[Aptitude-devel] r3156 - in trunk/aptitude: . po

Christian Perrier bubulle at costa.debian.org
Mon Jul 18 15:58:13 UTC 2005


Author: bubulle
Date: Wed Apr 27 18:28:13 2005
New Revision: 3156

Added:
  trunk/aptitude/po/vi.po
Modified:
  trunk/aptitude/ChangeLog
Log:
Added Vietnamese translation by Clytie Siddall


Modified: trunk/aptitude/ChangeLog
==============================================================================
--- trunk/aptitude/ChangeLog	(original)
+++ trunk/aptitude/ChangeLog	Wed Apr 27 18:28:13 2005
@@ -1,3 +1,7 @@
+2005-04-27 Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>
+
+	* Added Vietnamese translation.
+
 2005-04-24 Inaki Larranaga Murgotio <dooteo at euskalgnu.org>
 
 	* Complete Basque translation. Closes: #275704

Added: trunk/aptitude/po/vi.po
==============================================================================
--- (empty file)
+++ trunk/aptitude/po/vi.po	Wed Apr 27 18:28:13 2005
@@ -0,0 +1,3869 @@
+# Vietnamese translation for aptitude.
+# Copyright © 2005 Daniel Burrows <dburrows at debian.org>
+# This file is distributed under the same license as the aptitude package.
+# Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>, 2005..
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: aptitude\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: submit at bugs.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-03-28 10:53-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-27 15:54+0930\n"
+"Last-Translator: Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list at lists.sourceforge.net>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#:src/apt_options.cc:62
+msgid "Display some available commands at the top of the screen"
+msgstr "Hiển thị một số lệnh sẵn sàng tại đầu màn hình."
+
+#:src/apt_options.cc:64
+msgid "Hide the menubar when it is not being used"
+msgstr "Ẩn thanh trình đơn khi không dùng nó."
+
+#:src/apt_options.cc:66
+msgid "Use a minibuffer-style prompt when possible"
+msgstr "Dùng dấu nhắc kiểu đệm tí tị khi có thể"
+
+#:src/apt_options.cc:68
+msgid "Show partial search results (incremental search)"
+msgstr "Hiển thị phần kết thúc tìm kiếm (tìm kiếm dần)."
+
+#:src/apt_options.cc:70
+msgid "Closing the last view exits the program"
+msgstr "Khi đóng khung xem cuối cùng thì thoát khỏi chương trình."
+
+#:src/apt_options.cc:72
+msgid "Prompt for confirmation at exit"
+msgstr "Nhắc với xác nhận khi thoát."
+
+#:src/apt_options.cc:74
+msgid "Pause after downloading files"
+msgstr "Tạm dùng sau khi tải về tập tin."
+
+#:src/apt_options.cc:76
+msgid "Use a 'status-line' download indicator for all downloads"
+msgstr "Dùng bộ chỉ báo tải về «dòng trạng thái» mọi khi tải về."
+
+#:src/apt_options.cc:78
+msgid "Display the extended description area by default"
+msgstr "Hiển thị vùng mô tả kéo dài theo mặc định."
+
+#:src/apt_options.cc:80
+msgid "Advance to the next item after changing the state of a package"
+msgstr "Tiếp đến mục kế sau khi thay đổi trạng thái gói tin."
+
+#:src/apt_options.cc:82
+msgid "Automatically show why packages are broken"
+msgstr "Tự động hiển thị lý do gói tin bị ngắt."
+
+#:src/apt_options.cc:84
+msgid "The default grouping method for package views"
+msgstr "Phương pháp xếp nhóm mặc định cho khung xem gói tin."
+
+#:src/apt_options.cc:86
+msgid "The default display-limit for package views"
+msgstr "Giới hạn hiển thị mặc định cho khung xem gói tin."
+
+#:src/apt_options.cc:88
+msgid "The display format for package views"
+msgstr "Khuôn dạng hiển thị cho khung xem gói tin."
+
+#:src/apt_options.cc:91
+msgid "The display format for the status line"
+msgstr "Khuôn dạng hiển thị cho dòng trạng thái."
+
+#:src/apt_options.cc:94
+msgid "The display format for the header line"
+msgstr "Khuôn dạng hiển thị cho dòng đầu trang."
+
+#:src/apt_options.cc:103
+msgid "Automatically upgrade installed packages"
+msgstr "Tự động cập nhật các gói đã cài đặt."
+
+#:src/apt_options.cc:105
+msgid "Remove obsolete package files after downloading new package lists"
+msgstr "Loạị bỏ các tập tin gói cũ sau khi tải về danh sách gói mới."
+
+#:src/apt_options.cc:107
+msgid "URL to use to download changelogs"
+msgstr "Tải về các bản ghi thay đổi (ChangeLog) qua địa chỉ Mạng này."
+
+#:src/apt_options.cc:110
+msgid "Display a preview of what will be done before doing it"
+msgstr "Hiển thị khung xem việc trước khi làm việc ấy."
+
+#:src/apt_options.cc:113
+msgid ""
+"Forget which packages are \"new\" whenever the package lists are updated"
+msgstr "Quên gói nào là «mới» mỗi khi cập nhật danh sách gói tin."
+
+#:src/apt_options.cc:116
+msgid ""
+"Forget which packages are \"new\" whenever packages are installed or removed"
+msgstr "Quên gói nào là «mới» mỗi khi cài đặt hay loại bỏ gói tin."
+
+#:src/apt_options.cc:119
+msgid "Warn when attempting to perform a privileged action as a non-root user"
+msgstr "Cảnh báo khi cố thực hiện việc có quyền chủ khi không phải đăng nhập với quyền chủ."
+
+#:src/apt_options.cc:122
+msgid "File to log actions into"
+msgstr "Ghi các hành động vào tập tin này."
+
+#:src/apt_options.cc:129
+msgid "Automatically resolve dependencies of a package when it is selected"
+msgstr "Tự động quyết định gói đã chọn phụ thuộc vào gói khác nào."
+
+#:src/apt_options.cc:131
+msgid "Automatically fix broken packages before installing or removing"
+msgstr "Tự động sửa gói bị ngắt trước khi cào đặt hay loại bỏ nó."
+
+#:src/apt_options.cc:133
+msgid "Install Recommended packages automatically"
+msgstr "Tự động cài đặt các gói đã khuyến khích."
+
+#:src/apt_options.cc:135
+msgid "Remove unused packages automatically"
+msgstr "Tự động loại bỏ các gói không dùng."
+
+#:src/apt_options.cc:137
+msgid "Automatically remove unused packages matching this filter"
+msgstr "Tự động loại bỏ các gói không dùng mà khớp với bộ lọc này."
+
+#:src/apt_options.cc:185 src/mine/cmine.cc:247 src/mine/cmine.cc:320
+#:src/vscreen/vs_util.cc:53 src/vscreen/vs_util.cc:215
+msgid "Ok"
+msgstr "Được"
+
+#:src/apt_options.cc:186 src/download_list.cc:57 src/mine/cmine.cc:249
+#:src/mine/cmine.cc:322 src/vscreen/vs_util.cc:215
+msgid "Cancel"
+msgstr "Thôi"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:36
+#,c-format
+msgid ""
+"Note: \"%s\", providing the virtual package\n"
+"   \"%s\", is already installed.\n"
+msgstr ""
+"Ghi chú: \"%s\", nếu gói ảo\n"
+"   \"%s\", có phải được cài đặt rồi.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:43
+#,c-format
+msgid ""
+"Note: \"%s\", providing the virtual package\n"
+"   \"%s\", is already going to be installed.\n"
+msgstr "Ghi chú: \"%s\", nếu gói ảo\n"
+"   \"%s\", có phải sẽ được cài đặt.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:61
+#,c-format
+msgid ""
+"\"%s\" exists in the package database, but it is not a\n"
+"real package and no package provides it.\n"
+msgstr ""
+"\"%s\" có phải trong cơ sở dữ liệu gói tin, nhưng mà\n"
+"nó không phải là gói thật và không có ai bảo quản nó.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:67
+#,c-format
+msgid "\"%s\" is a virtual package provided by:\n"
+msgstr "\"%s\" là gói ảo được cung cấp bởi:\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:70
+#,c-format
+msgid "You must choose one to install.\n"
+msgstr "Bạn phải chọn một gói cần cài.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:75
+#,c-format
+msgid ""
+"Note: selecting \"%s\" instead of the\n"
+"   virtual package \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"Ghi chú: sẽ lựa chọn \"%s\" thay thế\n"
+"   gói ảo \"%s\"\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:92
+#,c-format
+msgid "%s is already installed at the requested version (%s)\n"
+msgstr "Đã cài đặt %s phiên bản (%s) như yêu cầu rồi.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:98
+#,c-format
+msgid "%s is not currently installed, so it will not be reinstalled.\n"
+msgstr "Chưa cài đặt %s nên sẽ không cài lại nó.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:105 src/cmdline/cmdline_action.cc:111
+#,c-format
+msgid "Package %s is not installed, so it will not be removed\n"
+msgstr "Chưa cài đặt gói %s nên sẽ không loại bỏ nó.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:123
+#,c-format
+msgid "Package %s is not installed, cannot forbid an upgrade\n"
+msgstr "Chưa cài đặt gói %s nên không thể cấm cập nhật.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:125
+#,c-format
+msgid "Package %s is not upgradable, cannot forbid an upgrade\n"
+msgstr "Không thể cập nhật gói %s nên không thể cấm cập nhật.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:213
+#,c-format
+msgid "Note: selecting the task \"%s: %s\" for installation\n"
+msgstr "Ghi chú: hiện thời lựa chọn gói \"%s: %s\" cần cài đặt.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:240
+#,c-format
+msgid "You can only specify a package version with an 'install' command.\n"
+msgstr "Bạn chỉ có thể ghi rõ phiên bản gói khi sử dụng lệnh 'install' (cài).\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:246
+#,c-format
+msgid "You can only specify a package archive with an 'install' command.\n"
+msgstr "Bạn chỉ có thể ghi rõ phiên bản kho gói khi sử dụng lệnh 'install' (cài).\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:280
+#,c-format
+msgid ""
+"Couldn't find package \"%s\", and more than 40\n"
+"packages contain \"%s\" in their name.\n"
+msgstr ""
+"Không tìm thấy gói \"%s\",\n"
+"và hơn 40 gói có tên chứa \"%s\".\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:283
+#,c-format
+msgid ""
+"Couldn't find package \"%s\". However, the following\n"
+"packages contain \"%s\" in their name:\n"
+msgstr ""
+"Không tìm thấy gói \"%s\".\n"
+"Tuy nhiên, những gói theo đây có tên chứa \"%s\":\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:307
+#,c-format
+msgid "Couldn't find any package whose name or description matched \"%s\"\n"
+msgstr "Không tìm thấy gói này có tên hay mô tả khớp với \"%s\".\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:309
+#,c-format
+msgid ""
+"Couldn't find any package matching \"%s\", and more than 40\n"
+"packages contain \"%s\" in their description.\n"
+msgstr ""
+"Không tìm thấy gói khớp với \"%s\",\n"
+"và hơn 40 gói có mô tả chứa \"%s\".\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_action.cc:312
+#,c-format
+msgid ""
+"Couldn't find any package matching \"%s\". However, the following\n"
+"packages contain \"%s\" in their description:\n"
+msgstr "Không tìm thấy gói khớp với \"%s\",\n"
+"Tuy nhiên, những gói theo đây có mô tả chứa \"%s\".\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_changelog.cc:28
+msgid "Can't execute sensible-pager, is this a working Debian system?"
+msgstr "Không thể thực hiện tiến trình sensible-pager: hệ thống này có kiểu Debian hoặt động phải không?"
+
+#:src/cmdline/cmdline_changelog.cc:71
+#,c-format
+msgid "%s is not an official Debian package, cannot display its changelog."
+msgstr "%s không phải là gói Debian chính thức nên không thể hiển thị bản ghi các thay đổi nó."
+
+#:src/cmdline/cmdline_changelog.cc:79
+#,c-format
+msgid "Couldn't find a changelog for %s"
+msgstr "Không tìm thấy bản ghi các thay đổi cho %s."
+
+#:src/cmdline/cmdline_clean.cc:52
+#,c-format
+# Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
+msgid "Del %s* %spartial/*\n"
+msgstr "Del %s* %spartial/*\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_do_action.cc:67
+#,c-format
+msgid "Invalid operation %s"
+msgstr "Thao tác không hợp lệ %s."
+
+#:src/cmdline/cmdline_do_action.cc:206 src/cmdline/cmdline_simulate.cc:30
+#:src/cmdline/cmdline_upgrade.cc:89
+#,c-format
+msgid "Abort.\n"
+msgstr "Hủy bỏ.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_download.cc:29
+#,c-format
+msgid "download: you must specify at least one package to download\n"
+msgstr "tải về: bạn phải ghi rõ ít nhất một gói cần tải về.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_download.cc:43 src/download.cc:344
+msgid "Couldn't read source list"
+msgstr "Không thể đọc danh sách nguồn."
+
+#:src/cmdline/cmdline_download.cc:64
+#,c-format
+msgid "Can't find a package named \"%s\""
+msgstr "Không tìm thấy gói có tên \"%s\"."
+
+#:src/cmdline/cmdline_download.cc:74
+#,c-format
+msgid ""
+"No downloadable files for %s version %s; perhaps it is a local or obsolete "
+"package?"
+msgstr "Không có tập tin có thể tải về cho trình %s phiên bản %s; có lẽ gói ấy là cục bộ hay cũ."
+
+#:src/cmdline/cmdline_forget_new.cc:43
+#,c-format
+msgid "Would forget what packages are new\n"
+msgstr "Nên sẽ quên gói nào là mới.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_moo.cc:16
+#,c-format
+msgid "There are no Easter Eggs in this program.\n"
+msgstr "Không có quả trứng Phục sinh trong chương trình này.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_moo.cc:19
+#,c-format
+msgid "There really are no Easter Eggs in this program.\n"
+msgstr "Thật sự không có quả trứng Phục sinh nào trong chương trình này.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_moo.cc:22
+#,c-format
+msgid ""
+"Didn't I already tell you that there are no Easter Eggs in this program?\n"
+msgstr "Tôi đã báo bạn biết không có quả trứng Phục sinh trong chương trình này phải không?\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_moo.cc:25
+#,c-format
+msgid "Stop it!\n"
+msgstr "Thôi đừng!\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_moo.cc:28
+#,c-format
+msgid "Okay, okay, if I give you an Easter Egg, will you go away?\n"
+msgstr "Bạn ạ, nếu tôi cho bạn một quả trứng Phục sinh thì bạn đi đâu không?\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_moo.cc:31
+#,c-format
+msgid "All right, you win.\n"
+msgstr "Bạn ạ, bạn thắng rồi.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_moo.cc:40
+#,c-format
+msgid "Happy?"
+msgstr "Bạn có vui vẻ chưa?"
+
+#:src/cmdline/cmdline_moo.cc:44
+#,c-format
+msgid "What is it? It's an elephant being eaten by a snake, of course.\n"
+msgstr "Cái này là gì, hả bạn? Nó là một con voi do con rắn ăn, tất nhiên.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:44
+msgid "Couldn't read list of sources"
+msgstr "Không thể đọc danh sách nguồn."
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:219 src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:73
+#,c-format
+msgid "but %s is to be installed."
+msgstr "nhưng mà %s cần cài."
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:222 src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:76
+#,c-format
+msgid "but %s is installed and it is kept back."
+msgstr "nhưng mà đã cài đặt %s và sẽ giữ lại nó."
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:225 src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:79
+#,c-format
+msgid "but %s is installed."
+msgstr "nhưng mà đã cai đặt %s rồi."
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:229 src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:83
+#,c-format
+msgid "but it is not installable"
+msgstr "nhưng mà không thể càì nó."
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:233 src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:87
+#,c-format
+msgid " which is a virtual package."
+msgstr " mà là gói ảo."
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:236 src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:90
+#,c-format
+msgid " or"
+msgstr " hay"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:248
+msgid "The following packages are BROKEN:"
+msgstr "Theo đây có những gói bị NGẮT:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:249
+msgid "The following packages are unused and will be REMOVED:"
+msgstr "Theo đây có những gói không dùng nên sẽ bị LOẠI BỎ:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:250
+msgid "The following packages have been automatically kept back:"
+msgstr "Theo đây có những gói đã giữ lại tự động:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:251
+msgid "The following NEW packages will be automatically installed:"
+msgstr "Theo đây có những gói MỚI sẽ được cài tự động:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:252
+msgid "The following packages will be automatically REMOVED:"
+msgstr "Theo đây có những gói sẽ bị LOẠI BỎ tự động:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:253
+msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
+msgstr "Theo đây có những gói sẽ bị HẠ CẤP:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:254
+msgid "The following packages have been kept back:"
+msgstr "Theo đây có những gói đã giữ lại:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:255
+msgid "The following packages will be REINSTALLED:"
+msgstr "Theo đây có những gói sẽ được CÀI LẠI:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:256
+msgid "The following NEW packages will be installed:"
+msgstr "Theo đây có những gói MỚI sẽ được cài:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:257
+msgid "The following packages will be REMOVED:"
+msgstr "Theo đây có những gói sẽ bị LOẠI BỎ:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:258
+msgid "The following packages will be upgraded:"
+msgstr "Theo đây có những gói sẽ được cập nhật:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:307
+#,c-format
+msgid "The following ESSENTIAL packages will be REMOVED!\n"
+msgstr "Theo đây có những gói CHỦ YẾU sẽ bị LOẠI BỎ:\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:316
+#,c-format
+msgid "The following ESSENTIAL packages will be BROKEN by this action:\n"
+msgstr "Theo đây có những gói CHỦ YẾU sẽ bị NGẮT bởi hành động này:\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:326
+#,c-format
+msgid ""
+"WARNING: Performing this action will probably cause your system to break!\n"
+"     Do NOT continue unless you know EXACTLY what you are doing!\n"
+msgstr "CẢNH BÁO: khi thực hiện hành động này thì rất có thể sẽ ngắt hệ thống bạn.\n"
+"ĐỪNG tiếp tục, trừ khi bạn biết làm như thế một cách CHÍNH XÁC.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:328
+msgid "I am aware that this is a very bad idea"
+msgstr "Tôi hiểu rằng làm như thế là ý kiến xấu lắm."
