<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html><head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<meta name=GENERATOR content="MSHTML 10.00.9200.16438"></head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
mso-outline-level: 1;" align="center"><span lang="BG" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family:
'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning:
18.0pt;"><span lang="RU" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: RU; mso-fareast-font-family: 'Times New
Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning:
18.0pt;"><u>Покана за практически
курс:</u></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;
line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;
mso-outline-level: 1;" align="center"><span lang="BG" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"><a
href="http://37.157.191.230/m124/link.php?M=5988437&N=251&L=2&F=H"><font
color="#0000ff"><b><span lang="RU" style="mso-ansi-language: RU;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning:
18.0pt;">«Изкуството да Комуникираш» -
практически курс за ключови </span></b><b><span
style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning:
18.0pt;">к</span></b><b><span lang="RU" style="mso-ansi-language: RU;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning:
18.0pt;">омуникативни
компетенции</span></b></font></a></span><span lang="RU"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: RU; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning: 18.0pt;"> <br /><br /><b>20
ноември 2014 г. - гр.София, бул.Цар Борис
</b></span><b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times
New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt;">III</span></b><b><span lang="RU"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: RU; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-font-kerning: 18.0pt;"> 168</span></b><span lang="RU" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ansi-language: RU;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold;
mso-font-kerning: 18.0pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="BG"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"><br />Междуличностната
комуникацията е определящ фактор за
житейските и професионални успехи на
всеки от нас. Доказано е, че добрите
комуникатори са много по-добри в бизнеса
и по-щастливи и уважавани в личния живот.
В крайна сметка, всичко в този свят се
базира на един или други вид
комуникиране. <br /><br />Осъзнавайки и
запечатвайки в подсъз<a
name="_GoBack"></a>нанието си ефективните
комуникативни техники, човек повишава
потенциала си за постигане на още
по-високи резултати в парично и
емоционално изражение, помагайки и на
хората около него да бъдат по-ефективни,
по-добри, по-успешни.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm
10pt;"><span><strong>Целта на този курс е да
отключи Вашият "комуникативен" потенциал
и да го превърне в основен Ваш "съюзник"!
Обучението изгражда трайни умения за
разбиране, контрол и позитивно влияние в
междуличностните отношения.<br /><br
/></strong><span lang="BG" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span lang="BG"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"><a
href="http://37.157.191.230/m124/link.php?M=5988437&N=251&L=78&F=H"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font
color="#0000ff">ИНФОРМАЦИЯ<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span>И ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ <span style="mso-spacerun:
yes;"> </span>>>></font></b></a></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span><span lang="BG"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;"><span lang="BG" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height:
115%;"></span></span><u>Място на
провеждане:</u></span><span lang="BG" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-bidi-font-weight: bold;"> </span><span lang="RU" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: RU; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning: 18.0pt;">гр.София,
бул.Цар Борис </span><span style="font-size: 14pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold;
mso-font-kerning: 18.0pt;">III</span><span lang="RU" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: RU; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning: 18.0pt;"> 168, офис 31
– учебна зала</span><span lang="BG" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-bidi-font-weight: bold;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><u><span lang="BG"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Брой
дни:</span></u><span lang="BG" style="font-size: 14pt; font-family:
'Times New Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"> 1 ден - 8 уч.
часа   <br /><br /><u><span style="mso-bidi-font-weight:
bold;">Лектор:</span></u> <a
href="http://37.157.191.230/m124/link.php?M=5988437&N=251&L=77&F=H"><font
color="#0000ff">Анна Вълканова, PhD</font></a>; <a
href="http://37.157.191.230/m124/link.php?M=5988437&N=251&L=67&F=H"><font
color="#0000ff">Мирослав Петров, специалист
комуникативни и продажбени умения</font></a>;
<br /><br /><strong><u>Цена: 180.00 лв.</u>  </strong><span
style="color: red; mso-bidi-font-weight:
bold;"><strong><em><u>Отстъпка 30% при резервиране и
плащане до 13.11.2014<br style="mso-special-character:
line-break;" /></u></em></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="BG"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;"><span lang="BG" style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"></span><br
style="mso-special-character: line-break;" /></span></p>
<span lang="BG"><span lang="BG"><span lang="BG" style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"><span lang="BG"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;"><span
lang="BG" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"><span lang="BG" style="font-size: 12pt; font-family:
'Arial','sans-serif'; line-height: 115%;"><span style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"><span lang="RU"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: RU;"><span lang="BG"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-bidi-font-weight: bold; mso-font-kerning: 18.0pt;"><span lang="BG"
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"></span></span></span> </span><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="BG" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG;"> <br style="mso-special-character: line-break;"
/> <o:p></o:p></span></b></span></span></span></span></span></span></span>
<p></p>
<p><u><span lang="BG" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: BG;
mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin;
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language:
AR-SA;">Организатор:</span></u><span lang="BG" style="font-size:
14pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: BG; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;"><br /></span><span style="font-size: 14pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;
mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: Calibri;
mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;">БГ Серт - Трейнинг център
София <br />02/ 403 2404 | 0898 329302 <br /><span style="color:
#3d85c6;"><a href="mailto:office@BGCert-Training.com"><font
color="#0000ff">office@BGCert-Training.com</font></a></span> | <a
href="http://37.157.191.230/m124/link.php?M=5988437&N=251&L=1&F=H"><font
color="#0000ff">www.BGCert-Training.com</font></a> <br /></span><span
style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family:
Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;">Централен офис и трейнинг
център: гр.София, бул.Цар Борис III 168, Район
"Овча купел", Бизнес център "Андромеда",
офис 31</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-indent:
36pt;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"></p>
<span lang="BG"><span lang="BG"><span lang="BG" style="font-size: 12pt;
font-family: 'Times New Roman','serif'; line-height: 115%;"><span lang="BG"
style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman','serif'; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US;"></span><span
lang="BG" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';
line-height: 115%;">  <o:p></o:p></span></span></span></span></span>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"></p>
<span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span> 
<span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span> 
<span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span></span>      <br />  <br
/>    <br />Тoвa мoжe дa е нeпoискaнo
търгoвскo съoбщeниe, спoрeд Зaкoнa зa
eлeктрoннaтa търгoвия - ЗEТ. <br />Акo нe жeлaтe дa
пoлучaвaтe повече нaшитe пoкaни, мoля
натиснете <strong><a
href="http://37.157.191.230/m124/unsubscribe.php?M=5988437&C=4a4078dbdd7420b169216e852221daec&L=144&N=251">кликнете
ТУК</a></strong> за автоматично отписване<br
/>или изпрaтeтe прaзeн email нa <a
href="mailto:bgcert@mail.bg" rel="noreferrer"><em><font
color="#000000">bgcert@mail.bg</font></em></a><em><font color="#000000">
със зaглaвие DЕLЕTЕ. <br />Мoлим дa приeмeтe
нaшитe извинeния ако сме ви обезпокоили с
нашето предложение.</font> </em>
<img
src="http://37.157.191.230/m124/open.php?M=5988437&L=144&N=251&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body></html>