[sane-devel] (no subject)

Thiago Milczarek Sayão thiago.sayao at gmail.com
Tue Feb 16 20:20:40 GMT 2021


I am very sorry, but had to do it. It's a thank you from disney Olaf.

 `` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ``
 `` `` .`` `` ``` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ``
 `` ``zW;` .*nWz` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` `
`` `.nx; :zWMMn#:` `` ` `` `
`` ```````````````````````````````````````````````````````````````````````.xn.:nWMz;`
``````````````````
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ``
 ``zMinWM+.`` `` `` `` `` `` `
`` `` `` `` `` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` `
`` *WMWWz. ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` `
``,MMMx;` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ``*``` ``
 zMW#` `` `` `` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` ` `` `` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `` ``*M,` ``
,WM,`` `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `xx``
`#M#` `` ` `` ` `` ` `` `
`` ``` `` ``` `` ``` `` ``` `` ``` `` ``` `` ``` `` ``` `` ``` :MM*``
.MW:`` ` ,*+#+*:``` `` `` ` ```
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` iWx
``iMx` `` ixWMMMMMWM#;` `` `` `` `
`` `` `` `` `` `` `` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` ``zW,
nM* ` .nWMx+i;i+nMMWz`` ` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` ``:M*
.WW. `:MMx:`` `` .*xi`` ` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ``
`W#`iMn``:MM+``` `` `` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ``
`xn`zMi`:MMi `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` ``
nx`MM,zMM: `` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` ``` `` ``` `` `` `` ``` `` `` `` ``` `` ``` `` ``` ``
zM:Wz#MM:`;*+` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ``
`zW#M+WM*#MWW#`` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` `` `` `` `` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` ``
#WMMxWMWM+,.` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` ``
:+z####MWWWMMMM: `` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` `` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ;zi.
`,*xWWx, `` `` `` `` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` `` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `` ``#*
,z+` `` `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` `,z, `iznxn#i,
 :z. `` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` `` `` ``` `` `` `` `` `` `` `` ``` `` i#` .#@########W.
 .z. `` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `** ;W##########n
  .z` `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ` `` ` ``+i ;z+*i;;;*#x@@.
  ;i`` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `+;    `,,`  `:
 `ni z`` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` `` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `` ``*i   `;i+zM at z`
 ###:+. `` `` `` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ```,;,``;*   ,*`  :Wn
`n##M;; `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` `.##*;*#zn   ,i    .W:
 z##+i` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `i#.   `i+  *  `,`  i+
 `M#M;` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `;+     `; :. ,W#@; `+
,#M at M; ,@#, `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ``.z      ` i  x###W  ii:
.##i ##.` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` ``#.   ,:`   i  W####` z.
 +W`.@`` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` `` `` ` `` `` `` `` `` `#  :+n;i;   i  z###x .+,nn,
 M, # `` `` `` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` ` `` `` `` `` `` i:  ;, z`    :. `zWn.
*;W##@, +, # `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `#` ,` M`    *
,;i##### i` #`` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` `` `` `` `` `` `` ` `z   `@`    .i
:nn#x#### i #`` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` ```#   , at .
`ii::i##**#ix#W. `i # `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ,*   iW;      `z#+*+***#:`
`*` #`` `` `` ` `` ` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` ;;   +x*
*#***#nzznnziii`  #`` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` ``i,   znn     .n**+n#****+ni
   z `` `` `` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` ` `` `` `` `` ``+.   xnM`     ++**z+******+#
  `# `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` #`   MnM;
#+**n*****++*n` .,ii`` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` `` `` `` `` `` `` ` #   .Mnnn
.n++z****nnnnx;   .i` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` ``#   ,MnnM,
.z#z***z#***++    i`` `` `` `` `` `` `` `
`` `` .;*+```+.` ``` `` `` `` `` #   ;Mnnnn
`*x+**n*****# `i#: `; ` `` ` `` ` `` `
`` ` :WWW;`,WW: ` `` ` `` ` #   *xnnnM;
.#n+n*****z  ii` ;`` `` ` `` ` `` `
 `` ``xMM# +WW``` `` ` `` `` ``#   +xnnnnM.
.+x#****z  `+  .: `` `` `` `` `` `` `
 ```:`iWMM xMn ` `` `` `` `` ``#   #nnnnnxn`
`;#nz+z  z  i `` `` `` `` `` `` `
`` #W*`WMW:WW#` ` `` ` `` ` `+   znnnnnnx#
`,i,  #  i` `` ` `` ` `` `
`` .MWWz#WWMWW;` `` `` `` `` ` .+   nnnnnnnnM#
  +`  i` `` ` `` ` `` `
 ```zWWWWM at WW. `` `` `` `` `` `.+   nnnnnnnnnM#
  +` .; `` `` `` `` `` `` `
`` `` iWMWMWMW`` ``` `` ``` `` ```.*   xnnnnnnnnnnz`
  #  ;.` `` ` `` ` `` `
`` ` ,MWMMMM;; ` `` ` `` ` .*   xnnnnnnnnM:.z:
  #  * ` `` ` `` ` `` `
 `` `` `nWMMMMM, `` ` `` ` `,*   xnnnnnnnnM` *#.
