[Pkg-tcltk-devel] Bug#792946: bwidget: FSL failes to run due to bwidget

Vincent Kersten v.m.e.kersten at umcutrecht.nl
Mon Jul 20 11:05:43 UTC 2015


Package: bwidget
Version: 1.9.8-1
Severity: important
Tags: upstream

Dear Maintainer,

please have a look at 792758: http://bugs.debian.org/cgi-
bin/bugreport.cgi?bug=792758

_uninstalling_ bwidget solves the startup problem, leading me to believe that

- the call to bwidget from FSL is wrong
- something has changed in bwidget and FSL is not aware of the new call
- some error creeped into bwidget in the new version in Debian Jessie.

Thank you for considering this bug, regards,


  Vincent

-- System Information:
Debian Release: 8.1
  APT prefers stable-updates
  APT policy: (500, 'stable-updates'), (500, 'stable')
Architecture: amd64 (x86_64)

Kernel: Linux 3.16.0-4-amd64 (SMP w/64 CPU cores)
Locale: LANG=en_US.UTF-8, LC_CTYPE=en_US.UTF-8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash
Init: systemd (via /run/systemd/system)

Versions of packages bwidget depends on:
ii  tk  8.6.0+8

bwidget recommends no packages.

bwidget suggests no packages.

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is intended exclusively
for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University
Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at
the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.More information about the Pkg-tcltk-devel mailing list