[Pkg-samba-maint] r1135 - in trunk: . po

Steve Langasek vorlon at costa.debian.org
Tue Aug 15 08:34:10 UTC 2006


Author: vorlon
Date: 2006-08-15 08:34:09 +0000 (Tue, 15 Aug 2006)
New Revision: 1135

Modified:
   trunk/changelog
   trunk/po/vi.po
Log:
updated Vietnamese debconf translation, closes #383126

Modified: trunk/changelog
===================================================================
--- trunk/changelog	2006-08-15 08:31:11 UTC (rev 1134)
+++ trunk/changelog	2006-08-15 08:34:09 UTC (rev 1135)
@@ -10,6 +10,7 @@
   * Added Tagalog. Closes: #383039.
   * Updated Khmer.
   * Updated Dzongkha. Closes: #383125.
+  * Updated Vietnamese. Closes: #383126.
 
  -- Steve Langasek <vorlon at debian.org>  Tue, 15 Aug 2006 01:21:09 -0700
 

Modified: trunk/po/vi.po
===================================================================
--- trunk/po/vi.po	2006-08-15 08:31:11 UTC (rev 1134)
+++ trunk/po/vi.po	2006-08-15 08:34:09 UTC (rev 1135)
@@ -7,13 +7,13 @@
 "Project-Id-Version: samba 3.0.23rc1-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: peloy at debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2006-08-13 12:55-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-08-05 22:20+0930\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-08-15 14:54+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN at googlegroups.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
 
 #. Type: boolean
@@ -90,15 +90,14 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:3001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
 "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain name "
 "used with the security=domain setting."
 msgstr ""
 "Hãy xác định nhóm làm việc nơi có vẻ nằm trình phục vụ này, khi ứng dụng "
-"khách yêu cầu. Hãy ghi chú rằng tham số này cũng điều khiển tên Miền được "
-"dùng với thiết lập « security=domain » (bảo mật = miền)."
+"khách yêu cầu. Ghi chú rằng tham số này cũng điều khiển tên miền được dùng "
+"với thiết lập « security=domain » (bảo mật=miền)."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -109,15 +108,14 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-#, fuzzy
 msgid ""
 "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
 "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
 "parameter in your Windows registry."
 msgstr ""
-"Phần lớn ứng dụng khách Windows liên lạc với trình phục vụ SMB bằng mật khẩu "
-"đã mật mã. Nếu bạn có muốn sử dụng mật khẩu « chữ rõ » (chữ thô, không có "
-"mật mã), bạn sẽ cần phải thay đổi một tham số trong sổ đăng ký (registry) "
+"Mọi ứng dụng khách Windows gần đây liên lạc với trình phục vụ SMB bằng mật "
+"khẩu đã mật mã. Nếu bạn có muốn sử dụng mật khẩu « chữ rõ » (chữ thô, không "
+"có mật mã), bạn sẽ cần phải thay đổi một tham số trong sổ đăng ký (registry) "
 "Windows của mình."
 
 #. Type: boolean
@@ -225,4 +223,3 @@
 "Hãy xác nhận nếu bạn muốn tập tin mật khẩu <smbpasswd> tồn tại được nâng cấp "
 "tự động sang </var/lib/samba/passdb.tdb>. Đừng bật tùy chọn này nếu bạn định "
 "sử dụng một hậu phương PBD khác (v.d. LDAP) thay thế."
-
More information about the Pkg-samba-maint mailing list