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:331
+#,c-format
+msgid "To continue, type the phrase \"%s\":\n"
+msgstr "Để tiếp tục thì hãy gõ cụm từ \"%s\":\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:371
+#,c-format
+msgid ""
+"WARNING: untrusted versions of the following packages will be installed!\n"
+"\n"
+"Untrusted packages could compromise your system's security.\n"
+"You should only proceed with the installation if you are certain that\n"
+"this is what you want to do.\n"
+"\n"
+msgstr "CẢNH BÁO: sẽ cài phiên bản không đáng tin của những gói theo đây.\n"
+"\n"
+"Gói không tin có thể hại thậm bảo mật của hệ thống bạn.\n"
+"Bạn chỉ nên tiếp tục cài nếu có chắc muốn làm như thế.\n"
+"\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:380 src/ui.cc:859 src/vscreen/vs_util.cc:125
+msgid "Yes"
+msgstr "Có"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:380 src/ui.cc:859 src/vscreen/vs_util.cc:125
+msgid "No"
+msgstr "Không"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:384
+#,c-format
+msgid "Do you want to ignore this warning and proceed anyway?\n"
+msgstr "Bạn có muốn bỏ qua cảnh báo này và tiếp tục bằng mọi giá sao?\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:385
+#,c-format
+msgid "To continue, enter \"%s\"; to abort, enter \"%s\": "
+msgstr "Để tiếp tục thì hãy gõ \"%s\"; còn để hủy bỏ thì hãy gõ \"%s\":"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:396
+#,c-format
+msgid "Unrecognized input. Enter either \"%s\" or \"%s\".\n"
+msgstr "Không nhận biết dữ liệu gõ. Hãy gõ hoặc \"%s\" hoặc \"%s\".\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:501
+#,c-format
+msgid "The following packages are RECOMMENDED but will NOT be installed:\n"
+msgstr "Theo đây có những gói đã KHUYẾN KHÍCH mà sẽ KHÔNG được cài:\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:507
+#,c-format
+msgid "The following packages are SUGGESTED but will NOT be installed:\n"
+msgstr "Theo đây có những gói đã ĐỀ NGHỊ mà sẽ KHÔNG được cài:\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:512
+#,c-format
+msgid "No packages will be installed, upgraded, or removed.\n"
+msgstr "Sẽ không cài, cập nhật hoặc loại bỏ gói nào.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:514
+#,c-format
+msgid "%lu packages upgraded, %lu newly installed, "
+msgstr "Mới cập nhật %lu gói và cài đặt %lu lần thứ nhất rồi."
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:518
+#,c-format
+msgid "%lu reinstalled, "
+msgstr "Cài đặt lại %lu gói rồi."
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:520
+#,c-format
+msgid "%lu downgraded, "
+msgstr "Hạ cấp %lu gói rồi."
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:522
+#,c-format
+msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
+msgstr "Có %lu gói cần loại bỏ, và chưa cập nhật %lu gói.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:529
+#,c-format
+msgid "Need to get %sB/%sB of archives. "
+msgstr "Cần phảỉ gọi %sB/%sB kho."
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:532
+#,c-format
+msgid "Need to get %sB of archives. "
+msgstr "Cần phảỉ gọi %sB kho."
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:539
+#,c-format
+msgid "After unpacking %sB will be used.\n"
+msgstr "Sau khi giải nén thì sẽ dùng %sB.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:542
+#,c-format
+msgid "After unpacking %sB will be freed.\n"
+msgstr "Sau khi giải nén thì sẽ giải phóng %sB thêm.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:588
+#,c-format
+msgid "Bad action character '%c'\n"
+msgstr "Ký tự hành động sai '%c'\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:663
+#,c-format
+msgid "No packages to show -- enter the package names on the line after 'i'.\n"
+msgstr "Không có gói nào cần hiển thị: bạn hãy gõ các tên gói vào dòng sau 'i'.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:665 src/cmdline/cmdline_prompt.cc:696
+#,c-format
+msgid "Press Return to continue."
+msgstr "Hãy bấm phím Return để tiếp tục."
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:692
+#,c-format
+msgid "No packages found -- enter the package names on the line after 'c'.\n"
+msgstr "Không tìm thấy gói nào: bạn hãy gõ các tên gói vào dòng sau 'c'.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:732
+#,c-format
+msgid "Do you want to continue? [Y/n/?] "
+msgstr "Bạn có muốn tiếp tục chứ? [Y/n : Có/không]"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:757
+#,c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Dependency information will be shown.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Sẽ hiển thị thông tin về cách phụ thuộc.\n"
+"\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:759
+#,c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Dependency information will not be shown.\n"
+"\n"
+msgstr "\n"
+"Sẽ không hiển thị thông tin về cách phụ thuộc.\n"
+"\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:765
+#,c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Versions will be shown.\n"
+"\n"
+msgstr "\n"
+"Sẽ hiển thị số phiên bản.\n"
+"\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:767
+#,c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Versions will not be shown.\n"
+"\n"
+msgstr "\n"
+"Sẽ không hiển thị số phiên bản.\n"
+"\n"
+""
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:772
+#,c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Size changes will be shown.\n"
+"\n"
+msgstr "\n"
+"Sẽ hiển thị cách thay đổi cỡ.\n"
+"\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:774
+#,c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Size changes will not be shown.\n"
+"\n"
+msgstr "\n"
+"Sẽ không hiển thị cách thay đổi cỡ.\n"
+"\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:794
+#,c-format
+msgid ""
+"Commands:\n"
+" y: continue with the installation\n"
+" n: abort and quit\n"
+" i: show information about one or more packages;\n"
+"   the package names should follow 'i'\n"
+" c: show the Debian changelogs of one or more packages;\n"
+"   the package names should follow 'c'\n"
+" d: toggle display of dependency information\n"
+" s: toggle display of changes in package sizes\n"
+" v: toggle display of versions\n"
+" e: enter the full visual interface\n"
+"\n"
+" You may also specify modifications to the set of package actions.\n"
+" To do so, type an action character followed by one or more package names\n"
+"or patterns. The action will be applied to all packages. (you may specify\n"
+"additional actions; each will be applied to all packages that follow it)\n"
+"\n"
+"Actions:\n"
+" + : Install\n"
+" - : Remove\n"
+" _ : Purge\n"
+" = : Hold\n"
+msgstr ""
+"Lệnh có thể dùng:\n"
+" y: tiếp tục cài (_Có_)\n"
+" n: hủy bỏ rồi thoát (_không_)\n"
+" i: hiển thị _thông tin_ về một hay nhiều gói tin;\n"
+"   các tên gói nên theo 'i'\n"
+" c: hiển thị bản ghi _thay đổi_ của một hay nhiều gói tin;\n"
+"   các tên gói nên theo 'c'\n"
+" d: bật tắt hiển thị thông tin về cách _phụ thuộc_\n"
+" s: bật tắt hiển thị thông tin về cách thay đổi _cỡ_ gói tin\n"
+" v: bật tắt hiển thị số _phiên bản_\n"
+" e: _vào_ giao diện trực quan toàn bộ\n"
+"\n"
+"Bạn cũng có lẽ ghi rõ cách sửa đổi nhóm hành động về gói tin.\n"
+"Để làm như thế, hãy gõ một chữ hành động (như bên dưới)\n"
+"với một hay nhiều tên gói hay mẫu theo sau.\n"
+"Hành động ấy sẽ áp dụng vào mọi gói trong những gói ấy.\n"
+"Bạn có thể ghi rõ những hành động thêm:\n"
+"mỗi hành động thêm sẽ áp dụng vào mọi gói tin theo sau nó.\n"
+" \n"
+"Hành động:\n"
+" + : Cài\n"
+" - : Loại bỏ\n"
+" _ : Tẩy\n"
+" = : Giữ lại\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_prompt.cc:818
+#,c-format
+msgid "Invalid response. Please enter a valid command or '?' for help.\n"
+msgstr "Cách trả lời không hợp lệ. Hãy gõ lệnh hợp lệ hay lệnh '?' để xem trợ giúp.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_search.cc:78
+#,c-format
+msgid "search: You must provide at least one search term\n"
+msgstr "tìm kiếm: bạn phải gõ ít nhất một từ tìm kiếm.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:114
+#,c-format
+msgid ""
+"Some packages had unmet dependencies. This may mean that you have\n"
+"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
+"distribution that some required packages have not yet been created\n"
+"or been moved out of Incoming.\n"
+"\n"
+msgstr "Một số gói phụ thuộc vào phần mềm chưa cài. Có lẽ có nghĩa là bạn đã yêu cầu trương hợp không thể, hoặc nếu bạn đang sử dụng sự phân phát bất định thì chưa có tạo một số gói cần thiết, hoặc chưa di động chúng ra Incoming (Đến vào).\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:115
+#,c-format
+msgid "The following packages have unmet dependencies:\n"
+msgstr "Theo đây có một số gói phụ thuộc vào phần mềm chưa cài:\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:133
+msgid "not installed"
+msgstr "chưa cài đặt"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:135 src/pkg_columnizer.cc:237
+#:src/pkg_ver_item.cc:225
+msgid "unpacked"
+msgstr "giải nén rồi"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:137
+msgid "partially configured"
+msgstr "cấu hinh một cách bộ phân"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:139
+msgid "partially installed"
+msgstr "cài một cách bộ phân"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:141
+msgid "not installed (configuration files remain)"
+msgstr "chưa cài (các tập tin cấu hình còn lại)"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:143 src/pkg_columnizer.cc:245
+#:src/pkg_ver_item.cc:233
+msgid "installed"
+msgstr "cài đặt rồi"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:152
+msgid "not a real package"
+msgstr "không phải là gói thật"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:165
+msgid " [held]"
+msgstr " [đã giữ lại]"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:174
+#,c-format
+msgid "%s; version %s will be installed"
+msgstr "%s; sẽ cài phiên bản %s"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:178
+#,c-format
+msgid "%s; version %s will be installed automatically"
+msgstr "%s; sẽ tự động cài phiên bản %s"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:184 src/cmdline/cmdline_show.cc:199
+#,c-format
+msgid "%s; will be purged"
+msgstr "%s; sẽ bị tẩy"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:197
+#,c-format
+msgid "%s; will be purged because nothing depends on it"
+msgstr "%s; sẽ bị tẩy vì không có gì phụ thuộc vào nó."
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:204
+#,c-format
+msgid "%s; will be removed because nothing depends on it"
+msgstr "%s; sẽ bị loại bỏ vì không có gì phụ thuộc vào nó"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:206
+#,c-format
+msgid "%s; will be removed"
+msgstr "%s; sẽ bị loại bỏ"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:220
+#,c-format
+msgid "%s%s; will be downgraded [%s -> %s]"
+msgstr "%s%s; sẽ bị hạ cấp [%s -> %s]"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:223
+#,c-format
+msgid "%s%s; will be upgraded [%s -> %s]"
+msgstr "%s%s; sẽ được cập nhật [%s -> %s]"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:235 src/cmdline/cmdline_show.cc:256
+msgid "Package: "
+msgstr "Gói:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:236 src/cmdline/cmdline_show.cc:264
+#:src/pkg_columnizer.cc:93
+msgid "State"
+msgstr "Tính trạng"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:237 src/cmdline/cmdline_show.cc:318
+msgid "Provided by"
+msgstr "Cung cấp bởi"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:258 src/pkg_info_screen.cc:107
+msgid "Essential: "
+msgstr "Chủ yếu:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:258 src/cmdline/cmdline_show.cc:262
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:273 src/pkg_info_screen.cc:107
+msgid "yes"
+msgstr "có"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:262
+msgid "New"
+msgstr "Mới"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:267
+msgid "Forbidden version"
+msgstr "Phiên bản bị cấm"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:271
+msgid "Automatically installed"
+msgstr "Tự động cài đặt"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:273
+msgid "no"
+msgstr "không"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:275
+msgid "Version: "
+msgstr "Phiên bản:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:276 src/pkg_info_screen.cc:115
+msgid "Priority: "
+msgstr "Ưu tiên:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:277 src/cmdline/cmdline_show.cc:279
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:288
+msgid "N/A"
+msgstr "⌀ có"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:278 src/pkg_info_screen.cc:116
+msgid "Section: "
+msgstr "Phần:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:280 src/pkg_info_screen.cc:117
+msgid "Maintainer: "
+msgstr "Bảo quản trị:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:283
+msgid "Uncompressed Size: "
+msgstr "Cỡ đã giải nén:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:287
+msgid "Architecture: "
+msgstr "Kiến trúc:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:289
+msgid "Compressed Size: "
+msgstr "Cỡ đã nén:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:291
+msgid "Filename: "
+msgstr "Tên tập tin:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:293
+# Do not translate/ đừng dịch
+msgid "MD5sum: "
+msgstr "MD5sum: "
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:297 src/cmdline/cmdline_show.cc:299
+msgid "Archive"
+msgstr "Kho"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:303
+msgid "Depends"
+msgstr "Phụ thuộc "
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:305
+msgid "PreDepends"
+msgstr "Phụ thuộc trước"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:307
+msgid "Recommends"
+msgstr "Khuyến khích"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:309
+msgid "Suggests"
+msgstr "Đệ nghị"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:311
+msgid "Conflicts"
+msgstr "Xung đột"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:313
+msgid "Replaces"
+msgstr "Thay thế"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:315
+msgid "Obsoletes"
+msgstr "Làm cho cũ"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:317
+msgid "Provides"
+msgstr "Cung cấp"
+
+#:src/cmdline/cmdline_show.cc:321 src/pkg_info_screen.cc:99
+msgid "Description: "
+msgstr "Mô tả:"
+
+#:src/cmdline/cmdline_simulate.cc:36
+#,c-format
+msgid "Would download/install/remove packages.\n"
+msgstr "Sẽ tải về / cài / loại bỏ gói.\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_simulate.cc:47
+msgid "Internal Error, Ordering didn't finish"
+msgstr "Gặp lỗi nội bộ vì chưa sắp xếp xong"
+
+#:src/cmdline/cmdline_update.cc:20
+#,c-format
+msgid "E: The update command takes no arguments\n"
+msgstr "E: lệnh cập nhật không chấp nhận đối số\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_util.cc:67
+#,c-format
+msgid "No candidate version found for %s\n"
+msgstr "Không tìm thấy phiên bản ứng cử cho %s\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_util.cc:81
+#,c-format
+msgid "Unable to find an archive \"%s\" for the package \"%s\"\n"
+msgstr "Không tìm thấy kho \"%s\" cho gói \"%s\"\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_util.cc:91
+#,c-format
+msgid "Unable to find a version \"%s\" for the package \"%s\"\n"
+msgstr "Không tìm thấy phiên bản \"%s\" cho gói \"%s\"\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_util.cc:97
+#,c-format
+msgid "Internal error: invalid value %i passed to cmdline_find_ver!\n"
+msgstr "Gặp lỗi nội bộ: giá trị không hợp lệ %i đưọc gởi cho cmdline_find_ver (dòng lệnh tìm phiên bản).\n"
+
+#:src/cmdline/cmdline_util.cc:127
+#,c-format
+msgid "You cannot specify both an archive and a version for a package\n"
+msgstr "Không thể ghi rõ cả hai kho và phiên bản đều cho gói.\n"
+
+#:src/dep_item.cc:137
+msgid "UNSATISFIED"
+msgstr "CÒN NGỜ"
+
+#:src/dep_item.cc:137 src/reason_fragment.cc:247
+msgid "UNAVAILABLE"
+msgstr "KHÔNG CÓ"
+
+#:src/download_bar.cc:55 src/download_list.cc:251
+#,c-format
+msgid ""
+"Please insert the following disc into the drive \"%s\":\n"
+"%s"
+msgstr "Hãy nạp đĩa này vào ổ \"%s\":\n"
+"%s"
+
+#:src/download_bar.cc:74 src/generic/acqprogress.cc:57
+msgid "Hit "
+msgstr "Lần ghé"
+
+#:src/download_bar.cc:87
+msgid "Downloading "
+msgstr "Tải về"
+
+#:src/download_bar.cc:100
+msgid "Got "
+msgstr "Gọi rồi"
+
+#:src/download_bar.cc:154
+msgid "Downloading..."
+msgstr "Tải về..."
+
+#:src/download.cc:93
+msgid "Couldn't read list of package sources"
+msgstr "Không thể đọc danh sách nguồn gói."
+
+#:src/download.cc:104 src/download.cc:323
+msgid "Couldn't lock list directory..are you root?"
+msgstr "Không thể khóa thư mục danh sách...bạn có đăng nhập như là người chủ chưa?"
+
+#:src/download.cc:111
+msgid "Updating package lists"
+msgstr "Cập nhật danh sách gói..."
+
+#:src/download.cc:112
+msgid "View the progress of the package list update"
+msgstr "Xem tiến hành khi cập nhật danh sách gói"
+
+#:src/download.cc:161
+msgid "Couldn't clean out list directories"
+msgstr "Không thể xóa các thư mục danh sách."
+
+#:src/download.cc:178 src/ui.cc:1238
+msgid "Deleting obsolete downloaded files"
+msgstr "Xóa bỏ các tập tin cũ đã tải về..."
+
+#:src/download.cc:183
+#,c-format
+msgid "Deleting obsolete downloaded files\n"
+msgstr "Xóa bỏ các tập tin cũ đã tải về...\n"
+
+#:src/download.cc:225
+#,c-format
+msgid "Unable to open %s to log actions"
+msgstr "Không thể mở %s cần ghi lưu hành động."
+
+#:src/download.cc:231
+msgid "log report"
+msgstr "thông báo ghi lưu"
+
+#:src/download.cc:232
+#,c-format
+msgid ""
+"IMPORTANT: this log only lists intended actions; actions which fail due to\n"
+"dpkg problems may not be completed.\n"
+"\n"
+msgstr "QUAN TRỌNG: bản ghi này chỉ liệt kê các hành động đã định; có lẽ sẽ không thực hiện xong các hành động không hoặt động vì gặp lỗi dpkg.\n"
+
+#:src/download.cc:233
+#,c-format
+msgid "Will install %li packages, and remove %li packages.\n"
+msgstr "Sẽ cài %li gói, và loại bỏ %li gói.\n"
+
+#:src/download.cc:235
+#,c-format
+msgid "%sB of disk space will be used\n"
+msgstr "Sẽ dùng %sB sức chứa đĩa.\n"
+
+#:src/download.cc:238
+#,c-format
+msgid "%sB bytes of disk space will be freed\n"
+msgstr "Sẽ giải phóng thêm %sB chỗ trống trên đĩa.\n"
+
+#:src/download.cc:246
+#,c-format
+msgid "[UPGRADE] %s %s -> %s\n"
+msgstr "[CẬP NHẬT] %s %s -> %s\n"
+
+#:src/download.cc:250
+#,c-format
+msgid "[DOWNGRADE] %s %s -> %s\n"
+msgstr "[HẠ CẤP] %s %s -> %s\n"
+
+#:src/download.cc:260
+msgid "REMOVE"
+msgstr "LOẠI BỎ"
+
+#:src/download.cc:266
+msgid "INSTALL"
+msgstr "CÀI"
+
+#:src/download.cc:269
+msgid "REINSTALL"
+msgstr "CÀI LẠI"
+
+#:src/download.cc:272
+msgid "HOLD"
+msgstr "GIỮ LẠI"
+
+#:src/download.cc:275
+msgid "BROKEN"
+msgstr "BỊ NGẮT"
+
+#:src/download.cc:278
+msgid "REMOVE, NOT USED"
+msgstr "LOẠI VÌ KHÔNG DÙNG"
+
+#:src/download.cc:281
+msgid "REMOVE, DEPENDENCIES"
+msgstr "LOẠI BỎ VI CÁCH PHỤ THUỘC"
+
+#:src/download.cc:284
+msgid "INSTALL, DEPENDENCIES"
+msgstr "CÀI VÌ CÁCH PHỤ THUỘC"
+
+#:src/download.cc:287
+msgid "HOLD, DEPENDENCIES"
+msgstr "GIỮ LẠI VI CÁCH PHỤ THUỘC"
+
+#:src/download.cc:289
+# Do not translate/ đừng dịch
+msgid "????????"
