<html>

        <head>
                <meta charset="UTF-8">
        </head>

        <body style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Verdana, Sans-serif;
background-color: rgb(255, 255, 255);"    >
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Comfortaa&subset=latin,cyrillic"
/><!-- header --><!-- header --><!-- content -->
<div style="padding: 20px; text-align: justify; color: #333333;">
<p align="justify"></p>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" style="width: 800px;">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><a name="OLE_LINK1"></a><a name="_GoBack"></a><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK1;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK1;"><span style="line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 12pt;"><font color="#000000"><a
name="OLE_LINK1"></a><a name="_GoBack"></a></font></span></span></span>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><a
name="OLE_LINK3"></a><span style="font-family: Verdana, sans-serif;
font-size: 10pt;">Уважаеми дами и господа,<br
/></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">С настъпването на
новата година, идват и нови възможности
за бизнес финансиране.
Програма</span></span></span><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span
style="line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;"> „<b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">Насърчаване на
предприемачеството</b>” ще
осигурява</span></span></span><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span
style="line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-language: FA;"> <b style="mso-bidi-font-weight:
normal;">безвъзмездна финансова подкрепа
за</b></span></span></span><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><b><span style="line-height: 150%;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;"> нови
предприятия с предприемачески характер.
</span></b></span></span><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span style="line-height: 150%;
font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-font-weight:
bold;">Допустимите разходи включват
<b>трудови възнаграждения, оборудване,
наем </b>и др. ресурсна обезпеченост.<br
/></span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color:
black; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;">Вероятно първо ще ни попитате
следното, затова
отговаряме:</span></i></b></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color:
#2e74b5; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191;">- Какво е
финансирането по тази
програма?</span></i></b></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><b><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">- Безвъзмездното
финансиране </span></b></span></span><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span style="color:
black; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-font-weight: bold;">е <b>80%</b> от цялостната
стойност на конкретен проект, започва от
<b>50 000</b> <b>лева</b> и достига до <b>200 000</b>
<b>лева</b>.</span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color:
#2e74b5; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191;">- Допустим
кандидат ли съм по тази
програма?</span></i></b></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><b><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">- Можете да
кандидатствате по
програмата</span></b></span></span><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span style="color:
black; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-font-weight: bold;">, ако:</span></span></span></p>
<ul style="list-style-type: disc; direction: ltr;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li style="color: black; font-style: normal; font-weight: normal;">
<p style="text-align: justify; color: #000000; line-height: 150%;
font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom:
6pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level2 lfo1;"><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-font-weight:
bold;">сте микро, малко или средно
предприятие, регистрирано след 31.12.2016 г. и
50% от предприятието се притежават от едно
физическо лице-предприемач, което няма
участие в други юридически лица
и</span></span></span></p>
</li>
<li style="color: black; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; font-style: normal; font-weight: normal;">
<p style="text-align: justify; color: #000000; line-height: 150%;
font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 11pt; font-style: normal;
font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 6pt; mso-add-space:
auto; mso-list: l0 level2 lfo1;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span style="color:
black; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-font-weight: bold;">извършвате или
планирате да започнете дейност в области
като информационни технологии,
производство, издателска дейност, радио
и телевизия, архитектура и
фотография.</span></span></span></p>
</li>
</ul>
</ul>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color:
#2e74b5; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191;">- Какво би
увеличило шансовете ми за
успех?</span></i></b></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><b><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">- Допълнителни
точки при оценката</span></b></span></span><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-font-weight: bold;"> се
дават на:</span></span></span></p>
<ul style="list-style-type: disc; direction: ltr;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li style="color: black; font-style: normal; font-weight: normal;">
<p style="text-align: justify; color: #000000; line-height: 150%;
font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom:
6pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level2 lfo1;"><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-font-weight:
bold;">проекти на жени предприемачи със
завършена
образователно-квалификационна степен
„Бакалавър“ в сферата на
проекта;</span></span></span></p>
</li>
<li style="color: black; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; font-style: normal; font-weight: normal;">
<p style="text-align: justify; color: #000000; line-height: 150%;
font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 11pt; font-style: normal;
font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 6pt; mso-add-space:
auto; mso-list: l0 level2 lfo1;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span style="color:
black; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-font-weight: bold;">проекти на лица до 29 г.
(ненавършени) и на лица над 50 г.
(навършени);</span></span></span></p>
</li>