  ;; `i` `` ,*.`` `` `` `` `
 `` `` `xMMWMM:` `` `` `` `` `,*   xnnnnnnnnx  .#+`
 .z  *`` `` +WW#` `` `` `` `
`` `` `` :WMMWi ` `` ` `` ` .*   xnnnnnnnnz   ,##:
 :z` ,i ` ``xMW* `` ` `` `
`` `` `` `WMWz` `` `` ` `` ` .+   xnnnnnnnn#
`i##*:,..:*z*  `+` ` `,WMW. ,z` ` `` `
 `` `` ` nMW, `` `` `` `` `` `.+   nnnnnnnnnn
;WMMMWn`  *. `` `` +MMn`+WW;` `` `` `
`` ``` `` iWW+` ``` ````````` ````+   nnnnnnnnnxz`     nnnnxz
  *,` `` `xMWzMWMW+`` ``````
`` `` `` `MMW#` ` `` ` `` ` `#   znnnnnnnnnxM+`    *xnnx#
  *, `` ` ,WMWWMWM* ` `` `
 `` `` `` iWMWn` `` `` `` `` ``#   #nnnnnnnnnnnxMz*,` ;Mnnx#
 +,`` `+MW.+WMMWWW+**. `` `` `
 `` `` ` `xMMW* `` `` `` `` ``#   *xnnnnnnnnnnnnnxMMxMMnnM+
`+. `` `iWW*MMMMMMMWWW; `` `` `
`` ` `` ` ,WMMW. `` ` `` ` #   ixnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnM+
`+` ` `` `WMMWMMMWWMxMW,` `` `
`` `` `` `` +WMM+ `` `` `` ` #   :Mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnx+
.+` ` `` zMWMMW#:` ````` `` `
 `` `` ` ```xMMM`` `` `` `` ``#   .Mnnnnnnnnnnnnnnnnnnx#  ,+
 `` `` ``#MMWz.` `` `` `` `` `
```````````````:WMWi` `````````````#    xnnnnnnnnnnnnnnnnnxn
:*```````````iWMM;```````````````````
`` ` `` ` ``#WMWW,` ` `` ` #`   ixnnnnnnnnnnnnnnnnM`  ;*
`` ` ``:WMW,`` ` `` ` `` `
 `` `` `` `` `MMMMz `` `` `` ``+.    xnnnnnnnnnnnnnnnM:  ii ``
 `` ``.+WMMWz` `` `` `` `` `` `
 `` `` ` `` `*WMMW;`` `` `` ``*,    .Mnnnnnnnnnnnnnx#  ii` ``
 ``.#MWWMWz,` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `iz#WMMMx` ` `` ` i:    ,xxnnnnnnnnnnnM` i; `
```#WMMWW#.` `` ` `` ` `` `
`` `` `` `` `*WWWMWWW+ ` `` ` :i     `#Mnnnnnnnnnx# ii` `
`;MWMWM+. ` `` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` :+nWMMMW; `` `` ``.+      ,zMxnnnnnxM. ;i ``
`.#WMWM*` `` `` `` `` `` `` `` `
```` ``````````````.#WMMM.`````` ```z       `;#nxxn*` :*`````
;MWWM*:;````` `````` ``` ````` `` `
`` `` `` ` `` ` ,xWMx` `` ` `ii           .# ``
`zWMW at MWWM `` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` `` `` `` `` `zWMn` `` ``.zz,          `z```
iMWMMWWWWxz` `` `` `` `` `` `` `` `
 `` `` ` `` `` `` `#WWz `` `.z.`z,         #.
``,nWMMWx+:.` `` `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` `zWW#` ``z. `#*        i; `:zWWWW#.
`` ` `` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` `` `` `` `` `xMW# `z.   :zi`      ix:+xWMMW#.`
`` ` `` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` .MMWz`+:    ;z#;.   .iz;.MWMMWM,`` ``
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `;WMWn*      `:+######+,  `xWWn` `` ``
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` #WWx              .Wz``` `
`` ` `` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` ```xW,      .#MWM+`     ;*` `` ``
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` :z      ;@#####W:     z` `` ``
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `+.      ,@#######@.    ;;`` `
`` ` `` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` `` `` ` `` ` `#      z##########    `+`` `
`` ` `` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` ``i:      W#########W
x########+i, `` `` `` `` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` ``z       W#########@     #
`:*z#:` `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `#       n#########M    `#
  `iz; ` `` ` `` ` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `:i       ;#########*    ;;
    iz. `` `` `` `` `` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `i:       z#######x`    z
    `z:`` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` *,        *@###@z`    +:
     #: `` ` `` ` `` `
`` `` `` `` `` ` `` ` *,        `;i;.     ;*
      #,`` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `i:               i+
      `z` `` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `,*              **
      :* `` `` `` `` `` `
`` `` `` `` `` ` `` ` z             `#;
       z. ` `` ` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` ``+.            :z.