+msgstr "????????"
+
+#:src/download.cc:293
+#,c-format
+# Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
+msgid "[%s] %s\n"
+msgstr "[%s] %s\n"
+
+#:src/download.cc:296
+#,c-format
+msgid ""
+"===============================================================================\n"
+"\n"
+"Log complete.\n"
+msgstr ""
+"┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉\n"
+"\n"
+"Bản ghi hoàn tất.\n"
+
+#:src/download.cc:331
+msgid "Downloading packages"
+msgstr "Tài về gói..."
+
+#:src/download.cc:332
+msgid "View the progress of the package download"
+msgstr "Xem cách tiến hành tải về gói."
+
+#:src/download.cc:354
+msgid "Internal error: couldn't generate list of packages to download"
+msgstr "Gặp lỗi nội bộ: không thể tạo ra danh sách các gói cần tải về."
+
+#:src/download.cc:415
+msgid "Unable to correct for unavailable packages"
+msgstr "Không thể sửa với các gói không công bố."
+
+#:src/download.cc:467
+msgid ""
+"Ack! Something bad happened while installing packages. Trying to recover:"
+msgstr "Aiie, có gì đó xấu trong khi cài gói. Thử phục hồi..."
+
+#:src/download.cc:477 src/pkg_item.cc:412
+msgid "Press return to continue.\n"
+msgstr "Hãy bấm phím Return để tiếp tục.\n"
+
+#:src/download.cc:508
+msgid ""
+"Could not regain the system lock! (Perhaps another apt or dpkg is running?)"
+msgstr "Không thể gọi lại khóa hệ thống. Có lẽ một trình apt hay dpkg khác có chạy không?)"
+
+#:src/download_item.cc:65 src/download_item.cc:69 src/download_item.cc:99
+#:src/generic/acqprogress.cc:230
+#,c-format
+msgid " [Working]"
+msgstr " [Hoạt động]"
+
+#:src/download_item.cc:103 src/download_list.cc:269
+msgid "[Hit]"
+msgstr "[Lần ghé]"
+
+#:src/download_item.cc:103 src/download_list.cc:289
+msgid "[Downloaded]"
+msgstr "[Tải về rồi]"
+
+#:src/download_list.cc:48
+#,c-format
+msgid "Downloaded %sB in %s (%sB/s)."
+msgstr "Tải về %sB mất %s (%sB/s) rồi."
+
+#:src/download_list.cc:55
+msgid "Continue"
+msgstr "Tiếp tục"
+
+#:src/download_list.cc:161 src/download_screen.cc:201
+msgid "Total Progress: "
+msgstr "Tổng tiến hành:"
+
+#:src/download_list.cc:180 src/download_screen.cc:216
+#,c-format
+msgid " [ %i%% ] (%sB/s, %s remaining)"
+msgstr " [ %i%% ] (%sB/s, %s còn lại)"
+
+#:src/download_list.cc:182
+#,c-format
+msgid " [ %i%% ] (stalled)"
+msgstr " [ %i%% ] (bị ngừng chạy)"
+
+#:src/download_list.cc:184
+#,c-format
+# Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
+msgid " [ %i%% ]"
+msgstr " [ %i%% ]"
+
+#:src/download_list.cc:309
+msgid "[IGNORED]"
+msgstr "[BỊ BỎ QUA]"
+
+#:src/download_list.cc:313
+msgid "[ERROR]"
+msgstr "[LỖI]"
+
+#:src/download_screen.cc:55
+#,c-format
+msgid "Please insert the disc labeled \"%s\" into the drive \"%s\""
+msgstr "Hãy nạp đĩa có nhãn \"%s\" vào ổ \"%s\"."
+
+#:src/download_screen.cc:179
+#,c-format
+msgid "Downloaded %sB in %ss (%sB/s)."
+msgstr "Tải về %sB mất %ss (%sB/s) rồi."
+
+#:src/edit_pkg_hier.cc:158
+msgid "No hierarchy information to edit"
+msgstr "Không có thông tin cây nào cần sửa đổi."
+
+#:src/edit_pkg_hier.cc:258
+msgid "Couldn't open for writing"
+msgstr "Không thể mở để ghi."
+
+#:src/generic/acqprogress.cc:81
+msgid "Get:"
+msgstr "Gọi:"
+
+#:src/generic/acqprogress.cc:112
+msgid "Ign "
+msgstr "Bỏq"
+
+#:src/generic/acqprogress.cc:116
+msgid "Err "
+msgstr "Lỗi"
+
+#:src/generic/acqprogress.cc:136
+#,c-format
+msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
+msgstr "Gọi %sB mất %s (%sB/s) rồi.\n"
+
+#:src/generic/acqprogress.cc:276
+#,c-format
+msgid ""
+"Media Change: Please insert the disc labeled '%s' in the drive '%s' and "
+"press enter\n"
+msgstr "Thay đổi phương tiện: hãy nạp đĩa có nhan '%s' vào ổ '%s' và bấm phím Enter.\n"
+
+#:src/generic/aptcache.cc:248
+msgid "Can't open Aptitude extended state file"
+msgstr "Không thể mở tập tin tính trạng kéo dài Aptitude."
+
+#:src/generic/aptcache.cc:255 src/generic/aptcache.cc:307
+#:src/generic/aptcache.cc:309
+msgid "Reading extended state information"
+msgstr "Đọc thông tin tính trạng kéo dài..."
+
+#:src/generic/aptcache.cc:315 src/generic/aptcache.cc:389
+#:src/generic/aptcache.cc:392
+msgid "Initializing package states"
+msgstr "Khởi động tính trạng của các gói..."
+
+#:src/generic/aptcache.cc:503
+msgid "Cannot open Aptitude state file"
+msgstr "Không thể mở tập tin tính trạng Aptitude."
+
+#:src/generic/aptcache.cc:507 src/generic/aptcache.cc:562
+#:src/generic/aptcache.cc:565
+msgid "Writing extended state information"
+msgstr "Ghi thông tin tính trạng kéo dài..."
+
+#:src/generic/aptcache.cc:544
+#,c-format
+msgid "Internal buffer overflow on package \"%s\" while writing state file"
+msgstr "Bộ đệm nội bộ bị tràn trên gói \"%s\" trong khi ghi tâp tin tính trạng."
+
+#:src/generic/aptcache.cc:553
+msgid "Couldn't write state file"
+msgstr "Không thể ghi tâp tin tính trạng."
+
+#:src/generic/aptcache.cc:570
+msgid "Error writing state file"
+msgstr "Gặp lỗi khi tâp tin tính trạng."
+
+#:src/generic/aptcache.cc:586
+msgid "couldn't replace old state file"
+msgstr "không thể thay thế tâp tin tính trạng cũ."
+
+#:src/generic/aptcache.cc:962
+msgid "Unable to correct dependencies, some packages cannot be installed"
+msgstr "Không thể sửa cách phụ thuộc vì không thể cài một số gói."
+
+#:src/generic/aptcache.cc:1322
+msgid "The list of sources could not be read."
+msgstr "Không thể đọc danh sách nguồn."
+
+#:src/generic/aptcache.cc:1329
+msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
+msgstr "Không thể phân tách hay mở danh sách hay tâp tin trạng thái."
+
+#:src/generic/aptcache.cc:1332
+msgid "You may want to update the package lists to correct these missing files"
+msgstr "Có lẽ bạn muốn cập nhật danh sách gói để sửa trường hợp có những tập tin này còn thiếu."
+
+#:src/generic/apt.cc:143
+#,c-format
+msgid "Unable to open %s for writing"
+msgstr "Không thể mở %s để ghi."
+
+#:src/generic/apt.cc:153
+#,c-format
+msgid "Unable to replace %s with new configuration file"
+msgstr "Không thể thay thế %s bằng tập tin cấu hình mới."
+
+#:src/generic/apt.cc:232
+msgid "Warning: could not lock the cache file. Opening in read-only mode"
+msgstr "Cảnh báo: không thể khóa tập tin nhớ tạm nên mở nó trong chế độ chỉ đọc."
+
+#:src/generic/matchers.cc:779
+msgid "Unmatched '('"
+msgstr "Chưa khớp '('"
+
+#:src/generic/matchers.cc:869 src/generic/matchers.cc:948
+#,c-format
+msgid "Unknown dependency type: %s"
+msgstr "Không biết kiểu cách phụ thuộc: %s"
+
+#:src/generic/matchers.cc:930
+#,c-format
+msgid "Unknown action type: %s"
+msgstr "Không biểu kiểu hành động: %s"
+
+#:src/generic/matchers.cc:997
+#,c-format
+msgid "Unknown priority %s"
+msgstr "Không biết ưu tiên %s"
+
+#:src/generic/matchers.cc:1019
+#,c-format
+msgid "Unknown pattern type: %c"
+msgstr "Không biết kiểu mẫu: %c"
+
+#:src/generic/matchers.cc:1064
+msgid "Unexpected empty expression"
+msgstr "Biểu thức rỗng bất ngờ"
+
+#:src/generic/matchers.cc:1099
+msgid "Badly formed expression"
+msgstr "Biểu thức dạng sai"
+
+#:src/generic/matchers.cc:1128
+msgid "Unexpected ')'"
+msgstr "')' bất ngờ"
+
+#:src/generic/pkg_acqfile.cc:86
+#,c-format
+msgid ""
+"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
+"to manually fix this package. (due to missing arch)"
+msgstr "Không tìm thấy tập tin liên quan đến gói %s. Có lẽ bạn cần phải tự sửa gói này, do thiếu kiến trúc."
+
+#:src/generic/pkg_acqfile.cc:134
+#,c-format
+msgid ""
+"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
+msgstr "Các tập tin mục lục của gói ấy bị hỏng. Không có trường Filename: (Tên tập tin:) cho gói %s."
+
+#:src/generic/pkg_changelog.cc:105
+msgid "Can't get value of $HOME, using TMPDIR (insecure)"
+msgstr "Không thể gói giá trị của $HOME (nhà) dùng TMPDIR (thư mục tạm), cách không bảo mật."
+
+#:src/generic/pkg_changelog.cc:147 src/view_changelog.cc:60
+#,c-format
+msgid "ChangeLog of %s"
+msgstr "Bản ghi đổi của %s."
+
+#:src/generic/pkg_hier.cc:29 src/generic/pkg_hier.cc:50
+#,c-format
+msgid "Warning: group %s is involved in a cycle"
+msgstr "Cảnh báo: nhóm %s bị lặp."
+
+#:src/generic/pkg_hier.cc:144
+#,c-format
+msgid "Cannot open package hierarchy file %s"
+msgstr "Không thể mở tập tin cây gói %s."
+
+#:src/generic/pkg_hier.cc:165
+msgid "Global block encountered after first record, ignoring"
+msgstr "Gặp khối toàn cục sau mục ghi thứ nhật nên bỏ qua nó."
+
+#:src/generic/pkg_hier.cc:178
+msgid "Bad record encountered (no Package or Group entry), skipping"
+msgstr "Gặp mục ghi sai (không có mục Gói hay Nhóm) nên bỏ qua nó."
+
+#:src/generic/pkg_hier.cc:180
+#,c-format
+msgid "Bad record encountered (Package=%s, Group=%s), skipping"
+msgstr "Gặp mục ghi sai (Gói=%s, Nhóm+%s) nên bỏ qua nó."
+
+#:src/generic/pkg_hier.cc:243
+#,c-format
+msgid "Multiple descriptions found for group %s, ignoring one"
+msgstr "Gặp nhiều mô tả cho nhóm %s nên bỏ qua một điều."
+
+#:src/generic/tasks.cc:294
+msgid "Unable to open /usr/share/tasksel/debian-tasks.desc"
+msgstr "Không thể mở tập tin /usr/share/tasksel/debian-tasks.desc"
+
+#:src/generic/tasks.cc:301 src/generic/tasks.cc:343 src/generic/tasks.cc:345
+msgid "Reading task descriptions"
+msgstr "Đọc mô tả tác vụ..."
+
+#:src/load_config.cc:30
+#,c-format
+msgid "Invalid entry in color definition group: \"%s\""
+msgstr "Mục không hợp lệ trong nhóm định nghĩa màu: \"%s\""
+
+#:src/load_config.cc:32
+#,c-format
+msgid "Invalid tagless entry in color definition group: \"%s\""
+msgstr "Mục không có thẻ không hợp lệ trong nhóm định nghĩa màu: \"%s\""
+
+#:src/load_config.cc:34
+#,c-format
+msgid "Need exactly two colors in color definition \"%s\""
+msgstr "Cần thiết đúng hai màu khác trong lời định nghĩa \"%s\"."
+
+#:src/load_config.cc:50
+#,c-format
+msgid "Can't parse foreground \"%s\"of color \"%s\""
+msgstr "Không thể phân tách cảnh gần \"%s\" của màu \"%s\"."
+
+#:src/load_config.cc:53
+#,c-format
+msgid "Can't parse background \"%s\" of color \"%s\""
+msgstr "Không thể phân tách nền \"%s\" của màu \"%s\"."
+
+#:src/load_config.cc:72 src/load_config.cc:74
+#,c-format
+msgid "Invalid entry in keybinding group: \"%s\""
+msgstr "Mục ghi không hợp lệ trong nhóm đóng kết phím: \"%s\""
+
+#:src/load_config.cc:89
+#,c-format
+msgid "Ignoring invalid keybinding \"%s\" -> \"%s\""
+msgstr "Bỏ qua điều đóng kết phím \"%s\" → \"%s\""
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:54
+#,c-format
+msgid "Bad section name '%s' (use 'none', 'topdir', or 'subdir')"
+msgstr "Tên phần sai '%s' -- hãy dùng 'none' (không có), 'topdir' (thư mục đầu) hay 'subdir' (thư mục con). "
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:67
+#,c-format
+msgid "Bad passthrough setting '%s' (use 'passthrough' or 'nopassthrough')"
+msgstr "Cách thiết lập kiểu passthrough (đi qua) sai '%s' -- hãy dùng 'passthrough' (cho phép đi qua) hay 'nopassthrough' (không cho phép đi qua)."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:75
+msgid "Too many arguments to by-section grouping policy"
+msgstr "Quá nhiều đối số với chính sách nhóm lại theo phần."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:90
+msgid "By-status grouping policies take no arguments"
+msgstr "Chính sách nhóm lại theo trạng thái không chấp nhận đối số."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:105
+msgid ""
+"Exactly one filter name must be provided as an argument to a filter policy"
+msgstr "Phải cung cấp đúng một tên bộ lọc như là đối số với chính sách bộ lọc."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:118
+#,c-format
+msgid "Bad filter type '%s' (valid types are: 'missing')"
+msgstr "Kiểu bộ lọc sai '%s' -- kiểu hợp lệ là 'missing' (thiếu)"
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:129
+msgid "By-mode grouping policies take no arguments"
+msgstr "Chính sách nhóm lại theo chế độ không chấp nhận đối số."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:144
+msgid "First-character grouping policies take no arguments"
+msgstr "Chính sách nhóm lại theo ký tự thứ nhất không chấp nhận đối số."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:159
+msgid "Version-generating grouping policies take no arguments"
+msgstr "Chính sách nhóm lại tạo ra phiên bản không chấp nhận đối số."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:165
+msgid "Version-generating grouping policies must be the tail of a chain"
+msgstr "Chính sách nhóm lại tạo ra phiên bản phải là cuối cùng của dây."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:177
+msgid "Dep-generating grouping policies take no arguments"
+msgstr "Chính sách nhóm lại tạo ra cách phụ thuộc không chấp nhận đối số."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:183
+msgid "Dep-generating grouping policies must be the tail of a chain"
+msgstr "Chính sách nhóm lại tạo ra cách phụ thuộc phải là cuối cùng của dây."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:195
+msgid "By-priority grouping policies take no arguments"
+msgstr "Chính sách nhóm lại theo ưu tiên không chấp nhận đối số."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:230
+msgid "Task grouping policies take no arguments"
+msgstr "Chính sách nhóm lại theo tác vụ không chấp nhận đối số."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:284
+msgid "Invalid zero-length grouping policy name"
+msgstr "Tên chính sách nhóm lại có độ dài bằng không mà không hợp lệ."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:302
+msgid "Unmatched '(' in grouping policy description"
+msgstr "Chưa khớp '(' trong mô tả chính sách nhóm lại."
+
+#:src/load_grouppolicy.cc:329
+#,c-format
+msgid "Invalid grouping policy type '%s'"
+msgstr "Kiểu chính sách nhóm lại không hợp lệ '%s'."
+
+#:src/load_pkgview.cc:57
+msgid "Couldn't parse layout: No column format specified for static item"
+msgstr "Không thể phân tách bố trí: chưa ghi rõ dạng thức cột cho mục tĩnh."
+
+#:src/load_pkgview.cc:104
+#,c-format
+msgid "Couldn't parse layout: unknown view item type \"%s\""
+msgstr "Không thể phân tách bố trí: không biết kiểu mục xem \"%s\"."
+
+#:src/load_pkgview.cc:111 src/load_pkgview.cc:119
+msgid "Couldn't parse layout: no row number specified"
+msgstr "Không thể phân tách bố trí: chưa ghi rõ số hàng."
+
+#:src/load_pkgview.cc:127
+msgid "Couldn't parse layout: no width specified"
+msgstr "Không thể phân tách bố trí: chưa ghi rõ độ rộng hàng."
+
+#:src/load_pkgview.cc:135
+msgid "Couldn't parse layout: no height specified"
+msgstr "Không thể phân tách bố trí: chưa ghi rõ độ cao."
+
+#:src/load_pkgview.cc:166 src/load_pkgview.cc:184
+#,c-format
+msgid "Unknown alignment type '%s'"
+msgstr "Không biết kiểu canh lề '%s'."
