:10001
 msgid "Please enter which length the created RSA key should have:"
-msgstr "Ange vilken l�ngd den skapade RSA-nyckeln ska ha:"
+msgstr "Ange vilken längd den skapade RSA-nyckeln ska ha:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -277,16 +259,16 @@ msgid ""
 "not need anything more than 4096 bits because it only slows the "
 "authentication process down and is not needed at the moment."
 msgstr ""
-"Ange l�ngden p� den skapade RSA-nyckeln. Den b�r inte vara kortare �n 1024 "
-"bitar eftersom det anses os�kert. Du beh�ver troligtvis inte mer �n 4096 "
-"bitar eftersom det g�r autentiseringen l�ngsammare och anses inneb�ra en "
-"on�digt stor s�kerhetsmarginal f�r tillf�llet."
+"Ange längden på den skapade RSA-nyckeln. Den bör inte vara kortare än 1024 "
+"bitar eftersom det anses osäkert. Du behöver troligtvis inte mer än 4096 "
+"bitar eftersom det gör autentiseringen långsammare och anses innebära en "
+"onödigt stor säkerhetsmarginal för tillfället."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:11001
 msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
-msgstr "Vill du skapa ett sj�lvsignerat X.509-certifikat?"
+msgstr "Vill du skapa ett självsignerat X.509-certifikat?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -300,13 +282,13 @@ msgid ""
 "features requires all certificates to be signed by a single Certificate "
 "Authority to create a trust path."
 msgstr ""
-"Endast sj�lvsignerade X.509-certifikat kan skapas automatiskt eftersom det "
-"annars kr�vs en CA f�r att signera certifikatsf�rfr�gan. Om du v�ljer att "
-"skapa ett sj�lvsignerat certifikat, kan du genast anv�nda det f�r att "
-"ansluta till andra IPsec-v�rdar som st�djer X.509-certifikat f�r "
-"autentisering av IPsec-anslutningar. Anv�ndning av strongSwans PKI-"
-"funktioner kr�ver dock att alla certifikat har signerats av en och samma CA "
-"f�r att skapa en tillitskedja."
+"Endast självsignerade X.509-certifikat kan skapas automatiskt eftersom det "
+"annars krävs en CA för att signera certifikatsförfrågan. Om du väljer att "
+"skapa ett självsignerat certifikat, kan du genast använda det för att "
+"ansluta till andra IPsec-värdar som stödjer X.509-certifikat för "
+"autentisering av IPsec-anslutningar. Användning av strongSwans PKI-"
+"funktioner kräver dock att alla certifikat har signerats av en och samma CA "
+"för att skapa en tillitskedja."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -316,15 +298,15 @@ msgid ""
 "private key and the certificate request will be created, and you will have "
 "to sign the certificate request with your Certificate Authority."
 msgstr ""
-"Om du inte v�ljer att skapa ett sj�lvsignerat certifikta, kommer endast den "
-"privata RSA-nyckeln och certifikatsf�rfr�gan att skapas. Du m�ste d�f� "
-"certifikatsf�rfr�n signerad av din certifikatsutst�llare."
+"Om du inte väljer att skapa ett självsignerat certifikta, kommer endast den "
+"privata RSA-nyckeln och certifikatsförfrågan att skapas. Du måste dåfå "
+"certifikatsförfrån signerad av din certifikatsutställare."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:12001
 msgid "Country code for the X.509 certificate request:"
-msgstr "Landskod f�r X.509-certifikatsf�rfr�gan:"
+msgstr "Landskod för X.509-certifikatsförfrågan:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -333,8 +315,8 @@ msgid ""
 "Please enter the two-letter code for the country the server resides in (such "
 "as \"AT\" for Austria)."
 msgstr ""
-"Ange den kod om tv� bokst�ver som identifierar landet som servern st�r i "
-"(exempelvis \"SE\" f�r Sverige)."
+"Ange den kod om två bokstäver som identifierar landet som servern står i "
+"(exempelvis \"SE\" för Sverige)."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -344,15 +326,15 @@ msgid ""
 "ISO-3166 country code; an empty field is allowed elsewhere in the X.509 "
 "certificate, but not here."
 msgstr ""
-"OpenSSL kommer v�gra generera ett certifikat s�vida det h�r v�rdet inte �r "
-"en giltig landskod enligt ISO-3166; ett tomt f�lt �r giltigt p� andra "
-"st�llen i X.509-certifikat, men inte h�r."
+"OpenSSL kommer vägra generera ett certifikat såvida det här värdet inte är "
+"en giltig landskod enligt ISO-3166; ett tomt fält är giltigt på andra "
+"ställen i X.509-certifikat, men inte här."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:13001
 msgid "State or province name for the X.509 certificate request:"
-msgstr "Region eller l�n f�r X.509-certifikatsf�rfr�gan:"
+msgstr "Region eller län för X.509-certifikatsförfrågan:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -361,14 +343,14 @@ msgid ""
 "Please enter the full name of the state or province the server resides in "
 "(such as \"Upper Austria\")."
 msgstr ""
-"Ange namnet p� den region eller den stat som servern st�r i (exempelvis "
-"\"Sk�ne l�n\")."
+"Ange namnet på den region eller den stat som servern står i (exempelvis "
+"\"Skåne län\")."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:14001
 msgid "Locality name for the X.509 certificate request:"
-msgstr "Lokaliteten f�r X.509-certifikatsf�rfr�gan:"
+msgstr "Lokaliteten för X.509-certifikatsförfrågan:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -376,13 +358,13 @@ msgstr "Lokaliteten f
 msgid ""
 "Please enter the locality the server resides in (often a city, such as "
 "\"Vienna\")."
-msgstr "Ange den lokalitet servern st�r i (ofta en stad, s�som \"Malm�\")."
+msgstr "Ange den lokalitet servern står i (ofta en stad, såsom \"Malmö\")."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:15001
 msgid "Organization name for the X.509 certificate request:"
-msgstr "Organisationsnamn f�r X.509-certifikatsf�rfr�gan:"
+msgstr "Organisationsnamn för X.509-certifikatsförfrågan:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -390,13 +372,13 @@ msgstr "Organisationsnamn f
 msgid ""
 "Please enter the organization the server belongs to (such as \"Debian\")."
 msgstr ""
-"Ange namnet p� den organisation servern tillh�r (exempelvis \"Debian\")."
+"Ange namnet på den organisation servern tillhör (exempelvis \"Debian\")."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:16001
 msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
-msgstr "Organisationsenhet f�r X.509-certifikatsf�rfr�gan:"
+msgstr "Organisationsenhet för X.509-certifikatsförfrågan:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -405,27 +387,27 @@ msgid ""
 "Please enter the organizational unit the server belongs to (such as "
 "\"security group\")."
 msgstr ""
-"Ange den organisationsenhet servern tillh�r (exempelvis \"s�kerhetsgruppen"
+"Ange den organisationsenhet servern tillhör (exempelvis \"säkerhetsgruppen"
 "\")."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:17001
 msgid "Common Name for the X.509 certificate request:"
-msgstr "Namn p� X.509-certifikatsf�rfr�gan:"
+msgstr "Namn på X.509-certifikatsförfrågan:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:17001
 msgid ""
 "Please enter the Common Name for this host (such as \"gateway.example.org\")."
-msgstr "Ange namnet p� den h�r v�rden (exempelvis \"gateway.example.org\")."
+msgstr "Ange namnet på den här värden (exempelvis \"gateway.example.org\")."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:18001
 msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
-msgstr "E-postadress f�r X.509-certifikatsf�rfr�gan:"
+msgstr "E-postadress för X.509-certifikatsförfrågan:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -434,7 +416,7 @@ msgid ""
 "Please enter the email address of the person or organization responsible for "
 "the X.509 certificate."
 msgstr ""
-"Ange e-postadressen till den person eller organisation som �r ansvarig f�r "
+"Ange e-postadressen till den person eller organisation som är ansvarig för "
 "X.509-certifikatet."
 
