[Pkg-samba-maint] r1300 - trunk/samba/debian/po

Steve Langasek vorlon at alioth.debian.org
Thu Mar 15 08:13:12 UTC 2007


Author: vorlon
Date: 2007-03-15 07:13:12 +0000 (Thu, 15 Mar 2007)
New Revision: 1300

Modified:
   trunk/samba/debian/po/ne.po
Log:
normalizing po's

Modified: trunk/samba/debian/po/ne.po
===================================================================
--- trunk/samba/debian/po/ne.po	2007-03-15 07:12:26 UTC (rev 1299)
+++ trunk/samba/debian/po/ne.po	2007-03-15 07:13:12 UTC (rev 1300)
@@ -52,7 +52,8 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
-msgid "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
+msgid ""
+"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
 msgstr "यो विशेषताको फाइदा लिन dhcp3-क्लाइन्ट प्याकेज स्थापना गरिएको हुन पर्छ ।"
 
 #. Type: boolean
@@ -150,7 +151,11 @@
 "backends in the \"passdb backend\" parameter.  It appears that your smb.conf "
 "file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends.  "
 "The new version of samba will not work until you correct this."
-msgstr "सँस्करण 3.0.23 सँग सुरु गर्दा साम्बाले \"passdb backend\" परामितिमा यो भन्दा बढि बहुविध ब्याकेन्ड समर्थन गर्दैन । सायद तपाईँको smb.conf फाइलमा ब्याकेन्डहरूको सूची भएको एउटा  passdb ब्याकेन्ड भएको हुनुपर्दछ । तपाईँले यसलाई नसच्याउनु भएसम्म साम्बाको नयाँ संस्करणले काम गर्दैन ।"
+msgstr ""
+"सँस्करण 3.0.23 सँग सुरु गर्दा साम्बाले \"passdb backend\" परामितिमा यो भन्दा बढि "
+"बहुविध ब्याकेन्ड समर्थन गर्दैन । सायद तपाईँको smb.conf फाइलमा ब्याकेन्डहरूको सूची भएको "
+"एउटा  passdb ब्याकेन्ड भएको हुनुपर्दछ । तपाईँले यसलाई नसच्याउनु भएसम्म साम्बाको नयाँ "
+"संस्करणले काम गर्दैन ।"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -248,4 +253,3 @@
 "कृपया तपाइँले स्वचालित रुपले /var/lib/samba/passdb.tdb मा सर्ने अवस्थित smbpasswd "
 "फाइल चाहनुहुन्छ भने यकीन गर्नुहोस् ।  यदि तपाईँ साटोमा अर्को pdb backend (जस्तै: LDAP) "
 "प्रयोग गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने यो विकल्प नरोज्नुहोस् ।"
-
More information about the Pkg-samba-maint mailing list