+
+#:src/load_sortpolicy.cc:36
+msgid "By-name sorting policies take no arguments"
+msgstr "Chính sách sắp xếp theo tên không chấp nhận đối số."
+
+#:src/load_sortpolicy.cc:49
+msgid "By-installed size sorting policies take no arguments"
+msgstr "Chính sách sắp xếp theo cỡ sau cài không chấp nhận đối số."
+
+#:src/load_sortpolicy.cc:62
+msgid "By-priority sorting policies take no arguments"
+msgstr "Chính sách sắp xếp theo ưu tiên không chấp nhận đối số."
+
+#:src/load_sortpolicy.cc:119
+msgid "Invalid zero-length sorting policy name"
+msgstr "Tên chính sách sắp xếp theo độ dài bằng không mà không hợp lệ."
+
+#:src/load_sortpolicy.cc:137
+msgid "Unmatched '(' in sorting policy description"
+msgstr "Chưa khớp '(' trong mô tả chính xác sắp xếp."
+
+#:src/load_sortpolicy.cc:164
+#,c-format
+msgid "Invalid sorting policy type '%s'"
+msgstr "Kiểu chính sách sắp xếp không hợp lệ '%s'."
+
+#:src/main.cc:68
+#,c-format
+msgid "%s %s compiled at %s %s\n"
+msgstr "Đã biên dịch %s phiên bản %s vào ngày %s lúc %s\n"
+
+#:src/main.cc:71
+#,c-format
+msgid "Compiler: g++ %s\n"
+msgstr "Trình biên dịch: g++ %s\n"
+
+#:src/main.cc:74
+#,c-format
+msgid ""
+"\n"
+"NCurses version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"NCurses phiên bản: %s\n"
+
+#:src/main.cc:76
+#,c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Curses version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Curses phiên bản: %s\n"
+
+#:src/main.cc:78
+#,c-format
+msgid "libsigc++ version: %s\n"
+msgstr "libsigc++ phiên bản: %s\n"
+
+#:src/main.cc:84
+#,c-format
+msgid "Usage: aptitude [-S fname] [-u|-i]"
+msgstr "Cách sử dụng: aptitude [-S tên_tập_tin] [-u|-i]"
+
+#:src/main.cc:86
+#,c-format
+msgid "    aptitude [options] <action> ..."
+msgstr "    aptitude [tùy_chọn] <hành_động> ..."
+
+#:src/main.cc:88
+#,c-format
+msgid ""
+" Actions (if none is specified, aptitude will enter interactive mode):\n"
+"\n"
+msgstr ""
+" Hành động (nếu chưa ghi rõ điều nào thì trình aptitude sẽ vào chế đệ tác tương):\n"
+"\n"
+
+#:src/main.cc:89
+#,c-format
+msgid " install   - Install/upgrade packages\n"
+msgstr " install   - _cài_ / cập nhật gói\n"
+
+#:src/main.cc:90
+#,c-format
+msgid " remove    - Remove packages\n"
+msgstr " remove    - _Loại bỏ_ gói\n"
+
+#:src/main.cc:91
+#,c-format
+msgid " purge    - Remove packages and their configuration files\n"
+msgstr " purge    - Loại bỏ gói với các tập tin cấu hình (_tẩy_)\n"
+
+#:src/main.cc:92
+#,c-format
+msgid " hold     - Place packages on hold\n"
+msgstr " hold     - Giữ lại gói (_cầm_)\n"
+
+#:src/main.cc:93
+#,c-format
+msgid " unhold    - Cancel a hold command for a package\n"
+msgstr " unhold    - Thôi lệnh «giữ lại» cho gói ấy (_bỏ cầm)_\n"
+
+#:src/main.cc:94
+#,c-format
+msgid " markauto   - Mark packages as having been automatically installed\n"
+msgstr " markauto   - _Đánh dấu_ gói như là được cài đặt _tự động_\n"
+
+#:src/main.cc:95
+#,c-format
+msgid " unmarkauto  - Mark packages as having been manually installed\n"
+msgstr " unmarkauto  - Đánh dấu gói như là được cài đặt thủ công (_bỏ dấu tự đông_)\n"
+
+#:src/main.cc:100
+#,c-format
+msgid ""
+" forbid-version - Forbid aptitude from upgrading to a specific package "
+"version.\n"
+msgstr ""
+" forbid-version - _Cấm_ trình aptitude cập nhật lên một _phiên bản_ gói nào đó.\n"
+
+#:src/main.cc:101
+#,c-format
+msgid " update    - Download lists of new/upgradable packages\n"
+msgstr " update    - Tải về danh sách gói mới / có thê _cập nhật_\n"
+
+#:src/main.cc:102
+#,c-format
+msgid " upgrade   - Perform a safe upgrade\n"
+msgstr " upgrade   - _Cập nhật_ một cach an toàn\n"
+
+#:src/main.cc:103
+#,c-format
+msgid ""
+" dist-upgrade - Perform an upgrade, possibly installing and removing "
+"packages\n"
+msgstr ""
+" dist-upgrade - _Cập nhật_, có thể sẽ cài và loại bỏ một số gói. (_phân phát_)\n"
+
+#:src/main.cc:104
+#,c-format
+msgid " forget-new  - Forget what packages are \"new\"\n"
+msgstr " forget-new  - _Quên_ gói nào là _«mới»_\n"
+
+#:src/main.cc:105
+#,c-format
+msgid " search    - Search for a package by name and/or expression\n"
+msgstr " search    - _Tìm kiếm_ gói theo tên và/hay biểu thức\n"
+
+#:src/main.cc:106
+#,c-format
+msgid " show     - Display detailed information about a package\n"
+msgstr " show     - _Hiển thị_ thông tin chi tiết về gói\n"
+
+#:src/main.cc:107
+#,c-format
+msgid " clean    - Erase downloaded package files\n"
+msgstr " clean    - _Xóa_ bỏ mọi tập tin gói đã tải về\n"
+
+#:src/main.cc:108
+#,c-format
+msgid " autoclean  - Erase old downloaded package files\n"
+msgstr " autoclean  - _Xóa_ bỏ mọi tập tin goi cũ đã tải về (_tự động_)\n"
+
+#:src/main.cc:109
+#,c-format
+msgid " changelog  - View a package's changelog\n"
+msgstr " changelog  - Xem _bản ghi các thay đổi_ gói\n"
+
+#:src/main.cc:110
+#,c-format
+msgid " download   - Download the .deb file for a package\n"
+msgstr " download   - _Tải về_ tập tin loại .deb cho gói\n"
+
+#:src/main.cc:112
+#,c-format
+msgid " Options:\n"
+msgstr " Tùy chọn:\n"
+
+#:src/main.cc:113
+#,c-format
+msgid " -h       This help text\n"
+msgstr " -h       _Trợ giúp_ này\n"
+
+#:src/main.cc:114
+#,c-format
+msgid " -s       Simulate actions, but do not actually perform them.\n"
+msgstr " -s       _Giả cách_ hành động còn chưa thực hiện nó.\n"
+
+#:src/main.cc:115
+#,c-format
+msgid ""
+" -d       Only download packages, do not install or remove anything.\n"
+msgstr ""
+" -d       Chỉ _tải về_ gói, chưa cài hay loại bỏ gì.\n"
+
+#:src/main.cc:116
+#,c-format
+msgid " -P       Always prompt for confirmation or actions\n"
+msgstr " -P       Luôn luôn _nhắc_ với sự xác nhận hay hành động\n"
+
+#:src/main.cc:117
+#,c-format
+msgid ""
+" -y       Assume that the answer to simple yes/no questions is 'yes'\n"
+msgstr ""
+" -y       Giả sử trả lời câu hỏi kiểu có / không đơn giản thì là Có (_yes_)\n"
+
+#:src/main.cc:118
+#,c-format
+msgid ""
+" -F format   Specify a format for displaying search results; see the "
+"manual\n"
+msgstr ""
+" -F format   Ghi rõ _dang thức_ hiển thị kết quả tìm kiếm; hãy xem tập tin hướng dẫn.\n"
+
+#:src/main.cc:119
+#,c-format
+msgid ""
+" -O order    Specify how search results should be sorted; see the manual\n"
+msgstr ""
+" -O order    Ghi rõ cách sắp xếp kết quả tìm kiếm; hãy xem tập tin hướng dẫn (_thứ tự_).\n"
+
+#:src/main.cc:120
+#,c-format
+msgid ""
+" -w width    Specify the display width for formatting search results\n"
+msgstr ""
+" -w width    Ghi rõ _độ rộng_ hiển thị kết quả tìm kiếm\n"
+
+#:src/main.cc:121
+#,c-format
+msgid " -f       Aggressively try to fix broken packages.\n"
+msgstr " -f       Cố gắng _sửa_ một cách năng nổ những gói bị ngắt.\n"
+
+#:src/main.cc:122
+#,c-format
+msgid " -V       Show which versions of packages are to be installed.\n"
+msgstr " -V       Hiển thị _phiên bản_ nào sẽ được cài.\n"
+
+#:src/main.cc:123
+#,c-format
+msgid ""
+" -D       Show the dependencies of automatically changed packages.\n"
+msgstr ""
+" -D       Hiển thị cách _phụ thuộc_ của mọi gói đa đổi tự động.\n"
+
+#:src/main.cc:124
+#,c-format
+msgid " -Z\t\t  Show the change in installed size of each package.\n"
+msgstr " -Z\t\t  Hiển thị hiệu số cỡ gói sau khi cài đặt.\n"
+
+#:src/main.cc:125
+#,c-format
+msgid ""
+" -v       Display extra information. (may be supplied multiple times)\n"
+msgstr ""
+" -v       Hiển thị thông tin thêm -- có lẽ cung cấp nhiều lần (_chi tiết_)\n"
+
+#:src/main.cc:126
+#,c-format
+msgid ""
+" -t [release]  Set the release from which packages should be installed\n"
+msgstr ""
+" -t [bản]  	Chọn phiên bản Debian nào nên cài gói.\n"
+
+#:src/main.cc:127
+#,c-format
+msgid " -o key=val   Directly set the configuration option named 'key'\n"
+msgstr " -o key=giá_trị   Lập một cách trực tiếp _tùy chọn_ cấu hình có tên phím (key)\n"
+
+#:src/main.cc:128
+#,c-format
+msgid ""
+" --with(out)-recommends\tSpecify whether or not to treat recommends as\n"
+"        strong dependencies\n"
+msgstr ""
+" --with(out)-recommends\tGhi rõ có nên theo gói đề nghị (recommend) như là cách phụ thuộc quan trọng hay không (_(không) có đệ nghị_).\n"
+
+#:src/main.cc:129
+#,c-format
+msgid " -S fname: Read the aptitude extended status info from fname.\n"
+msgstr " -S tên_tập_tin: Đọc thông tin _trạng thái_ kéo dài aptitude từ tập tin ấy.\n"
+
+#:src/main.cc:130
+#,c-format
+msgid " -u   : Download new package lists on startup.\n"
+msgstr " -u   : Tải về danh sách gói mới khi khởi động máy.\n"
+
+#:src/main.cc:131
+#,c-format
+msgid " -i   : Perform an install run on startup.\n"
+msgstr " -i   : Chạy lệnh cài (_install_) khi khởi động máy.\n"
+
+#:src/main.cc:133
+#,c-format
+msgid "         This aptitude does not have Super Cow Powers.\n"
+msgstr "         Trình aptitude này không phải có tài năng của bò ma thuật.\n"
+
+#:src/main.cc:254
+#,c-format
+msgid "-o requires an argument of the form key=value, got %s"
+msgstr "-o cần thiết đối số dạng key=giá_trị, còn nhân %s (key=phím)"
+
+#:src/main.cc:300 src/main.cc:309
+msgid "WEIRDNESS: unknown option code received\n"
+msgstr "LẠ: không biết mã tùy chọn đã nhận.\n"
+
+#:src/main.cc:318
+msgid "Only one of -u and -i may be specified\n"
+msgstr "Có ghi rõ được chỉ một của hai tùy chọn -u và -i.\n"
+
+#:src/main.cc:326
+msgid ""
+"-u and -i may not be specified in command-line mode (eg, with 'install')"
+msgstr "Không thể ghi rõ tùy chọn -u hay -i trong chế độ dòng lệnh (v.d. với lệnh 'install' (càì))."
+
+#:src/main.cc:337
+msgid "-u and -i may not be specified with a command"
+msgstr "Không thể ghi rõ tùy chọn -u hay -i với lệnh."
+
+#:src/main.cc:392
+#,c-format
+msgid "Unknown command \"%s\"\n"
+msgstr "Không biết lệnh \"%s\".\n"
+
+#:src/main.cc:400
+#,c-format
+msgid "Invalid option for interactive mode: -s\n"
+msgstr "Tùy chọn không hợp lê cho chế độ tương tác: -s\n"
+
+#:src/mine/cmine.cc:85
+#,c-format
+msgid "%i/%i mines %d %s"
+msgstr "%i/%i mìn %d %s"
+
+#:src/mine/cmine.cc:89 src/mine/cmine.cc:96
+msgid "second"
+msgstr "giây"
+
+#:src/mine/cmine.cc:89 src/mine/cmine.cc:96
+msgid "seconds"
+msgstr "giây"
+
+#:src/mine/cmine.cc:93
+#,c-format
+msgid "Minesweeper  %s in %d %s"
+msgstr "Quét mìn  %s được %d %s"
+
+#:src/mine/cmine.cc:94
+msgid "Won"
+msgstr "Thắng"
+
+#:src/mine/cmine.cc:94
+msgid "Lost"
+msgstr "Thua"
+
+#:src/mine/cmine.cc:111 src/ui.cc:1187
+msgid "Minesweeper"
+msgstr "Quét mìn"
+
+#:src/mine/cmine.cc:123 src/mine/cmine.cc:160
+#,c-format
+msgid "Could not open file \"%s\""
+msgstr "Không thể mở tập tin \"%s\"."
+
+#:src/mine/cmine.cc:137
+#,c-format
+msgid "Could not load game from %s"
+msgstr "Không thể tải trờ chơi từ %s."
+
+#:src/mine/cmine.cc:187
+msgid "The board height must be a number"
+msgstr "Độ cao bảng phải là con số."
+
+#:src/mine/cmine.cc:199
+msgid "The board width must be a number"
+msgstr "Độ rộng bảng phải là con số."
+
+#:src/mine/cmine.cc:212
+msgid "The number of mines must be a number"
+msgstr "Số mìn phải là con số."
+
+#:src/mine/cmine.cc:232
+msgid "Setup custom game"
+msgstr "Thiết lập trò chơi tự chọn"
+
+#:src/mine/cmine.cc:235
+msgid "Height of board: "
+msgstr "Độ cao bảng:"
+
+#:src/mine/cmine.cc:239
+msgid "Width of board: "
+msgstr "Độ rộng bảng:"
+
+#:src/mine/cmine.cc:243
+msgid "Number of mines: "
+msgstr "Số mìn:"
+
+#:src/mine/cmine.cc:308
+msgid "Choose difficulty level"
+msgstr "Hãy chọn lớp khó"
+
+#:src/mine/cmine.cc:310
+msgid "Easy"
+msgstr "Dễ"
+
+#:src/mine/cmine.cc:311
+msgid "Medium"
+msgstr "Giữa"
+
+#:src/mine/cmine.cc:312
+msgid "Hard"
+msgstr "Khó"
+
+#:src/mine/cmine.cc:313
+msgid "Custom"
+msgstr "Tự chọn"
+
+#:src/mine/cmine.cc:403
+msgid "You have won."
+msgstr "Bạn thắng rồi."
+
+#:src/mine/cmine.cc:406
+msgid "You lose!"
+msgstr "Bạn thua rồi."
