[Pkg-zfsonlinux-devel] [SCM] zfs branch, master, updated. debian/0.6.5.7-1-4-g51f38dd

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Jul 29 21:08:08 UTC 2016


The following commit has been merged in the master branch:
commit 0c661cb45be8cdb217d9e3ffedb1b5ad441f42fa
Author: Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>
Date:   Fri Jul 29 23:02:18 2016 +0200

    Added Dutch (nl) debconf translation by Frans Spiesschaert.
    
    Closes: #832280

diff --git a/debian/po/zh_CN.po b/debian/po/nl.po
similarity index 52%
copy from debian/po/zh_CN.po
copy to debian/po/nl.po
index 8f8e150..9353d84 100644
--- a/debian/po/zh_CN.po
+++ b/debian/po/nl.po
@@ -1,33 +1,35 @@
-# English translations for zfs-linux package.
-# Copyright (C) 2013 THE zfs-linux'S COPYRIGHT HOLDER
+# Dutch translation of zfs-linux debconf templates.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the zfs-linux package.
-# Aron <aron at debian.org>, 2013.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert at yucom.be>, 2016.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zfs-linux\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: zfs-linux at packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-11-01 14:11+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-11-01 14:25+0800\n"
-"Last-Translator: Aron <aron at debian.org>\n"
-"Language-Team: Chinese (Simplified) <debian-l10n-chinese at lists.debian.org>\n"
-"Language: zh_CN\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-05-30 17:08+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert at yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch at lists.debian.org>\n"
+"Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../zfs-dkms.templates:1001
 msgid "Abort building ZFS on a 32-bit kernel?"
-msgstr "中断在32位内核上编译?"
+msgstr "Het bouwen van ZFS met een 36-bits kernel afbreken?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../zfs-dkms.templates:1001
 msgid "You are attempting to build ZFS against a 32-bit running kernel."
-msgstr "您正试图在32位内核上编译ZFS支持。"
+msgstr "U probeert ZFS te bouwen terwijl er een 32-bits kernel actief is."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -40,15 +42,18 @@ msgid ""
 "strongly advised to use a 64-bit kernel; if you do decide to proceed with "
 "using ZFS on this kernel then keep in mind that it is at your own risk."
 msgstr ""
-"尽管在32位系统上可能编译成功,这样做是不受支持的,并可能造成导致数据损坏的不"
-"稳定情况。我们强烈建议您使用64位内核,如果您决定继续,请牢记您将自己承担风"
-"险。"
+"Hoewel dit niet onmogelijk is, wordt zoiets in een 32-bits omgeving niet "
+"ondersteund en is het waarschijnlijk dat dit instabiliteit veroorzaakt met "
+"mogelijk gegevensverlies tot gevolg. U wordt stellig aangeraden een 64-bits "
+"kernel te gebruiken. Indien u toch beslist om voort te gaan met het "
+"gebruiken van ZFS in combinatie met deze kernel, besef dan goed dat u dit op "
+"eigen risico doet."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../zfs-dkms.templates:2001
 msgid "Abort building ZFS on an unknown kernel?"
-msgstr "中断在未知内核上编译?"
+msgstr "Het bouwen van ZFS met een onbekende kernel afbreken?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -58,14 +63,16 @@ msgid ""
 "identified as 32-bit or 64-bit. If you are not completely sure that the "
 "running kernel is a 64-bit one, you should probably stop the build."
 msgstr ""
-"无法确定您即将编译ZFS支持的内核是32位或64位。如果您不能确定当前运行的内核是64"
-"位的,那么建议您停止编译。"
+"U probeert ZFS te bouwen terwijl er een kernel actief is waarvan niet "
+"uitgemaakt kan worden of gaat om een 32-bits of een 64-bits exemplaar. "
+"Indien u niet volledig zeker bent dat de actieve kernel een 64-bits "
+"exemplaar is, doet u er best aan te stoppen."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../zfs-dkms.templates:3001
 msgid "Licenses of ZFS and Linux are incompatible"
-msgstr "ZFS和Linux的许可证不相容"
+msgstr "De licenties van ZFS en Linux zijn niet compatibel"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -78,8 +85,13 @@ msgid ""
 "prevents using pieces of code exclusively available under one license with "
 "pieces of code exclusively available under the other in the same binary."
 msgstr ""
-"ZFS的许可证是CDDL,Linux内核的许可证是GPL-2。两者皆为自由/开源软件许可证,"
-"然而它们的限制性也都较强,将两部分各自独立许可的代码合并使用将导致问题。"
+"ZFS gebruikt als licentie de Common Development and Distribution License "
+"(CDDL) en de Linux kernel gebruikt de GNU General Public License Version 2 "
+"(GPL-2) als licentie. Hoewel beide vrije open source-licenties zijn, zijn ze "
+"allebei restrictief. De combinatie van beide geeft problemen, omdat belet "
+"wordt dat codefragmenten die exclusief onder de ene licentie beschikbaar "
+"zijn, binnen eenzelfde binair bestand gecombineerd worden met codefragmenten "
+"die beschikbaar zijn onder de andere licentie."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -90,6 +102,8 @@ msgid ""
 "the binaries in the same media (disk images, virtual appliances, etc) may "
 "lead to infringing."
 msgstr ""
-"您将以DKMS方式编译ZFS,以使其不与Linux内核被编译成为一个单独的二进制文件。"
-"在单一介质(如磁盘镜像、虚拟机模板等)上同时发ZFS和Linux内核的二进制文件将造"
-"成侵权。"
+"U gaat ZFS bouwen met behulp van DKMS en op die manier zullen ze niet als "
+"één monolithisch binair bestand gebouwd worden. U dient er zich bewust van "
+"te zijn dat het verdelen van de beide binaire bestanden binnenin hetzelfde "
+"medium (een schijf-image, een virtuele machine, enz.) aanleiding kan geven "
+"tot een inbreuk."

-- 
OpenZFS on LinuxMore information about the Pkg-zfsonlinux-devel mailing list