<li style="color: black; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; font-style: normal; font-weight: normal;">
<p style="text-align: justify; color: #000000; line-height: 150%;
font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 11pt; font-style: normal;
font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 6pt; mso-add-space:
auto; mso-list: l0 level2 lfo1;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span style="color:
black; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-font-weight: bold;">проекти със социален
и екологичен ефект от реализацията на
предприемаческата идея.</span></span></span></p>
</li>
</ul>
</ul>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color:
#2e74b5; line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191;">- Как мога да
открия допълнителна информация и да се
свържа с вас?</span></i></b></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span><span style="background: white; color: black;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">-
Към</span></span></span></span><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span><span
style="background: white; color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;"> </span></span></span></span><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span><span
style="background: white; color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;">настоящо</span></span></span></span><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="background: white; color: black; line-height:
150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">то
писмо прилагаме<span> </span></span></span></span><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/link.php?M=13852524&N=833&L=512&F=H"><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="background: white;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;"><font color="#0563c1">подробно резюме на
програмата, което е достъпно и на нашия
сайт</font></span></b></span></span></a><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="background: white;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;">.<span><span style="color: black;"> </span></span><span
style="color: black;">В него ще откриете пълна
информация за допустимостта на
кандидатите</span></span></b></span></span><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="background: white; color: black; line-height:
150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;"> и други
важни аспекти на
схемата.<span> </span>Можете да свалите
</span></span></span><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/link.php?M=13852524&N=833&L=511&F=H"><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="background: white; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;"><font
color="#0563c1">резюмето и
в .pdf файл</font></span></span></span></a><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="background: white; color: black; line-height:
150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt;">.</span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="background: white; color: black; line-height:
150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">Ще се
радваме да се срещнем лично и да
коментираме възможностите, които
проектните инициативи
позволяват.</span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;"><br />Бъдете активни
и финансирайте идеите си!</span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;">Очакваме да се
свържете с нас.</span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 150%;"><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family: Arial;">С
уважение,</span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;"><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><b
style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: black;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt;
mso-bidi-font-family: Arial;">Виктория
Цурова</span></b></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;"><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family:
Arial;">Телефон: 0882 47 15 15</span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;"><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family:
Arial;">E-mail: </span></span></span><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark: OLE_LINK3;"><span
style="line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size:
10pt; mso-bidi-font-family: Arial;"><font color="#0563c1"><a
href="mailto:tsurova@zandg-consultants.eu">tsurova@zandg-consultants.eu</a></font></span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%;"><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/link.php?M=13852524&N=833&L=7&F=H"><span
style="mso-bookmark: OLE_LINK2;"><span style="mso-bookmark:
OLE_LINK3;"><span style="line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family:
Arial;"><font
color="#0563c1">www.zandg-consultants.eu</font></span></span></span></a></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><font face="Times New Roman" size="3"><br /><br /><br /></font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height:
150%;"><font size="1"><span lang="EN-US" style="color: black; line-height:
150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language: EN-US;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Съгласно закона за електронна
търговия Чл. 6, ал. 1 Ви уведомяваме, че е
възможно това да е непоискано търговско
съобщение. То е еднократно изпратено
писмо до Вашия e-mail адрес, който е взет от
публичното пространство. Извиняваме се,
ако по някаква причина сме Ви притеснили
с нашето предложение.</span><span lang="EN-US"
style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;"> </span><span lang="EN-US" style="color: black;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language:
EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">Ако не желаете да получавате
съобщения от "<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/link.php?M=13852524&N=833&L=501&F=H"><font
color="#0000ff">Консултантска къща Зарев,
Георгиев и партньори</font></a></b>", моля
натиснете <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u><a
href="http://stats-mails.eu/tems103/unsubscribe.php?M=13852524&C=201160e8e76b8a44075f4330ba4a1173&L=365&N=833">ОТПИСВАНЕ</a></u></b> </span><span
style="color: black; line-height: 150%; font-family:
'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: BG;">з</span><span lang="EN-US" style="color: black;
line-height: 150%; font-family: 'Verdana','sans-serif'; mso-ansi-language:
EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
BG;">а да се откажете да получавате нашите
бюлетини!</span></font></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<img
src="http://stats-mails.eu/tems103/open.php?M=13852524&L=365&N=833&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>

</html>