+
+#:src/mine/cmine.cc:411
+msgid "You die... --More--"
+msgstr "Bạn chết... --Thêm--"
+
+#:src/mine/cmine.cc:424
+msgid "The spikes were poisoned! The poison was deadly.. --More--"
+msgstr "Gai độc! Thuốc độc chết người... --Thêm--"
+
+#:src/mine/cmine.cc:427
+msgid "You land on a set of sharp iron spikes! --More--"
+msgstr "Bạn rơi vào các gai sắt sắc! --Thêm--"
+
+#:src/mine/cmine.cc:430
+msgid "You fall into a pit! --More--"
+msgstr "Bạn rơi vào bẫy! --Thêm--"
+
+#:src/mine/cmine.cc:433
+msgid "KABOOM! You step on a land mine. --More--"
+msgstr "ĐÙNG! Bạn giẫm lên mìn. --Thêm--"
+
+#:src/mine/cmine.cc:438
+msgid "The dart was poisoned! The poison was deadly... --More--"
+msgstr "Cái lao độc! Thuốc độc chết người... --Thêm--"
+
+#:src/mine/cmine.cc:440
+msgid ""
+"A little dart shoots out at you! You are hit by a little dart! --More--"
+msgstr "Một cái lao nhỏ ném đến bạn! Bạn được đánh bởi cái lao nhỏ. --Thêm--"
+
+#:src/mine/cmine.cc:444
+msgid "You turn to stone... --More--"
+msgstr "Bạn trở thành đá. --Thêm--"
+
+#:src/mine/cmine.cc:446
+msgid "Touching the cockatrice corpse was a fatal mistake. --More--"
+msgstr "Sờ xác chết rắn thần là lỗi lầm tai hại. --Thêm--"
+
+#:src/mine/cmine.cc:448
+msgid "You feel here a cockatrice corpse. --More--"
+msgstr "Ở đây bạn sờ một xác chết rắn thần. --Thêm--"
+
+#:src/mine/cmine.cc:452
+msgid ""
+"Click! You trigger a rolling boulder trap! You are hit by a boulder! --"
+"More--"
+msgstr "Lách cách! Bạn nhả bẫy có đá to lớn lăn đến bạn! Nó đánh bạn! --"
+
+#:src/mine/cmine.cc:462
+msgid "sleep"
+msgstr "ngủ"
+
+#:src/mine/cmine.cc:465
+msgid "striking"
+msgstr "có đánh"
+
+#:src/mine/cmine.cc:468
+msgid "death"
+msgstr "sự chết"
+
+#:src/mine/cmine.cc:471
+msgid "polymorph"
+msgstr "có thể đổi hình"
+
+#:src/mine/cmine.cc:474
+msgid "magic missile"
+msgstr "vật ma thuật phóng ra"
+
+#:src/mine/cmine.cc:477
+msgid "secret door detection"
+msgstr "phát hiện cửa bí mật"
+
+#:src/mine/cmine.cc:480
+msgid "invisibility"
+msgstr "tính vô hình"
+
+#:src/mine/cmine.cc:483
+msgid "cold"
+msgstr "lạnh"
+
+#:src/mine/cmine.cc:489
+#,c-format
+msgid "Your wand of %s breaks apart and explodes! --More--"
+msgstr "Đũa thần %s của bạn rã ra và nổ! --Thêm--"
+
+#:src/mine/cmine.cc:495
+msgid "You are jolted by a surge of electricity! --More--"
+msgstr "Điện giật làm bạn xóc nảy lên! --Thêm--"
+
+#:src/mine/cmine.cc:599
+msgid "Enter the filename to load: "
+msgstr "Hãy gõ tên tập tin cần tải:"
+
+#:src/mine/cmine.cc:606
+msgid "Enter the filename to save: "
+msgstr "Hãy gõ tên tập tin cần lưu:"
+
+#:src/mine/cmine.cc:616
+msgid "mine-help.txt"
+msgstr "mine-help.txt"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:87
+msgid "30 6 6 1 1 40 10 10 11 10 35 9 10 2 1 1 10 12 30 15 15"
+msgstr "30 6 6 1 1 40 10 10 11 10 35 9 10 2 1 1 10 12 30 15 15"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:90 src/ui.cc:1643
+msgid "Package"
+msgstr "Gói"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:91
+msgid "InstSz"
+msgstr "CỡCài"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:92
+msgid "DebSz"
+msgstr "CỡDeb"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:94
+msgid "Action"
+msgstr "Hành động"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:95
+msgid "Description"
+msgstr "Mô tả"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:96
+msgid "InstVer"
+msgstr "PhbCài"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:97
+msgid "CandVer"
+msgstr "PhbƯng"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:98
+msgid "LongState"
+msgstr "TrạngDài"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:99
+msgid "LongAction"
+msgstr "HànhĐDài"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:100
+msgid "Maintainer"
+msgstr "Bảo quản trị"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:101
+msgid "Priority"
+msgstr "Ưu tiên"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:102
+msgid "Section"
+msgstr "Phần"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:103
+msgid "RC"
+msgstr "Giữ"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:104
+msgid "Auto"
+msgstr "TựĐ"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:105
+msgid "Tag"
+msgstr "Thẻ"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:108
+msgid "ProgName"
+msgstr "TênChT"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:109
+msgid "ProgVer"
+msgstr "PhBChT"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:110
+msgid "#Broken"
+msgstr "#bị ngắt"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:111
+msgid "DiskUsage"
+msgstr "ChỗĐĩa"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:112
+msgid "DownloadSize"
+msgstr "CỡTảiVề"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:132 src/pkg_columnizer.cc:144 src/pkg_ver_item.cc:103
+#:src/pkg_ver_item.cc:168
+msgid "<N/A>"
+msgstr "<⌀ có>"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:174 src/pkg_columnizer.cc:185
+msgid "<none>"
+msgstr "<không>"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:225 src/pkg_grouppolicy.cc:222
+msgid "virtual"
+msgstr "ảo"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:232 src/pkg_ver_item.cc:212 src/pkg_ver_item.cc:220
+msgid "purged"
+msgstr "bị tẩy"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:239 src/pkg_ver_item.cc:227
+msgid "half-config"
+msgstr "nửa cấu hình"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:241 src/pkg_ver_item.cc:229
+msgid "half-install"
+msgstr "nửa cài"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:243 src/pkg_ver_item.cc:231
+msgid "config-files"
+msgstr "tệp cấu hình"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:247 src/pkg_columnizer.cc:533 src/pkg_ver_item.cc:235
+msgid "ERROR"
+msgstr "LỖI"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:294 src/pkg_ver_item.cc:293
+msgid "hold"
+msgstr "giữ"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:299
+msgid "purge"
+msgstr "tẩy"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:299 src/pkg_ver_item.cc:317
+msgid "delete"
+msgstr "xóa bỏ"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:301 src/pkg_ver_item.cc:215 src/pkg_ver_item.cc:299
+msgid "broken"
+msgstr "bị ngắt"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:303 src/pkg_ver_item.cc:303 src/pkg_ver_item.cc:310
+#:src/pkg_ver_item.cc:319
+msgid "install"
+msgstr "cài"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:305
+msgid "reinstall"
+msgstr "cài lại"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:307
+msgid "upgrade"
+msgstr "cập nhật"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:309 src/pkg_columnizer.cc:311 src/pkg_ver_item.cc:305
+#:src/pkg_ver_item.cc:312 src/pkg_ver_item.cc:321 src/pkg_ver_item.cc:324
+msgid "none"
+msgstr "⌀"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:339 src/pkg_columnizer.cc:360
+#:src/pkg_columnizer.cc:367 src/pkg_grouppolicy.cc:216
+#:src/pkg_info_screen.cc:115 src/pkg_info_screen.cc:116
+#:src/pkg_ver_item.cc:345 src/pkg_ver_item.cc:374
+msgid "Unknown"
+msgstr "Chưa biết"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:347 src/pkg_ver_item.cc:353
+msgid "Imp"
+msgstr "Phải"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:349 src/pkg_ver_item.cc:355
+msgid "Req"
+msgstr "Cần"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:351 src/pkg_ver_item.cc:357
+msgid "Std"
+msgstr "Thg"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:353 src/pkg_ver_item.cc:359
+msgid "Opt"
+msgstr "TCh"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:355 src/pkg_ver_item.cc:361
+msgid "Xtr"
+msgstr "Nữa"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:357 src/pkg_ver_item.cc:363
+msgid "ERR"
+msgstr "LỖI"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:379
+#,c-format
+msgid "#Broken: %ld"
+msgstr "#bị ngắt: %ld"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:394
+#,c-format
+msgid "Will use %sB of disk space"
+msgstr "Sẽ dùng %sB chỗ trên đĩa"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:402
+#,c-format
+msgid "Will free %sB of disk space"
+msgstr "Sẽ giải phóng %sB thêm chỗ trên đĩa"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:416
+#,c-format
+msgid "DL Size: %sB"
+msgstr "Cỡ tải về: %sB"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:486
+msgid "HN too long"
+msgstr "Tên máy quá dài"
+
+#:src/pkg_columnizer.cc:664
+msgid "Internal error: Default column string is unparsable"
+msgstr "Gặp lỗi nội bộ: không thể phân tách chuỗi cột mặc định."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:150
+msgid ""
+"Packages which set up your computer to perform a particular task\n"
+" Packages in the 'Tasks' section contain no files; they merely depend upon "
+"other packages. These packages provide an easy way to select a predefined "
+"set of packages for a specialized task."
+msgstr ""
+"Gói mà thiết lập máy vi tính bạn để thực hiện một tác vụ nào đó.\n"
+"Gói trong phần Tác vụ (Tasks) không chứa tập tin, chỉ phụ thuộc vào gói khác. Những gói này cung cấp cách dễ dàng để lựa chọn một bộ đã định nghĩa trước cho một tác vụ đặc biệt."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:152
+msgid ""
+"Packages with no declared section\n"
+" No section is given for these packages. Perhaps there is an error in the "
+"Packages file?"
+msgstr ""
+"Gói không phải của phần riêng.\n"
+"Chưa lập phần cho mỗi gói trong những gói này. Có lẽ gặp lỗi trong tập tin Packages (Gói) không?"
+""
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:154
+msgid ""
+"Administrative utilities (install software, manage users, etc)\n"
+" Packages in the 'admin' section allow you to perform administrative tasks "
+"such as installing software, managing users, configuring and monitoring your "
+"system, examining network traffic, and so on."
+msgstr ""
+"Trình tiện ích quản lý (cài phần mềm, quản lý người dùng v.v.).\n"
+"Gói trong phần 'admin' (quản lý) thì cho phép bạn thực hiện tác vụ quản lý, v.d. cài phần mềm, quản lý người dùng, định cấu hình và theo dõi hệ thống bạn, kiểm tra tải cho mạng, v.v."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:156
+msgid ""
+"Packages converted from foreign formats (rpm, tgz, etc)\n"
+" Packages in the 'alien' section were created by the 'alien' program from a "
+"non-Debian package format such as RPM"
+msgstr ""
+"Gói được chuyển đổi từ khuôn dạng khác (rpm, tgz v.v.).\n"
+"Gói trong phần 'alien' (lạ) thì được tạo bởi chương trình «lạ» từ khuôn dạng gói không phải là Debian, như RPM."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:157
+msgid ""
+"The Debian base system\n"
+" Packages in the 'base' section are part of the initial system installation."
+msgstr ""
+"Hệ thống cơ bản Debian.\n"
+"Gói trong phần 'base' (cơ bản) thì là phần bản cài đặt hệ thống ban đầu."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:158
+msgid ""
+"Programs for faxmodems and other communications devices\n"
+" Packages in the 'comm' section are used to control modems and other "
+"hardware communications devices. This includes software to control faxmodems "
+"(for instance, PPP for dial-up internet connections and programs originally "
+"written for that purpose (zmodem/kermit), as well as software to control "
+"cellular phones, interface with FidoNet, and run a BBS."
+msgstr ""
+"Chương trình cho fax-mô-đem và thiết bị truyền thông khác.\n"
+"Gói trong phần 'comm' (liên lạc) thì được dùng để điều khiển mô-đem và những thiết bị truyền thông phần cứng khác. Gói loại ấy cũng bao gồm phần mềm điều khiểm fax-mô-đem (v.d. phần mềm PPP để kết nối bằng quay số, chương trình dành cho sự kết nối [zmodem, kermit v.v.]), và phần mềm điều khiển điện thoại di động, giao diện FidoNet, và chạy hệ thộng bảng công báo (BBS)."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:159
+msgid ""
+"Utilities and programs for software development\n"
+" Packages in the 'devel' section are used to write new software and work on "
+"existing software. Non-programmers who do not compile their own software "
+"probably do not need much software from this section.\n"
+" .\n"
+" It includes compilers, debugging tools, programmer's editors, source "
+"processing tools, and other things related to software development."
+msgstr ""
+"Trình tiện ích và chương trình để phát triển phần mềm.\n"
+"Gói trong phần 'devel' (phat triển) được dùng để viết phần mềm mới và sửa đổi phần mềm đã có. Người dùng không phải là lập trình viên thì rất có thể là không cần phần mềm nhiều từ phần này.\n"
+"\n"
+"Phần này bao gồm trình biên dịch, công cu gỡ lỗi, trình biên soạn cho lập trình viên, công cụ xử lý mã nguồn, và trình khác liên quan đến sự phát triển phần mềm."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:160
+msgid ""
+"Documentation and specialized programs for viewing documentation\n"
+" Packages in the 'doc' section document parts of the Debian system, or are "
+"viewers for documentation formats."
+msgstr ""
+"Tài liệu, và chương trình dành cho xem tài liệu.\n"
+"Gói trong phần 'doc' (tài liệu) chứa thông tin về các phần hệ thống Debian, hay là bộ xem khuôn dạng tài liệu."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:161
+msgid ""
+"Text editors and word processors\n"
+" Packages in the 'editors' section allow you to edit plain ASCII text. These "
+"are not necessarily word processors, although some word processors may be "
+"found in this section."
+msgstr ""
+"Trình hiệu chỉnh văn bản và trình xử lý văn bản trực quan\n"
+"Gói trong phần 'editors' (trình hiệu chỉnh) thì cho phép bạn sửa đổi văn bản ASCII: «nhập thô». Chỉ một số gói này là trình xử lý văn bản trực quan."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:162
+msgid ""
+"Programs for working with circuits and electronics\n"
+" Packages in the 'electronics' section include circuit design tools, "
+"simulators and assemblers for microcontrollers, and other related software."
+msgstr ""
+"Chương trình cho người tạo và sửa phần cứng\n"
+"Gói trong phần 'electronics' (điện tử) thì bao gồm công cụ cấu tạo mạch điện, trình mô phỏng và trình dịch mã số cho bộ vi điều khiển, và phần mềm liên quan khác."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:163
+msgid ""
+"Programs for embedded systems\n"
+" Packages in the 'embedded' section are meant to run on embedded devices. "
+"Embedded devices are specialized hardware devices with much less power than "
+"a typical desktop system: for instance, a PDA, a cell phone, or a Tivo."
+msgstr ""
+"Chương trình cho hệ thống nhúng\n"
+"Gói trong phần 'embedded' (nhúng) nên chạy trong thiết bị nhúng. Thiết bị nhúng là thiết bị phần cứng đặc biệt có ít sức mạnh hơn máy vi tính bình thường: v.d. máy trên tay, điện thoại di động, và Tivo."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:164
+msgid ""
+"The GNOME Desktop System\n"
+" GNOME is a collection of software which provides an easy-to-use desktop "
+"environment for Linux. Packages in the 'gnome' section are part of the "
+"GNOME environment or closely integrated into it."
+msgstr ""
+"Hệ thống màn hình nền GNOME\n"
+"GNOME là bộ phần mềm cung cấp môi trường màn hình nền dễ dùng cho hệ điều hành Linux. Gói trong phần 'gnome' thuộc về môi trường GNOME hoặc hợp nhất chặt chẽ với nó."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:165
+msgid ""
+"Games, toys, and fun programs\n"
+" Packages in the 'games' section are meant primarily for entertainment."
+msgstr ""
+"Trò chơi, đồ chơi và chương trình vui thú\n"
+"Gói trong phần 'games' (trò chơi) được cấu tạo chính cho giải trí."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:166
+msgid ""
+"Utilities to create, view, and edit graphics files\n"
+" Packages in the 'graphics' section include viewers for image files, image "
+"processing and manipulation software, software to interact with graphics "
+"hardware (such as video cards, scanners, and digital cameras), and "
+"programming tools for handling graphics."
+msgstr ""
+"Trình tiện ích để tạo, xem và hiệu chỉnh tập tin đồ họa\n"
+"Gói trong phần 'graphics' (đồ họa) thì bao gồm trình xem tập tin ảnh, phần mềm xử lý và thao tác ảnh, phần mềm tương tác với phần mềm đồ họa (v.d. thẻ ảnh động, máy quét và cái máy ảnh số), và công cụ lập trình để quản lý đồ họa."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:167
+msgid ""
+"Software for ham radio operators\n"
+" Packages in the 'hamradio' section are meant primarily for ham radio "
+"operators."
+msgstr ""
+"Phần mềm cho người thao tác rađiô nghiệp dư\n"
+"Gói trong phần 'hamradio' (rađiô nghiệp dư) được cấu tạo chính cho người thao tác rađiô nghiệp dư."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:168
+msgid ""
+"Interpreters for interpreted languages\n"
+" Packages in the 'interpreters' section include interpreters for languages "
+"like Python, Perl, and Ruby, and libraries for these same languages."
+msgstr ""
+"Bộ phiên dịch ngôn ngữ lập trình bậc cao\n"
+"Gói trong phần 'interpreters' (trình dịch) thì bao gồm trình dịch cho ngôn ngữ như Python, Perl va Ruby, và cũng có thư viên cho ngôn ngữ ấy."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:169
+msgid ""
+"The KDE Desktop System\n"
+" KDE is a collection of software which provides an easy-to-use desktop "
+"environment for Linux. Packages in the 'kde' section are part of the KDE "
+"environment or closely integrated into it."
+msgstr ""
+"Hệ thống màn hình nền KDE\n"
+"KDE là một bộ phần mềm cung cấp môi trường màn hình nền dễ dùng cho hệ điều hành Linux. Gói trong phần 'kde' thuộc về môi trường KDE hoặc hợp nhất chặt chẽ với nó."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:170
+msgid ""
+"Development files for libraries\n"
+" Packages in the 'libdevel' section contain files required for building "
+"programs that use libraries in the 'libs' section. You don't need packages "
+"from this section unless you want to compile software yourself."
+msgstr ""
+"Tập tin phát triển cho thư viên\n"
+"Gói trong phần 'libdevel' (phát triển thư viên) thì chứa những tập tin cần thiết đề xây dụng chương trình dùng thư viên trong phần 'libs' của nó. Bạn không cần gói nào từ phần này, trừ khi bạn muốn tự biên dịch phần mềm."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:171
+msgid ""
+"Collections of software routines\n"
+" Packages in the 'libs' section provide necessary functionality for other "
+"software on the computer. With very few exceptions, you should not need to "
+"explicitly install a package from this section; the package system will "
+"install them as required to fulfill dependencies."
+msgstr ""
+"Bộ thường trình phần mềm\n"
+"Gói trong phần 'libs' (thư viên) thi cung cấp khả năng cần thiết cho phần mềm khác trên máy vi tính ấy. Rất ít có bạn nên không cần cài gói nào từ phần này; hệ thống quản lý gói sẽ cài gói nào cần thiết bởi phần mềm khác phụ thuộc vào nó."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:172
+msgid ""
+"Perl interpreter and libraries\n"
+" Packages in the 'perl' section provide the Perl programming language and "
+"many third-party libraries for it. Unless you are a Perl programmer, you "
+"don't need to install packages from this section explicitly; the package "
+"system will install them if they are required."
+msgstr ""
+"Trình phiên dịch Perl và các thư viên của nó\n"
+"Gói trong phần 'perl' thì cung cấp ngôn ngữ lập trình Perl, và nhiều thư viên nhóm ba cho nó. Chỉ lập trình viên Perl cần cài riêng rẽ gói nào; trình quản lý gói sẽ cài gói nào cần thiết."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:173
+msgid ""
+"Python interpreter and libraries\n"
+" Packages in the 'python' section provide the Python programming language "
+"and many third-party libraries for it. Unless you are a Python programmer, "
+"you don't need to install packages from this section explicitly; the package "
+"system will install them if they are required."
+msgstr ""
+"Trình phiên dịch Python và các thư viên của nó\n"
+"Gói trong phần 'python' thì cung cấp ngôn ngữ lập trình Python, và nhiều thư viên nhóm ba cho nó. Chỉ lập trình viên Python cần cài riêng rẽ gói nào; trình quản lý gói sẽ cài gói nào cần thiết."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:174
+msgid ""
+"Programs to write, send, and route email messages\n"
+" Packages in the 'mail' section include mail readers, mail transport "
+"daemons, mailing list software, and spam filters, as well as various other "
+"software related to electronic mail."
+msgstr ""
+"Chương trình ghi, gởi và lộ thư điện tử\n"
+"Gói trong phần 'mail' (thư) thì bao gồm trình đọc thư, trình nền truyền tải thư, phần mềm hộp thư chung, bộ lọc thư rác, và phần mềm khác liên quan đến thư điện tử."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:175
+msgid ""
+"Numeric analysis and other mathematics-related software\n"
+" Packages in the 'math' section include calculators, languages for "
+"mathematical computation (similar to Mathematica), symbolic algebra "
+"packages, and programs to visualize mathematical objects."
