[Pkg-samba-maint] r1298 - in trunk/samba/debian: . po

Christian Perrier bubulle at alioth.debian.org
Wed Mar 14 22:46:02 UTC 2007


Author: bubulle
Date: 2007-03-14 21:46:01 +0000 (Wed, 14 Mar 2007)
New Revision: 1298

Modified:
  trunk/samba/debian/changelog
  trunk/samba/debian/po/ne.po
Log:
Nepali translation update


Modified: trunk/samba/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/samba/debian/changelog	2007-03-14 00:33:03 UTC (rev 1297)
+++ trunk/samba/debian/changelog	2007-03-14 21:46:01 UTC (rev 1298)
@@ -1,3 +1,10 @@
+samba (3.0.24-5) UNRELEASED; urgency=low
+
+ [ Debconf translations ]
+ * Nepali
+
+ -- Christian Perrier <bubulle at debian.org> Wed, 14 Mar 2007 22:45:25 +0100
+
 samba (3.0.24-4) unstable; urgency=medium
 
  [ Steve Langasek ]

Modified: trunk/samba/debian/po/ne.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/ne.po	2007-03-14 00:33:03 UTC (rev 1297)
+++ trunk/samba/debian/po/ne.po	2007-03-14 21:46:01 UTC (rev 1298)
@@ -1,4 +1,4 @@
-# translation of samba_po.po to Nepali
+# translation of ne.po to Nepali
 #
 #  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
 #  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
@@ -12,19 +12,20 @@
 #
 # Shiva Prasad Pokharel <pokharelshiva at hotmail.com>, 2006.
 # Nabin Gautam <nabin at mpp.org.np>, 2006.
+# Shiva Pokharel <shiva at mpp.org.np>, 2007.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: samba_po\n"
+"Project-Id-Version: ne\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: pkg-samba-maint at lists.alioth.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-03-12 03:35-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-10-26 17:21+0545\n"
-"Last-Translator: Shiva Prasad Pokharel <pokharelshiva at hotmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-03-14 05:36+0545\n"
+"Last-Translator: Shiva Pokharel <shiva at mpp.org.np>\n"
 "Language-Team: Nepali <info at mpp.org.np>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2;plural=(n!=1)\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; nplural(n!=1)\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -51,8 +52,7 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
-msgid ""
-"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
+msgid "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
 msgstr "यो विशेषताको फाइदा लिन dhcp3-क्लाइन्ट प्याकेज स्थापना गरिएको हुन पर्छ ।"
 
 #. Type: boolean
@@ -140,7 +140,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
 msgid "Chaining passdb backends is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "passdb ब्याकेन्ड चेन गर्नेका लागि समर्थन छैन "
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -150,7 +150,7 @@
 "backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb.conf "
 "file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. "
 "The new version of samba will not work until you correct this."
-msgstr ""
+msgstr "सँस्करण 3.0.23 सँग सुरु गर्दा साम्बाले \"passdb backend\" परामितिमा यो भन्दा बढि बहुविध ब्याकेन्ड समर्थन गर्दैन । सायद तपाईँको smb.conf फाइलमा ब्याकेन्डहरूको सूची भएको एउटा passdb ब्याकेन्ड भएको हुनुपर्दछ । तपाईँले यसलाई नसच्याउनु भएसम्म साम्बाको नयाँ संस्करणले काम गर्दैन ।"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -248,3 +248,4 @@
 "कृपया तपाइँले स्वचालित रुपले /var/lib/samba/passdb.tdb मा सर्ने अवस्थित smbpasswd "
 "फाइल चाहनुहुन्छ भने यकीन गर्नुहोस् । यदि तपाईँ साटोमा अर्को pdb backend (जस्तै: LDAP) "
 "प्रयोग गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने यो विकल्प नरोज्नुहोस् ।"
+
More information about the Pkg-samba-maint mailing list