       :*`` `` `` `` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` ``.#           `#+`
       z`` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `ii          iz,
       +. ` `` ` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` ``+i         ;z;
       :; ` .i+#+;` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` `i#`       ;zi  `,.`
       `#`iz+:. `;z. `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` ``.#+.    .+z;  :x###@n,
        xz:    `z` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` ,Mz*,`.:+z+.  +#######@i
        #     *:` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `*: ,*#+;.   i##########:
        #     ,* `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` `z       W##########M
        #     `# `` `
`` `` `` `` `` ` `` ` `` `,*       :############.
        #      z` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` `*,       ;############:
        #      #` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` #       ,############.
        #      # `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` ```#        W##########M
;zMMni       #      # `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ,+        ;##########;
.x######M.      #      #` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` ` :;        *########*
.W########M`     `#      # `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` ``;:         :n@##@n,
x##########*     :;      # `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` *,          `,,`
,###########x     +`      z` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` *,
*###########M     z      .+` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` ``i:
+###########n    :i      i: `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` ``;;
;###########i    z+`     z` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ,*
`W#########M`    .+:z;    ,+`` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` ```#
;########W.    #. `*z,   z. ` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` z
:W#####z`    :* ```+zi.`:z:` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` `+,
:**;.     `z``` ` `;+#i. `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` `,*
     #, `` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` `z
     ii`` `` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `i:
    :+ `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `z
    :#`` `` ` `` ` `` `
 ``` `` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``:*
   :#`` ``` `` ``` `` ``` `` `
 `` `` ` `` ` `` `` `` `` `` #,
   i+ `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` ``z`
  +*`` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` ``,#
 `z; `` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` ` `` `` `` `` `` `;*
 ,z.`` `` `` `` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ``*i
*+` `` `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` `**
.z; ` `` ` `` ` `` ` `` `
```` ````````````````````````````````````i#`
i#.`````````````````````````````````
 `` `` ` `` ` `` `` `` `` `` `` ``,z,           ,z;`
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` `` `` ` `` ` `` ` `` ` ``#+`         ,#+.
`` ` `` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` ```nz+.      `iz+` `
`` ` `` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `` `` +. ,+z*:`  .:*z#;#.`` ``
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `#   .i+####+i,  .#`` ``
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `:i          #. `
`` ` `` ` `` ` `` ` `` `
````````````````````````````````````````` `i:
,+`````````` ```````````````````````````
 `` `` ` `` ` `` `` `` `` `` `` `` i:          z` ``
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `;:          # `
`` ` `` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `:i          # `
`` ` `` ` `` ` `` ` `` `
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `z          `#` ``
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `
 `` `` `` `` ` `` ` `` ` `` `` `` ;#.        :z.` ``
 `` `` `` `` `` `` `` `` ``
`` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` .##i,     `:+z*` `
`` ` `` ` `` ` `` ` `` `
`` `` `` ``` `` ``` `` ``` `` ``` `` ``` `` ```:*#########+;. `` ```
`` ``` ` `` `` `` `` `` `  `
 `` `` ` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` ``
 `` `` `` `` `` `` `` `` `` `
`` `` `` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` ` `` `
`` ` `` ` `` ` `` ` `` `


Em ter., 16 de fev. de 2021 às 09:29, Olaf Meeuwissen <
paddy-hack at member.fsf.org> escreveu:

> Hi all,
>
> After two decades on the mailing list and 5 years, 5 months and 5 days
> as your self-appointed SANE Project Janitor I'm saying the SANE Project
> farewell.
>
> Both Povilas Kanapickas (@povilas) and Ralph Little (@skelband) have
> indicated that they are willing to pick up janitorial duties. I have
> bumped their GitLab privileges so they can get that work done. How and
> what they are going to do is up to them.
>
> I'll leave it to them to inform you about their plans for the future.
>
> It has been a (mostly) fun ride.
>
> Thanks for all the discussions, criticism, suggestions, bug reports,
> issues and, merge requests, but most of all the thank-yous.
>
> If there are any questions about how sane-project things on GitLab work
> or why certain autotools things are the way they are, just Cc: me on
> mail to this list or @-mention me in a GitLab issue or merge request.
> I'll try to get back on these in a timely fashion but make no promises.
>
> I have removed myself as a sane-project member on GitLab already and
> this will be my last post to the list as a list member.
>
> Sayonara,
> --
> Olaf Meeuwissen, LPIC-2      FSF Associate Member since 2004-01-27
> GnuPG key: F84A2DD9/B3C0 2F47 EA19 64F4 9F13 F43E B8A4 A88A F84A 2DD9
> Support Free Software            https://my.fsf.org/donate
> Join the Free Software Foundation       https://my.fsf.org/join
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://alioth-lists.debian.net/pipermail/sane-devel/attachments/20210216/4ea46b7f/attachment-0001.html>


More information about the sane-devel mailing list