+msgstr ""
+"Phần mềm phân tách số và phần mềm khác liên quan đến toán\n"
+"Gói trong 'math' (toán) thì bao gồm trình tính, ngôn ngữ tính thuộc toán (như Mathematica), gói đại số tượng trưng, và chương trình hiển thị đối tượng toán."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:176
+msgid ""
+"Miscellaneous software\n"
+" Packages in the 'misc' section have too unusual a function to be classified."
+msgstr ""
+"Phần mềm khác\n"
+"Gói trong phần 'misc' (lặt vặt) không khớp với nhóm nào."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:177
+msgid ""
+"Programs to connect to and provide various services\n"
+" Packages in the 'net' section include clients and servers for many "
+"protocols, tools to manipulate and debug low-level network protocols, IM "
+"systems, and other network-related software."
+msgstr ""
+"Chương trình kết nối đến dịch vụ, và cung cấp dịch vụ\n"
+"Gói trong phần 'net' (mạng) thì bao gồm trình khách và trình cung cấp dịch vụ cho nhiều giao thức khác nhau, công cụ để thao tác và gỡ lỗi trong giao thức mạng bậc thấp, hệ thống tin nhắn tức khắc, và phần mềm khác liên quan đến mạng."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:178
+msgid ""
+"Usenet clients and servers\n"
+" Packages in the 'news' section are related to the Usenet distributed news "
+"system. They include news readers and news servers."
+msgstr ""
+"Trình khách và trình cung cấp dịch vụ Usenet\n"
+"Gói trong 'news' (tin tức) thi liên quan đến hệ thống tin tức phân tán Usenet. Bao gồm trình đọc tin tức và trình cung cấp tin tức."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:179
+msgid ""
+"Obsolete libraries\n"
+" Packages in the 'oldlibs' section are obsolete and should not be used by "
+"new software. They are provided for compatibility reasons, or because "
+"software distributed by Debian still requires them.\n"
+" .\n"
+" With very few exceptions, you should not need to explicitly install a "
+"package from this section; the package system will install them as required "
+"to fulfill dependencies."
+msgstr ""
+"Thư viên cũ\n"
+"Gói trong phần 'oldlibs' (thư viên cũ) thì là cũ nên bạn nên không sử dụng nó. Gói loại này được cung cấp vì tương thích với phần mềm khác, hoặc phần mềm khác được phân phát bởi Debian phụ thuộc vào nó.\n"
+"\n"
+"Rất ít có bạn cần cài gói nào từ phần này; trinh quản lý gói sẽ cài mọi gói cần thiết."
+""
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:180
+msgid ""
+"Emulators and software to read foreign filesystems\n"
+" Packages in the 'otherosfs' section emulate hardware and operating systems "
+"and provide tools for transferring data between different operating systems "
+"and hardware platforms. (for instance, utilities to read DOS floppies, and "
+"utilities to communicate with Palm Pilots)\n"
+" .\n"
+" It is worth noting that CD burning software is included in THIS section."
+msgstr ""
+"Trình mô phỏng và phần mềm khác cho phép người dùng đọc hệ thống tập tin lạ\n"
+"Gói trong phần 'otherosfs' (hệ thống tập tin của hệ điều hành khác) thi mô phỏng phần cứng và hệ điều hành, và cung cấp công cụ có thể truyền dữ liệu giữa những hệ điều hành khác nhau và nền tảng phần cứng khác nhau (v.d. trình tiện ích để đọc đĩa mềm dạng DOS, và trình tiện ích để truyền thông với Palm Pilot).\n"
+"\n"
+"Ghi chú: phần mềm chép ra đĩa CD có trong phần này."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:181
+msgid ""
+"Software for scientific work\n"
+" Packages in the 'science' section include tools for astronomy, biology, and "
+"chemistry, as well as other science-related software."
+msgstr ""
+"Phần mềm để làm việc khoa học\n"
+"Gói trong phần 'science' (khoa học) thì bao gồm công cụ cho thiên văn học, sinh học và hoá học, và cũng phần mềm khác liên quan đến khoa học."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:182
+msgid ""
+"Command shells and alternative console environments\n"
+" Packages in the 'shells' section include programs providing a command-line "
+"interface."
+msgstr ""
+"Hệ vỏ lệnh và môi trương bàn giao tiếp thay thế\n"
+"Gói trong phần 'shells' (hệ vỏ) thì bao gồm chương trình cung cấp giao diện dòng lệnh."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:183
+msgid ""
+"Utilities to play and record sound\n"
+" Packages in the 'sound' section include sound players, recorders, and "
+"encoders for many formats, mixers and volume controls, MIDI sequencers and "
+"programs to generate musical notation, drivers for sound hardware, and sound "
+"processing software."
+msgstr ""
+"Trình tiện ích để phát và ghi âm thanh\n"
+"Gói trong phần 'sound' (âm thanh) thì bao gồm trình phát âm thanh, trình ghi và trình biên mã cho nhiều khuôn dạng, máy hoà tiếng và điều khiển âm lượng, trình sắp xếp MIDI và chương trình tạo ra cách ghi âm nhạc, trình điều kiện phần cứng âm thanh, và phần mềm xử lý âm thanh."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:184
+msgid ""
+"The TeX typesetting system\n"
+" Packages in the 'tex' section are related to TeX, a system for producing "
+"high-quality typeset output. They include TeX itself, TeX packages, editors "
+"designed for TeX, utilities to convert TeX and TeX output files to various "
+"formats, TeX fonts, and other software related to TeX."
+msgstr ""
+"Hệ thống sắp chữ TeX\n"
+"Gói trong phần 'tex' thì liên quan đến TeX, một hệ thống xuất dữ liệu sắp chữ có chất lượng cao. Bao gồm TeX chính nó, gói TeX, trình hiệu chỉnh được cấu tạo cho TeX, trình tiện ích có thể chuyển đổi TeX và tập tin xuất TeX sang nhiều khuôn dạng khác nhau, phông chữ TeX, và phần mềm khác liên quan đến TeX."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:185
+msgid ""
+"Text processing utilities\n"
+" Packages in the 'text' section include text filters and processors, "
+"spelling checkers, dictionary programs, utilities to convert between "
+"character encodings and text file formats (eg, Unix and DOS), text "
+"formatters and pretty-printers, and other software which operates on plain "
+"text."
+msgstr ""
+"Trình tiện ích xử lý văn ban\n"
+"Gói trong phần 'text' (văn bản) thi bao gồm bộ lọc văn bản và trình xử lý văn bản, trình kiểm tra chính tả, trình từ điển, trình tiện ích chuyển đổi giữa bảng mã ký tự khác nhau và khuôn dạng tập tin khác nhau (v.d. Unix và DOS), trình định dạng văn bản và trình sửa đổi văn bản sang «in xinh»; và phần mềm khác thao tác «nhập thô»."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:186
+msgid ""
+"Various system utilities\n"
+" Packages in the 'utils' section are utilities whose purpose is too unique "
+"to be classified."
+msgstr ""
+"Nhiều trình tiện ích hệ thống khác nhau\n"
+"Gói trong phần 'utils' (trình tiện ích) thì là trình tiện ích không khớp với nhóm nào."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:187
+msgid ""
+"Web browsers, servers, proxies, and other tools\n"
+" Packages in the 'web' section include Web browsers, Web servers and "
+"proxies, software to write CGI scripts or Web-based programs, pre-written "
+"Web-based programs, and other software related to the World Wide Web."
+msgstr ""
+"Trình duyệt Mạng, trình cho máy chu, máy chủ ủy nhiệm, và công cụ khác\n"
+"Gói trong phần 'web' (Mạng) thì bao gồm trình duyệt Mạng, trình cho máy chủ Mạng và may chủ ủy nhiệm, phần mềm để ghi tập lệnh CGI hoặc viết chương trình đựa vào Mạng, chương trình đựa vào Mạng có sẵn, và phần mềm khác liên quan đến Mạng."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:188
+msgid ""
+"The X window system and related software\n"
+" Packages in the 'x11' section include the core packages for the X window "
+"system, window managers, utility programs for X, and miscellaneous programs "
+"with an X GUI which were placed here because they didn't fit anywhere else."
+msgstr ""
+"Hệ thống cửa sổ X, và phần mềm liên quan\n"
+"Gói trong phần 'x11' thì bao gồm các gói lõi cho hệ thống cửa sổ X, trình quản lý cửa sổ, trình tiện ích cho X, và chương trình khác có giao diện đồ họa X mà có trong nhóm này vì không khớp với nhóm khác nào."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:190
+msgid ""
+"Programs which depend on software not in Debian\n"
+" Packages in the 'contrib' section are not part of Debian.\n"
+" .\n"
+" These packages are Free Software, but they depend on software which is not "
+"part of Debian. This may be because it is not Free Software, but is "
+"packaged in the non-free section of the archive, because Debian cannot "
+"distribute it at all, or (in rare cases) because no-one has packaged it "
+"yet.\n"
+" .\n"
+" For more information about what Debian considers to be Free Software, see "
+"http://www.debian.org/social_contract#guidelines"
+msgstr ""
+"Chương trình phụ thuộc vào phần mềm không phải trong Debian\n"
+"Gói trong phần 'contrib' (đóng góp) không phải thuộc về Debian.\n"
+"\n"
+"Nhưng gói này là Phần mềm Tự do, nhưng mà chúng phụ thuộc vào phần mềm không phải thuộc về Debian. Có lẽ vì phần mềm ấy không phải là Phần mềm Tự do, và được đóng gói trong phần không tự do của kho, vì Debian không thể phân phát nó bằng cách nào cả, hoặc (rất ít có) vì chưa có ai đóng gói nó.\n"
+"\n"
+"Để tìm thông tin thêm về ý kiến Debian về Phần mềm Tự do, hãy xem http://www.debian.org/social_contract#guidelines."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:191
+msgid ""
+"The main Debian archive\n"
+" The Debian distribution consists of packages from the 'main' section. Every "
+"package in 'main' is Free Software.\n"
+" .\n"
+" For more information about what Debian considers to be Free Software, see "
+"http://www.debian.org/social_contract#guidelines"
+msgstr ""
+"Kho Debian chính\n"
+"Sự phân phát Debian chứa gói từ phần 'main' (chính). Mọi gói trong phần chính là Phần mềm Tự do.\n"
+"\n"
+"Để tìm thông tin thêm về ý kiến Debian về Phần mềm Tự do, hãy xem http://www.debian.org/social_contract#guidelines."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:192
+msgid ""
+"Programs stored outside the US due to export controls\n"
+" Packages in 'non-US' likely contain cryptography; a few implement patented "
+"algorithms. Because of this, they cannot be exported from the United States, "
+"and hence are stored on a server in the \"free world\".\n"
+" .\n"
+" Note: the Debian Project is currently merging cryptographic software into "
+"the US-based archives after consulting with legal experts about recent "
+"changes in export policies. Most packages which were formerly found in this "
+"section, therefore, are now in 'main'."
+msgstr "Chương trình được cất giữ bên ngoại Mỹ do điều khiển xuấn khẩu\n"
+"Gói trong phần 'non-US' (không phải Mỹ) rất có thể chứa mật mã thuật; một vài gói thực hiện giải thuật có bằng phát minh. Do đó, không thể xuất khẩu gói ấy ra Mỹ, và được cất giữ vào một máy chủ trong «thế giới tự do».\n"
+"\n"
+"Ghi chú: Dự án Debian hiện thời hợp nhất phần mềm mật mã vào kho tại Mỹ, sau khi hỏi ý kiến luật sư chuyên môn về nhưng thay đổi chính thức xuất khẩu vừa có. Như thế thì gần tắt cả gói đã có trong phần này vào lúc trước, lúc này trong phần 'main' (chính)."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:193
+msgid ""
+"Programs which are not free software\n"
+" Packages in the 'non-free' section are not part of Debian.\n"
+" .\n"
+" These packages fail to meet one or more of the requirements of the Debian "
+"Free Software Guidelines (see below) You should read the license of programs "
+"in this section to be sure that you are allowed to use them in the way you "
+"intend.\n"
+" .\n"
+" For more information about what Debian considers to be Free Software, see "
+"http://www.debian.org/social_contract#guidelines"
+msgstr ""
+"Chương trình không phải là phần mềm tự do\n"
+"Gói trong phần 'non-free' (không phải tự do) không phải thuộc về Debian.\n"
+"\n"
+"Những gói này không thỏa một hay nhiều tiêu chuẩn của Những Hướng dẫn Phần mềm Tự do Debian (Debian Free Software Guidelines: xem liên kết bên dưới). Bạn hay đọc bản quyền của mọi chương trình trong phần này, để chắc là nó cho phép bạn sử dụng chương trình ấy bằng cách định.\n"
+"\n"
+"Để tìm thông tin thêm về ý kiến Debian về Phần mềm Tự do, hãy xem http://www.debian.org/social_contract#guidelines."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:195
+msgid ""
+"Virtual packages\n"
+" These packages do not exist; they are names other packages use to require "
+"or provide some functionality."
+msgstr ""
+"Gói ảo\n"
+"Gói trong phần này không tồn tại: nó chỉ là tên được dùng bởi gói khác để cần thiết hay cung cấp chức năng nào."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:210
+msgid "Tasks/Tasks"
+msgstr "Tác vụ/Tác vụ"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:210 src/pkg_grouppolicy.cc:937
+msgid "Tasks"
+msgstr "Tác vụ"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:216
+msgid "Unknown/Unknown"
+msgstr "Không biết/Không biết"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:222
+msgid "virtual/virtual"
+msgstr "ảo/ảo"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:233
+msgid "main"
+msgstr "chính"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:318
+msgid ""
+"Security Updates\n"
+" Security updates for these packages are available from security.debian.org."
+msgstr "Trình cập nhật bảo mật\n"
+"Trình cập nhật cho những gói này công bố tại nơi Mạng security.debian.org"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:319
+msgid ""
+"Upgradable Packages\n"
+" A newer version of these packages is available."
+msgstr "Gói có thể cập nhật\n"
+"Có phiên bản mới hơn của những gói này."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:320
+msgid ""
+"New Packages\n"
+" These packages have been added to Debian since the last time you cleared "
+"the list of \"new\" packages. (choose \"Forget new packages\" from the "
+"Actions menu to empty this list)"
+msgstr "Gói mới\n"
+"Những gói này đã được thêm vào Debian sau khi bạn xóa danh sách gói \"new\" (mới) lần trước. Hãy chọn lệnh «Quên các gói mới» từ trình đơn Hành động để xóa danh sách ấy."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:321
+msgid ""
+"Installed Packages\n"
+" These packages are currently installed on your computer."
+msgstr "Gói đã cài đặt\n"
+"Những gói này hiện thời có càì đăt trên máy vi tính bạn."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:322
+msgid ""
+"Not Installed Packages\n"
+" These packages are not installed on your computer."
+msgstr ""
+"Gói chưa cài\n"
+"Những gói này hiện thời không có cài trên máy vi tính bạn."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:323
+msgid ""
+"Obsolete and Locally Created Packages\n"
+" These packages are currently installed on your computer, but they are not "
+"available from any apt source. They may be obsolete and removed from the "
+"archive, or you may have built a private version of them yourself."
+msgstr ""
+"Gói cũ và tạo cục bộ\n"
+"Những gói này hiện thời có cài đặt trên máy vi tính bạn, nhưng mà không thể gọi nào trong những gói này từ nguồn apt nào. Có lẽ gói trong phần này là cũ, bị loại bỏ ra kho, hoặc có lẽ bạn tự xây dụng phiên bản riêng của nó."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:324
+msgid ""
+"Virtual Packages\n"
+" These packages do not exist; they are names other packages use to require "
+"or provide some functionality."
+msgstr ""
+"Gói ảo\n"
+"Gói trong phần này không tồn tại: nó chỉ là tên được dùng bởi gói khác để cần thiết hay cung cấp chức năng nào."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:471
+msgid ""
+"Packages which are recommended by other packages\n"
+" These packages are not strictly required, but they may be necessary to "
+"provide full functionality in some other programs that you are installing or "
+"upgrading."
+msgstr ""
+"Gói được khuyên bởi gói khác\n"
+"Những gói này không yêu cầu chặt chẽ, nhưng mà có lẽ cần thiết để cung cấp chức năng đầy đủ trong một số chương trình khác mà bạn hiện có cài hay cập nhật."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:491
+msgid ""
+"Packages which are suggested by other packages\n"
+" These packages are not required in order to make your system function "
+"properly, but they may provide enhanced functionality for some programs that "
+"you are currently installing."
+msgstr ""
+"Gói được đệ nghị bởi gói khác\n"
+"Những gói này không phải yêu cầu để mà hệ thống bạn hoạt động cho đúng, nhưng mà có lẽ sẽ cung cấp chức năng thêm cho một số chương trình mà bạn hiện có cài."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:518
+msgid ""
+"Packages with unsatisfied dependencies\n"
+" The dependency requirements of these packages will be unmet after the "
+"install is complete.\n"
+" .\n"
+" The presence of this tree probably indicates that something is broken, "
+"either on your system or in the Debian archive."
+msgstr ""
+"Gói phụ thuộc vào gói khác chưa có\n"
+"Sau khi cài đặt xong thì những gói này sẽ không có trên máy vi tính bạn các gói khác cần thiết để hoạt động cho đúng. \n"
+"\n"
+"Cây này rất có thể ngụ ý là lỗi trong hệ thống ban hay trong kho Debian."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:519
+msgid ""
+"Packages being removed because they are no longer used\n"
+" These packages are being deleted because they were automatically installed "
+"to fulfill dependencies, and the planned action will result in no installed "
+"package declaring an 'important' dependency on them.\n"
+msgstr ""
+"Gói sẽ bị loại bỏ vì không còn có ích lại\n"
+"Những gói này sẽ bị xóa bỏ vì đã tự động được cài để thỏa tiêu chuẩn cách phụ thuộc, nhưng mà hành động đã định sẽ có kết quả là không có gói nào phụ thuộc một cách quan trọng ('important') vào gói này.\n"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:520
+msgid ""
+"Packages being automatically held in their current state\n"
+" These packages could be upgraded, but they have been kept in their current "
+"state to avoid breaking dependencies."
+msgstr ""
+"Gói sẽ tự động được giữ lại trong tính trạng hiện thời\n"
+"Có thể cập nhật những gói này, nhưng mà chưa làm như thế để tránh ngắt đường dẫn phụ thuộc."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:521
+msgid ""
+"Packages being automatically installed to satisfy dependencies\n"
+" These packages are being installed because they are required by another "
+"package you have chosen for installation."
+msgstr "Gói sẽ tự động được cài để thỏa tiêu chuẩn cách phụ thuộc\n"
+"Những gói này sẽ được cài vì cần thiết bởi một gói khác mà bạn đã chọn cài."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:522
+msgid ""
+"Packages being deleted due to unsatisfied dependencies\n"
+" These packages are being deleted because one or more of their dependencies "
+"is no longer available, or because another package conflicts with them."