 #. Type: boolean
@@ -452,32 +434,27 @@ msgid ""
 "deployed, activating it will cause a significant delay for every new "
 "outgoing connection."
 msgstr ""
-"Denna version av strongSwan st�djer opportunistisk kryptering (OE), som "
+"Denna version av strongSwan stödjer opportunistisk kryptering (OE), som "
 "lagrar IPSec-autentiseringsinformation i DNS-registret. Till dess detta "
-"anv�nds i stor utstr�ckning, kommer aktivering av det att orsaka betydande "
-"f�rdr�jningar f�r varje ny utg�ende anslutning."
+"används i stor utsträckning, kommer aktivering av det att orsaka betydande "
+"fördröjningar för varje ny utgående anslutning."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../strongswan-starter.templates:19001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want "
-#| "it. It may break the Internet connection (default route) as the pluto "
-#| "daemon starts."
 msgid ""
 "You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want it. "
 "It may break the Internet connection (default route) as the daemon starts."
 msgstr ""
-"Du ska bara aktivera opportunistisk kryptering om du �r s�ker p� att du vill "
-"ha det. Det kan bryta internetanslutningen (standardv�gen) n�r pluto-demonen "
+"Du ska bara aktivera opportunistisk kryptering om du är säker på att du vill "
+"ha det. Det kan bryta internetanslutningen (standardvägen) när demonen "
 "startas."
 
 #~ msgid ""
 #~ "The pluto daemon must be running to support version 1 of the Internet Key "
 #~ "Exchange protocol."
 #~ msgstr ""
-#~ "Pluto-demonen m�ste k�ras f�r att st�dja version 1 av Internet Key "
+#~ "Pluto-demonen måste köras för att stödja version 1 av Internet Key "
 #~ "Exchange-protokollet."
 
 #~ msgid "Start strongSwan's IKEv2 daemon?"

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on /srv/git.debian.org/git/pkg-swan/strongswan.gitMore information about the Pkg-swan-devel mailing list