<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1258">
<style type="text/css" style="display:none"><!-- p { margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; }--></style>
</head>
<body dir="ltr" style="font-size:12pt;color:#000000;background-color:#FFFFFF;font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif;">
<p><br>
</p>
<p><br>
</p>
<div id="Signature">
<div name="divtagdefaultwrapper" style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:; margin:0">
<font>
<p class="MsoNormal" style="margin:0in 0in 0pt; line-height:normal"><br>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0in 0in 0pt; line-height:normal">Dear Friend,</p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0in 0in 0pt; line-height:normal">I Have An Important Proposal For You Please Urgently Write Back Through This Email::
<b>mrsannchan21@gmail.com</b></p>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
<div style="font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif"><br>
</div>
</font></div>
</div>
<br>
<p><a href="http://www.acb.com.vn/"><img src="https://mail.acb.com.vn/acb/footer-emai.png" width="400"></a></p>
<p><font color="#939598" face="Courier New, Courier, monospace" size="2">Email chứa thông tin dành riêng cho người nhận, có thể là thông tin mật. Nếu bạn không phải là người nhận mong muốn, bạn có thể không xem, sử dụng, phổ biến, phân phối, sao chép email
 hoặc tập tin đính kèm theo email này. Bạn nên xóa nội dung này và thông báo cho người gửi. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chịu trách nhiệm về các chuẩn mực chất lượng dịch vụ, thông tin sản phẩm dịch vụ và quy tắc ứng xử được công bố. Ngoài các nội dung nêu trên,
 email này có thể chứa các quan điểm cá nhân và ý kiến của người gửi hoặc tác giả, không phải là quan điểm và ý kiến của ACB hoặc/và các công ty trực thuộc. Do đó, ACB không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh liên
 quan đến email này và ACB không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào nếu thông tin hoặc dữ liệu không chính xác, bị hỏng hoặc không đến nơi nhận vì bất kỳ lý do nào. Để biết thêm thông tin về ACB, vui lòng tham khảo tại
<a href="http://acb.com.vn/">acb.com.vn</a></p>
<center>--------------------------</center>
</font><font color="#009900" face="Webdings" size="4">P</font><font color="#009900" face="verdana,arial,helvetica" size="2">
<strong>Please consider the environment before printing this email</strong></font>
<p></p>
</body>
</html>