+msgstr ""
+"Gói sẽ bị xóa bỏ do không thỏa tiêu chuẩn cách phụ thuộc\n"
+"Gói trong phần này sẽ bị xóa bỏ vì một hay nhiều cách phụ thuộc của nó không còn công bố, hoặc vì một gói khác xung đột với nó."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:523
+msgid ""
+"Packages to be downgraded\n"
+" An older version of these packages than is currently installed will be "
+"installed."
+msgstr ""
+"Gói sẽ bị hạ cấp\n"
+"Sẽ cài một phiên bản cũ hơn phiên bản hiện có cài của các gói này."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:524
+msgid ""
+"Packages being held back\n"
+" These packages could be upgraded, but you have asked for them to be held at "
+"their current version."
+msgstr ""
+"Gói sẽ được giữ lại\n"
+"Có thể cập nhật những gói này, nhưng mà bạn đã chọn giữ lại phiên bản hiện có."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:525
+msgid ""
+"Packages to be reinstalled\n"
+" These packages will be reinstalled."
+msgstr ""
+"Gói sẽ được cài lại\n"
+"Sẽ cài lại những gói này."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:526
+msgid ""
+"Packages to be installed\n"
+" These packages have been manually selected for installation on your "
+"computer."
+msgstr ""
+"Gói sẽ được cài\n"
+"Bạn đã tự chọn cài những gói này vào máy vi tính mình."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:527
+msgid ""
+"Packages to be removed\n"
+" These packages have been manually selected for removal."
+msgstr "Gói se bị loại bỏ\n"
+"Bạn đã tự chọn loại bỏ những gói này ra máy vi tính mình."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:528
+msgid ""
+"Packages to be upgraded\n"
+" These packages will be upgraded to a newer version."
+msgstr ""
+"Gói sẽ được cập nhật\n"
+"Sẽ cập nhật những gói này lên phiên bản mới hơn."
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:643
+msgid "unknown"
+msgstr "không biết"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:654
+#,c-format
+msgid "Priority %s"
+msgstr "Ưu tiên %s"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:880
+msgid "End-user"
+msgstr "Người dùng cuối"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:881
+msgid "Servers"
+msgstr "Máy chủ"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:882
+msgid "Development"
+msgstr "Phát triển"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:883
+msgid "Localization"
+msgstr "Bản địa hóa"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:884
+msgid "Hardware Support"
+msgstr "Hỗ trợ phần cứng"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:885
+msgid "Miscellaneous"
+msgstr "Linh tinh"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:886
+msgid "Unrecognized tasks"
+msgstr "Tác vụ chưa nhận biết"
+
+#:src/pkg_grouppolicy.cc:937
+msgid ""
+"\n"
+" Tasks are groups of packages which provide an easy way to select a "
+"predefined set of packages for a particular purpose."
+msgstr ""
+"\n"
+"Tác vụ là nhóm gói cung cấp cách dễ để chọn một bộ gói đã định nghĩa trước cho một mục đích nào đó."
+
+#:src/pkg_info_screen.cc:118
+msgid "Compressed size: "
+msgstr "Cỡ đã nén:"
+
+#:src/pkg_info_screen.cc:119
+msgid "Uncompressed size: "
+msgstr "Cỡ giải nén:"
+
+#:src/pkg_info_screen.cc:120
+msgid "Source Package: "
+msgstr "Gói nguồn"
+
+#:src/pkg_info_screen.cc:130
+#,c-format
+msgid "Package names provided by %s"
+msgstr "Các tên gói được cung cấp bởi %s"
+
+#:src/pkg_info_screen.cc:140
+#,c-format
+msgid "Packages which depend on %s"
+msgstr "Các gói phụ thuộc vào %s"
+
+#:src/pkg_info_screen.cc:145
+msgid "Versions"
+msgstr "Phiên bản"
+
+#:src/pkg_item.cc:53
+msgid "Yes, I am aware this is a very bad idea"
+msgstr "Tôi hiểu rằng làm như thế là ý kiến xấu lắm."
+
+#:src/pkg_item.cc:79
+#,c-format
+msgid ""
+"%s is an essential package!\n"
+"\n"
+"Are you sure you want to remove it?\n"
+"Type '%s' if you are."
+msgstr ""
+"%s là một gói chủ yếu.\n"
+"\n"
+"Bạn có chắc muốn loại bỏ nó không?\n"
+"Hãy gõ '%s' nếu có."
+
+#:src/pkg_item.cc:218
+#,c-format
+msgid "Information about %s"
+msgstr "Thông tin về %s"
+
+#:src/pkg_item.cc:303
+msgid "Available versions of "
+msgstr "Các phiên bản công bố của "
+
+#:src/pkg_item.cc:311 src/pkg_ver_item.cc:650
+#,c-format
+msgid "Dependencies of %s"
+msgstr "%s phụ thuộc vào"
+
+#:src/pkg_item.cc:321 src/pkg_ver_item.cc:659
+#,c-format
+msgid "Packages depending on %s"
+msgstr "Các gói khác phụ thuộc vào %s"
+
+#:src/pkg_item.cc:372 src/pkg_ver_item.cc:696
+#,c-format
+msgid "Reporting a bug in %s:\n"
+msgstr "Thông báo lỗi trong %s:\n"
+
+#:src/pkg_item.cc:394
+msgid ""
+"You are not root and I cannot find any way\n"
+"to become root. To reconfigure this package,\n"
+"install the menu package, the login package,\n"
+"or run aptitude as root."
+msgstr ""
+"Bạn không phải đã đăng nhập như là người chủ (root), và tôi không thể tìm cách nào bạn có thể trở thành người chủ, Để định cấu hình lại gói này, hãy cài gói trình đơn, cài gói đăng nhập, hoặc chạy trình aptitude như là người chủ."
+
+#:src/pkg_item.cc:402
+#,c-format
+msgid "Reconfiguring %s\n"
+msgstr "Cấu hình lại %s\n"
+
+#:src/pkg_item.cc:427
+msgid "Hierarchy editor"
+msgstr "Bộ sửa đổi cây"
+
+#:src/pkg_tree.cc:326
+msgid "Search for: "
+msgstr "Tìm:"
+
+#:src/pkg_tree.cc:586
+msgid "All Packages"
+msgstr "Tất cả gói"
+
+#:src/pkg_tree.cc:599 src/pkg_tree.cc:608
+msgid "Building view"
+msgstr "Khung xem xây dụng"
+
+#:src/pkg_tree.cc:650
+#,c-format
+msgid "No packages matched the pattern \"%s\"."
+msgstr "Không có gói nào khớp mẫu \"%s\"."
+
+#:src/pkg_tree.cc:672
+msgid "Enter the new package tree limit: "
+msgstr "Hãy nhập giới hạn cây gói mới:"
+
+#:src/pkg_tree.cc:706
+msgid "Enter the new package grouping mechanism for this display: "
+msgstr "Hãy nhập cơ chế nhóm lại gói mới cho bộ trình bày này:"
+
+#:src/pkg_tree.cc:714
+msgid "Enter the new package sorting mechanism for this display: "
+msgstr "ãy nhập cơ chế sắư xếp gói mới cho bộ trình bày này:"
+
+#:src/pkg_ver_item.cc:625
+msgid "Information about "
+msgstr "Thông tin về   "
+
+#:src/pkg_view.cc:342
+msgid "make_package_view: error in arguments -- two main widgets??"
+msgstr "make_package_view: (tạo khung xem gói) gặp lỗi trong đối số -- hai ô điều khiển chính?"
+
+#:src/pkg_view.cc:348
+msgid ""
+"make_package_view: error in arguments -- bad column list for static item"
+msgstr "make_package_view: (tạo khung xem gói) gặp lỗi trong đối số -- danh sách cột sai cho mục tĩnh."
+
+#:src/pkg_view.cc:441
+msgid "make_package_view: bad argument!"
+msgstr "make_package_view: (tạo khung xem gói) đối số sai."
+
+#:src/pkg_view.cc:482
+msgid "make_package_view: no main widget found"
+msgstr "make_package_view: (tạo khung xem gói) không tìm thấy ô điều khiển chính nào."
+
+#:src/reason_fragment.cc:30
+msgid "depends on"
+msgstr "phụ thuộc vào"
+
+#:src/reason_fragment.cc:32
+msgid "pre-depends on"
+msgstr "phụ thuộc trước vào"
+
+#:src/reason_fragment.cc:34
+msgid "suggests"
+msgstr "đệ nghị"
+
+#:src/reason_fragment.cc:35
+msgid "recommends"
+msgstr "khuyến khích"
+
+#:src/reason_fragment.cc:37
+msgid "conflicts with"
+msgstr "xung đột với"
+
+#:src/reason_fragment.cc:39
+msgid "replaces"
+msgstr "thay thế"
+
+#:src/reason_fragment.cc:40
+msgid "obsoletes"
+msgstr "làm cho cũ"
+
+#:src/reason_fragment.cc:166
+#,c-format
+msgid " (provided by %F)"
+msgstr " (được cung cấp bởi %F)"
+
+#:src/reason_fragment.cc:278
+#,c-format
+# Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
+msgid "%F%s %F %F"
+msgstr "%F%s %F %F"
+
+#:src/reason_fragment.cc:327
+msgid ""
+"If you select a package, an explanation of its current state will appear in "
+"this space."
+msgstr ""
+"Nếu bạn chọn một gói, mô tả tính trạng hiện thời nó sẽ xuất hiện trong trường này."
+
+#:src/reason_fragment.cc:361
+msgid ""
+"%B%s%b was installed automatically; it is being removed because all of the "
+"packages which depend upon it are being removed:"
+msgstr ""
+"%B%s%b đã được cài tự động; nó đang bị loại bỏ vì các gói phụ thuộc vào nó cũng đang bị loại bỏ."
+
+#:src/reason_fragment.cc:365
+msgid "%B%s%b will be automatically removed because of dependency errors:"
+msgstr "%B%s%b sẽ bị loại bỏ tự đông vì gặp lỗi cách phụ thuộc:"
+
+#:src/reason_fragment.cc:369
+msgid ""
+"%B%s%b will be automatically installed to satisfy the following dependencies:"
+msgstr "%B%s%b sẽ được cài tự động để thỏa những tiêu chuẩn cách phụ thuộc theo đây:"
+
+#:src/reason_fragment.cc:375 src/reason_fragment.cc:387
+msgid ""
+"%B%s%b cannot be upgraded now, but if it could be, it would still be held at "
+"version %B%s%b."
+msgstr "Lúc này không thể cập nhật %B%s%b, nhưng nếu có thể thì sẽ giữ lại nó với phiên bản %B%s%b."
+
+#:src/reason_fragment.cc:378
+msgid ""
+"%B%s%b will not be upgraded to version %B%s%b, to avoid breaking the "
+"following dependencies:"
+msgstr "Sẽ không cập nhật %B%s%b lên phiên bản %B%s%b, để tránh ngắt những cách phụ thuộc này:"
+
+#:src/reason_fragment.cc:390
+msgid "%B%s%b is currently installed."
+msgstr "%B%s%b có cài hiện thời."
+
+#:src/reason_fragment.cc:396
+msgid "%B%s%b is not currently installed."
+msgstr "%B%s%b chưa cài hiện thời."
+
+#:src/reason_fragment.cc:404
+msgid "Some dependencies of %B%s%b are not satisfied:"
+msgstr "Chưa thỏa một số tiêu chuẩn cách phụ thuộc của %B%s%b."
+
+#:src/reason_fragment.cc:408
+msgid "%B%s%b will be downgraded."
+msgstr "Sẽ hạ cấp %B%s%b."
+
+#:src/reason_fragment.cc:415
+msgid "%B%s%b will not be upgraded to the forbidden version %B%s%b."
+msgstr "Sẽ không cập nhật %B%s%b lên phiên bản bị cấm %B%s%b."
+
+#:src/reason_fragment.cc:419
+msgid ""
+"%B%s%b could be upgraded to version %B%s%b, but it is being held at version %"
+"B%s%b."
+msgstr "Có thể cập nhật %B%s%b lên phiên bản %B%s%b, nhưng mà hiện thời có giữ lại nó với phiên bản %B%s%b."
+
+#:src/reason_fragment.cc:426
+msgid "%B%s%b will be re-installed."
+msgstr "Sẽ cài lại %B%s%b."
+
+#:src/reason_fragment.cc:430
+msgid "%B%s%b will be installed."
+msgstr "Sẽ cài %B%s%b."
+
+#:src/reason_fragment.cc:434
+msgid "%B%s%b will be removed."
+msgstr "Sẽ loại bỏ %B%s%b."
+
+#:src/reason_fragment.cc:439
+msgid "%B%s%b will be upgraded from version %B%s%b to version %B%s%b."
+msgstr "Sẽ cập nhật %B%s%b từ phiên bản %B%s%b lên phiên bản %B%s%b."
+
+#:src/reason_fragment.cc:475
+msgid ""
+"The following packages depend on %B%s%b and will be broken by its removal:"
+msgstr "Những gói theo đây phụ thuộc vào %B%s%b thì sẽ bị ngắt nếu nó bị loại bỏ:"
+
+#:src/reason_fragment.cc:478
+msgid "The following packages depend on %B%s%b and are broken:"
+msgstr "Những gói theo đây phụ thuộc vào %B%s%b thì bị ngắt:"
+
+#:src/reason_fragment.cc:485
+msgid ""
+"The following packages conflict with %B%s%b and will be broken by its "
+"installation:"
+msgstr "Những gói theo đây xung đột vớí %B%s%b thì sẽ bị ngắt nếu nó có cài:"
+
+#:src/reason_fragment.cc:518
+msgid ""
+"The following packages depend on a version of %B%s%b other than the "
+"currently installed version of %B%s%b, or conflict with the currently "
+"installed version:"
+msgstr "Những gói theo đây phụ thuộc vào một phiên bản %B%s%b khác với phiên bản hiện có cài, hoặc xung đột với phiên bản hiện có cài."
+
+#:src/reason_fragment.cc:522
+msgid ""
+"The following packages conflict with %B%s%b, or depend on a version of it "
+"which is not going to be installed."
+msgstr "Những gói theo đây xung đột với %B%s%b, hoặc phụ thuộc vào một phiên bản nó sẽ không được cài."
+
+#:src/reason_fragment.cc:526
+msgid "The following packages conflict with %B%s%b:"
+msgstr "Những gói theo đây xung đột với %B%s%b:"
+
+#:src/reason_fragment.cc:531
+msgid ""
+"The following packages depend on a version of %B%s%b other than the "
+"currently installed version of %B%s%b:"
+msgstr "Những gói theo đây phụ thuộc vào một phiên bản %B%s%b khác với phiên bản %B%s%b hiện có cài."
+
+#:src/reason_fragment.cc:535
+msgid ""
+"The following packages depend on a version of %B%s%b which is not going to "
+"be installed."
+msgstr "Những gói theo đây phụ thuôc vào một phiên bản %B%s%b sẽ không được cài."
+
+#:src/reason_fragment.cc:541
+msgid "upgraded"
+msgstr "đã cập nhật"
+
+#:src/reason_fragment.cc:541
+msgid "downgraded"
+msgstr "bị hạ cấp"
+
+#:src/reason_fragment.cc:547
+msgid ""
+"The following packages depend on the currently installed version of %B%s%b (%"
+"B%s%b), or conflict with the version it will be %s to (%B%s%b), and will be "
+"broken if it is %s."
+msgstr "Những gói theo đây phụ thuộc vào phiên bản %B%s%b hiện có cài (%B%s%b), hoặc xung đột với phiên bản sẽ có sau khi %s lên/xuống (%B%s%b) thì sẽ bị ngắt nếu làm như thế."
+
+#:src/reason_fragment.cc:554
+msgid ""
+"The following packages conflict with version %B%s%b of %B%s%b, and will be "
+"broken if it is %s."
+msgstr "Những gói theo đây xung đột với phiên bản %B%s%b %B%s%b thì sẽ bị ngắt nếu nó được %s."
+
+#:src/reason_fragment.cc:559
+msgid ""
+"The following packages depend on version %B%s%b of %B%s%b, and will be "
+"broken if it is %s."
+msgstr "Những gói theo đây phụ thuộc vào phiên bản %B%s%b %B%s%b thì se bị ngắt nếu nó được %s."
+
+#:src/trust.cc:21 src/trust.cc:23
+msgid "WARNING"
+msgstr "CẢNH BÁO"
+
+#:src/trust.cc:22
+msgid ""
+"%F: This version of %s is from an %Buntrusted source%b! Installing this "
+"package could allow a malicious individual to damage or take control of your "
+"system."
+msgstr "%F: Phiên bản %s này thuộc về một %Bnguồn không đáng tin%b. Như thế thì cài gói này có thể cho phép một người hiểm độc có phá hoại hay điều khiển máy vi tính của bạn."
+
+#:src/ui.cc:145
+msgid "Er, there aren't any errors, this shouldn't have happened.."
+msgstr "Ừm, không có lỗi nào: không biết sao như vậy..."
+
+#:src/ui.cc:200
+msgid "Search for:"
+msgstr "Tìm:L"
+
+#:src/ui.cc:255
+msgid "You already are root!"
+msgstr "Bạn có đăng nhập như là người chủ rồi."
+
+#:src/ui.cc:353
+msgid ""
+"Subprocess exited with an error -- did you type your password correctly?"
+msgstr "Tiến trình con đã thoát với lỗi -- bạn có gõ đúng mật khẩu không?"
+
+#:src/ui.cc:381
+msgid "Loading cache"
+msgstr "Tải bộ nhớ tạm..."
+
+#:src/ui.cc:403
+msgid "Really quit Aptitude?"
+msgstr "Thật sự thoát trình Aptitude không?"
+
+#:src/ui.cc:482
+msgid "Really discard your personal settings and reload the defaults?"
+msgstr "Thật sự xóa bỏ các thiết lập cá nhân của bạn và tải lại điều mặc định không?"
+
+#:src/ui.cc:582
+msgid "Packages"
+msgstr "Gói"
+
+#:src/ui.cc:583 src/ui.cc:610
+msgid "View available packages and choose actions to perform"
+msgstr "Xem các gói công bố và chọn thực hiện hành động"
+
+#:src/ui.cc:651
+#,c-format
+msgid ""
+"Aptitude %s\n"
+"\n"
+"Copyright 2000 Daniel Burrows.\n"
+"\n"
+"aptitude comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details see 'license' in "
+"the\n"
+"Help menu. This is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
+"under certain conditions; see 'license' for details."
+msgstr ""
+"Aptitude %s\n"
+"\n"
+"Bản quyền © 2000 Daniel Burrows.\n"
+"\n"
+"aptitude không có bảo đảm gì cả: để tìm chi tiết thì hãy xem lệnh «Bản quyền» trong trình Trợ giúp. Đây là phần mềm tự do, vì vậy bạn có thể phân phối lại nó với một số điều kiện nào đó: hãy xem Bản quyền để tìm chi tiết."
+
+#:src/ui.cc:672
+msgid "help.txt"
+msgstr "help.txt"
+
+#:src/ui.cc:688
+msgid "README"
+msgstr "README"
+
+#:src/ui.cc:893
+msgid ""
+"%BWARNING%b: untrusted versions of the following packages will be installed!%"
+"n%nUntrusted packages could %Bcompromise your system's security%b. You "
+"should only proceed with the installation if you are certain that this is "
+"what you want to do.%n%n"
+msgstr ""
+"%BCẢNH BÁO%b: sẽ cài phiên bản không đáng tin của những gói theo đây.%"
+"n%nGói không đáng tin có thể %Bhại thậm bảo mật của hệ thống bạn%b. Bạn nên chỉ tiếp tục cài nếu có chắc muốn làm như thế.%n%n"
+
+#:src/ui.cc:905
+msgid "Really Continue"
+msgstr "Thật tiếp tục"
+
+#:src/ui.cc:907
+msgid "Abort Installation"
+msgstr "Hủy bỏ cài"
+
+#:src/ui.cc:970
+msgid "Preview of package installation"
+msgstr "Xem trước cách cài gói"
+
+#:src/ui.cc:971
+msgid "View and/or adjust the actions that will be performed"
+msgstr "Xem và/hay sửa đổi những hành động sẽ thực hiện."
+
+#:src/ui.cc:1011
+msgid "Some packages were broken and have been fixed"
+msgstr "Một số gói bị ngắt thì đã sửa chúng rồi. :)"
+
+#:src/ui.cc:1013
+msgid "Some broken packages could not be fixed!"
+msgstr "Không thể sửa một số gói nị ngắt. :("
+
+#:src/ui.cc:1021 src/ui.cc:1141
+msgid "Some packages are broken. Try to fix them?"
+msgstr "Một số gói bị ngắt. Cố sửa chúng không?"
+
+#:src/ui.cc:1038
+msgid ""
+"Installing/removing packages requires administrative privileges, which\n"
+"you currently do not have. Would you like to change to the root account?\n"
+msgstr "Cài / loai bỏ gói cần thiết quyền quản trị mà bạn hiện thời không có.\n"
+"Bạn có muốn chuyển đổi sang tài khoản ngươi chủ không?\n"
+
+#:src/ui.cc:1041 src/ui.cc:1175
+msgid "Become root"
+msgstr "Trờ thành người chủ"
+
+#:src/ui.cc:1047 src/ui.cc:1177
+msgid "Don't become root"
+msgstr "Đừng trở thành người chủ"
+
+#:src/ui.cc:1052 src/ui.cc:1182
+msgid "A package-list update or install run is already taking place."
+msgstr "Việc cập nhật hay cài danh sách gói có đang xảy ra."
+
+#:src/ui.cc:1079
+msgid "No packages are scheduled to be installed, removed, or upgraded."
+msgstr "Không có gói nào định cài, loại bỏ hay cập nhật."
+
+#:src/ui.cc:1085
+msgid ""
+"No packages will be installed, removed or upgraded.\n"
+"\n"
+"Some packages could be upgraded, but you have not chosen to upgrade them.\n"
+"Type \"U\" to prepare an upgrade."
+msgstr "Sẽ không cài, loại bỏ hay cập nhật gói nào.\n"
+"\n"
+"Có thể cập nhật một số gói, nhưng mà bạn chưa chọn cập nhật chúng.\n"
+"Hãy phím U để chuẩn bị cập nhật."
+
+#:src/ui.cc:1172
+msgid ""
+"Updating the package lists requires administrative privileges, which\n"
+"you currently do not have. Would you like to change to the root account?\n"
+msgstr "Cập nhật danh sách gói thi cần thiết quyền quản trị, mà bạn hiện thời không có. Bạn có muốn chuyển đổi sang tài khoản người chủ không?\n"
+
+#:src/ui.cc:1187 src/ui.cc:1358
+msgid "Waste time trying to find mines"
+msgstr "Mật thời gian khi cố tìm mìn."
+
+#:src/ui.cc:1194 src/ui.cc:1235
+msgid "Cleaning while a download is in progress is not allowed"
+msgstr "Không cho phép xóa trong khi tải về gì."
+
+#:src/ui.cc:1197
+msgid "Deleting downloaded files"
+msgstr "Xóa bỏ tập tin đã tải về..."
+
+#:src/ui.cc:1211
+msgid "Downloaded package files have been deleted"
+msgstr "Mới xóa bỏ những tập tin gói đã tải về rồi."
+
+#:src/ui.cc:1252
+msgid "Obsolete downloaded package files have been deleted"
+msgstr "Mới xóa bỏ những tập tin gói cũ đã tải về rồi."
+
+#:src/ui.cc:1334
+msgid "^Install/remove packages"
+msgstr "^Cài / loại bỏ gói"
+
+#:src/ui.cc:1335
+msgid "Perform all pending installs and removals"
+msgstr "Thực hiện mọi việc cài hay loại bỏ sắp"
+
+#:src/ui.cc:1337
+msgid "^Update package list"
+msgstr "^Cập nhật danh sách gói"
+
+#:src/ui.cc:1338
+msgid "Check for new versions of packages"
+msgstr "Kiểm tra có phiên bản gói mới"
+
+#:src/ui.cc:1341
+msgid "^Forget new packages"
+msgstr "^Quên các gói mới"
+
+#:src/ui.cc:1342
+msgid "Forget which packages are \"new\""
+msgstr "Quên gói nào là «Mới»"
+
+#:src/ui.cc:1345
+msgid "^Clean package cache"
+msgstr "^Xóa bộ nhớ tạm gói"
+
+#:src/ui.cc:1346
+msgid "Delete package files which were previously downloaded"
+msgstr "Xóa bỏ tập tin gói đã tải về trước"
+
+#:src/ui.cc:1349
+msgid "Clean ^obsolete files"
+msgstr "Xóa tập tin ^cũ"
+
+#:src/ui.cc:1350
+msgid "Delete package files which can no longer be downloaded"
+msgstr "Xóa bỏ tập tin gói không còn có thể tải về lại"
+
+#:src/ui.cc:1353
+msgid "Mark ^Upgradable"
+msgstr "Nhãn ^co thể cập nhật"
+
+#:src/ui.cc:1354
+msgid "Mark all upgradable packages which are not held for upgrade"
+msgstr "Đánh dấu mọi gói cập nhật mà không được giữ lại cho cập nhật"
+
+#:src/ui.cc:1357
+msgid "^Play Minesweeper"
+msgstr "^Chơi Quét mìn"
+
+#:src/ui.cc:1360
+msgid "^Become root"
+msgstr "^Trở thành người chủ"
+
+#:src/ui.cc:1361
+msgid ""
+"Run 'su' to become root; this will restart the program, but your\n"
+"settings will be preserved"
+msgstr "Hãy chạy lệnh 'su' để trở thành người chủ: lệnh này sẽ khởi chạy lại chương trình này, còn giữ các thiết lập của bạn."
+
+#:src/ui.cc:1364
+msgid "^Reload package cache"
+msgstr "^Tải lại bộ nhớ tạm gói"
+
+#:src/ui.cc:1365
+msgid "Reload the package cache"
+msgstr "Tải lại bộ nhớ tạm gói"
+
+#:src/ui.cc:1371
+msgid "^Quit"
+msgstr "^Thoát"
+
+#:src/ui.cc:1372
+msgid "Exit the program"
+msgstr "Thoát khỏi chương trình"
+
+#:src/ui.cc:1378 src/ui.cc:1642
+msgid "Undo"
+msgstr "Hồi lại"
+
+#:src/ui.cc:1379
+msgid "Undo the last package operation or group of operations"
+msgstr "Hồi lại thao tác (hay nhóm thao tác) gói cuối cùng."
+
+#:src/ui.cc:1386
+msgid "^Install"
+msgstr "^Cài"
+
+#:src/ui.cc:1387
+msgid "Flag the currently selected package for installation or upgrade"
+msgstr "Nhãn gói đã chọn hiện thời để cài hay cập nhật."
+
+#:src/ui.cc:1390
+msgid "^Remove"
+msgstr "^Bỏ"
+
+#:src/ui.cc:1391
+msgid "Flag the currently selected package for removal"
+msgstr "Nhãn gói đã chọn hiện thời để loại bỏ."
+
+#:src/ui.cc:1394
+msgid "^Purge"
+msgstr "^Tẩy"
+
+#:src/ui.cc:1395
+msgid ""
+"Flag the currently selected package and its configuration files for removal"
+msgstr "Nhãn gói đã chọn hiện thời và các tập tin câu hình để loại bỏ."
+
+#:src/ui.cc:1398
+msgid "^Keep"
+msgstr "^Giữ"
+
+#:src/ui.cc:1399
+msgid "Cancel any action on the selected package"
+msgstr "Thôi hành động nào với gói được chọn."
+
+#:src/ui.cc:1402
+msgid "^Hold"
+msgstr "^Giữ lại"
+
+#:src/ui.cc:1403
+msgid ""
+"Cancel any action on the selected package, and protect it from future "
+"upgrades"
+msgstr "Thôi hành động nào với gói được chọn, và bảo vệ nó khoi những cập nhật sau."
+
+#:src/ui.cc:1406
+msgid "Mark ^Auto"
+msgstr "Nhãn ^Tự động"
+
+#:src/ui.cc:1407
+msgid ""
+"Mark the selected package as having been automatically installed;\n"
+"it will automatically be removed if no other packages depend on it"
+msgstr "Đánh dấu gói đã chọn như là đã cài tự động;\n"
+"nó sẽ bi loại bỏ tự động nếu không có gói khác phụ thuộc vào nó."
+
+#:src/ui.cc:1410
+msgid "Mark ^Manual"
+msgstr "Nhãn ^Thủ công"
+
+#:src/ui.cc:1411
+msgid ""
+"Mark the selected package as having been manually installed;\n"
+"it will not be removed unless you manually remove it"
+msgstr "Đánh dấu gói đã chọn như là đã cài thủ công;\n"
+"sẽ không loại bỏ nó trừ khi bạn tự loại bỏ nó."
+
+#:src/ui.cc:1414
+msgid "^Forbid Version"
+msgstr "^Cấm phiên bản"
+
+#:src/ui.cc:1415
+msgid ""
+"Forbid the candidate version of the selected package from being installed;\n"
+"newer versions of the package will be installed as usual"
+msgstr "Cấm cài phiên bản ứng cử của gói đã chọn;\n"
+"sẽ tiếp tục cài phiên bản mới hơn."
+
+#:src/ui.cc:1419
+msgid "I^nformation"
+msgstr "Thông ti^n"
+
+#:src/ui.cc:1420
+msgid "Display more information about the selected package"
+msgstr "Hiển thị thông tin thêm về gói đã chọn."
+
+#:src/ui.cc:1423
+msgid "^Changelog"
+msgstr "Bản ghi ^đổi"
+
+#:src/ui.cc:1424
+msgid "Display the Debian changelog of the selected package"
+msgstr "Hiển thị bản ghi các thay đổi (ChangeLog) cho gói đa chọn."
+
+#:src/ui.cc:1431
+msgid "^Find"
+msgstr "^Tìm"
+
+#:src/ui.cc:1432
+msgid "Search for a package"
+msgstr "Tìm gói."
+
+#:src/ui.cc:1434
+msgid "Find ^Again"
+msgstr "Tìm ^lại"
+
+#:src/ui.cc:1435
+msgid "Repeat the last search"
+msgstr "Tìm lại chuỗi mới tìm"
+
+#:src/ui.cc:1438
+msgid "^Limit Display"
+msgstr "^Hạn hiển thị"
+
+#:src/ui.cc:1439
+msgid "Apply a filter to the package list"
+msgstr "Áp dụng bô lọc vào danh sách gói."
+
+#:src/ui.cc:1441
+msgid "^Un-Limit Display"
+msgstr "^Bỏ hạn hiển thị"
+
+#:src/ui.cc:1442
+msgid "Remove the filter from the package list"
+msgstr "Loại bỏ bộ lọc ra danh sách gói."
+
+#:src/ui.cc:1445
+msgid "Find ^Broken"
+msgstr "Tìm bị ^ngắt"
+
+#:src/ui.cc:1446
+msgid "Find the next package with unsatisfied dependencies"
+msgstr "Tìm gói kế phụ thuộc vào phần mềm chưa có."
+
+#:src/ui.cc:1452
+msgid "^UI options"
+msgstr "Tùy chọn _giao diện người dùng"
+
+#:src/ui.cc:1453
+msgid "Change the settings which affect the user interface"
+msgstr "Thay đổi thiết lập làm ảnh hưởng đến giao diện người dùng."
+
+#:src/ui.cc:1456
+msgid "^Dependency handling"
+msgstr "^Quản lý cách phụ thuộc"
+
+#:src/ui.cc:1457
+msgid "Change the settings which affect how package dependencies are handled"
+msgstr "Thay đổi thiết lập làm ảnh hưởng đến quản lý cách phụ thuộc thế nào."
+
+#:src/ui.cc:1460
+msgid "^Miscellaneous"
+msgstr "^Linh tinh"
+
+#:src/ui.cc:1461
+msgid "Change miscellaneous program settings"
+msgstr "Thay đổi thiết lập chương trình linh tinh."
+
+#:src/ui.cc:1466
+msgid "^Revert options"
+msgstr "^Trở về tùy chọn"
+
+#:src/ui.cc:1467
+msgid "Reset all settings to the system defaults"
+msgstr "Hoàn nguyên trở lại các thiết lập thành điều măc định hệ thống."
+
+#:src/ui.cc:1478
+msgid "^Next"
+msgstr "^Kế"
+
+#:src/ui.cc:1479
+msgid "View next display"
+msgstr "Xem bộ trình bày kế tiếp"
+
+#:src/ui.cc:1482
+msgid "^Prev"
+msgstr "^Trước"
+
+#:src/ui.cc:1483
+msgid "View previous display"
+msgstr "Xem bộ trình bày trước"
+
+#:src/ui.cc:1486
+msgid "^Close"
+msgstr "^Đóng"
+
+#:src/ui.cc:1487
+msgid "Close this display"
+msgstr "Đóng bộ trình bày này."
+
+#:src/ui.cc:1492
+msgid "New Package ^View"
+msgstr "Khung ^xem gói mới"
+
+#:src/ui.cc:1493
+msgid "Create a new default package view"
+msgstr "Tạo một khung xem gói mặc định mới."
+
+#:src/ui.cc:1496
+msgid "New Categorical ^Browser"
+msgstr "Bộ ^duyệt phân loại mới"
+
+#:src/ui.cc:1498
+msgid "Browse packages by category"
+msgstr "Duyệt các gói theo loại."
+
+#:src/ui.cc:1506
+msgid "^About"
+msgstr "^Giới thiệu"
+
+#:src/ui.cc:1507
+msgid "View information about this program"
+msgstr "Xem thông tin về chương trình này."
+
+#:src/ui.cc:1510
+msgid "^Help"
+msgstr "^Trợ giúp"
+
+#:src/ui.cc:1511
+msgid "View the on-line help"
+msgstr "Xem trợ giúp trực tuyến."
+
+#:src/ui.cc:1513
+msgid "User's ^Manual"
+msgstr "^Sổ hướng dẫn người dùng"
+
+#:src/ui.cc:1514
+msgid "View the detailed program manual"
+msgstr "Xem sổ hướng dẫn chi tiết cho chương trình này."
+
+#:src/ui.cc:1517
+msgid "^FAQ"
+msgstr "^Hỏi đáp"
+
+#:src/ui.cc:1518
+msgid "View a list of frequently asked questions"
+msgstr "Xem danh sách câu hỏi đã hỏi nhiều lần."
+
+#:src/ui.cc:1521
+msgid "^ChangeLog"
+msgstr "^Bản ghi đổi"
+
+#:src/ui.cc:1522
+msgid "View the important changes made in each version of the program"
+msgstr "Xem những thay đổi quan trọng thuộc về mỗi phiên bản chương trình mới."
+
+#:src/ui.cc:1525
+msgid "^License"
+msgstr "^Bản quyền"
+
+#:src/ui.cc:1526
+msgid "View the terms under which you may copy the program"
+msgstr "Xem những điều kiện sao chép chương trình này."
+
+#:src/ui.cc:1641
+msgid "Actions"
+msgstr "Hành động"
+
+#:src/ui.cc:1644
+msgid "Search"
+msgstr "Tìm"
+
+#:src/ui.cc:1645
+msgid "Options"
+msgstr "Tùy chọn"
+
+#:src/ui.cc:1646
+msgid "Views"
+msgstr "Xem"
+
+#:src/ui.cc:1647
+msgid "Help"
+msgstr "Trợ giúp"
+
+#:src/ui.cc:1692
+#,c-format
+msgid ""
+"%s: Menu %s: Help %s: Quit %s: Update %s: Download/Install/Remove Pkgs"
+msgstr ""
+"%s: Trình đơn %s: Trợ giúp %s: Thoát %s: Cập nhật %s: Tải về/Cài/Loại bỏ Gói"
+
+#:src/ui.cc:1954 src/vscreen/vscreen.cc:281
+msgid "yes_key"
+msgstr "yes_key"
+
+#:src/ui.cc:1955 src/vscreen/vscreen.cc:282
+msgid "no_key"
+msgstr "no_key"
+
+#:src/view_changelog.cc:46
+msgid "You can only view changelogs of official Debian packages."
+msgstr "Bạn chỉ có thể xem bản ghi các thay đổi thuộc về gói Debian chính thức."
+
+#:src/view_changelog.cc:52
+msgid "Downloading Changelog"
+msgstr "Tải về Bản ghi đổi..."
+
+#:src/vscreen/vscreen.cc:119
+#,c-format
+msgid "Ouch! Got SIGTERM, dying..\n"
+msgstr "Ôi! Gặp SIGTERM thì đang chết...\n"
+
+#:src/vscreen/vscreen.cc:122
+#,c-format
+msgid "Ouch! Got SIGSEGV, dying..\n"
+msgstr "Ôi! Gặp SIGSEGV thì đang chết...\n"
+
+#:src/vscreen/vscreen.cc:125
+#,c-format
+msgid "Ouch! Got SIGABRT, dying..\n"
+msgstr "Ôi! Gặp SIGABRT thì đang chết...\n"
+
+#:src/vscreen/vscreen.cc:128
+#,c-format
+msgid "Ouch! Got SIGQUIT, dying..\n"
+msgstr "Ôi! Gặp SIGQUIT thì đang chết...\n"More information about the Aptitude-devel mailing list